Lucas 4

1Asing pagalin ni Jesus ong soba tang Jordan, ginaeman da tanandia tang Ispirito Santo. Ingkelan si Jesus tang Ispirito don ong logar ang anday tataw na. 2Ig don tanandia nagtinir ta epat ang polok ang kaldaw ang agtokson ni Satanas. Ong mga kaldaw ang asi, inding pisan pamangan si Jesus. Ig ong kaboayan linetem da tanandia. 3Ganing si Satanas ong nandia, "Mga yawa ka kaman tang Ana tang Dios, boaten mong tinapay tang mga batong na." 4Piro siminabat si Jesus, "Na-tang ong Sagradong Kasolatan, 'Belag lamang ta ong pamangan gaboi tang taw.' " 5Pagatapos ingkelan ni Satanas si Jesus ong tatang logar ang doro kalawig, ig ong tanga papa-dek pinaita na ong ni Jesus tang tanan ang mga nasion ig mga inadian ong kalibotan. 6Oman ganing si Satanas, "I-dolo ong nio tang tanan ang kagaeman ig manggad tang mga inadian ang na. Tenged ang tanan ang narin inintriga ra ong yen, ig i-dolo ong maski sinopay galiagano. 7Animan ang tanan ang na magimong nio, mga lomoda ong talongano ig ilalaeno nio bilang Dios mo." 8Siminabat si Jesus, "Na-tang ong Kasolatan, 'Ang Ampoan mong Dios lamang tang ilalaen mong Dios. Tanandia lamang tang sirbian mo.' " 9Oman dayon sing ingkelan ni Satanas si Jesus don ong siodad tang Jerusalem, ong talibobongan tang Timplo. Ganing si si Satanas ong nandia, "Mga yawa ka kaman tang Ana tang Dios, abir, pabo-loga atan! 10Tenged na-tang ong Kasolatan, 'Tobolon tang Dios tang mga anghil na para bantayana nira. 11Biotana nira agod maski ang kakay mo inding pisan masigbak ong bato.' " 12Piro siminabat sing oman si Jesus, "Na-tang ka ong Kasolatan ang ganing, 'Indi sobokan mi tang Ampoan ming Dios.' " 13Pagatapos ang tokson din tanandia ni Satanas ong tanan ang klasi ta tokso, nagalin da lamang si Satanas ig nagelat si ta domang oras. 14Nagbalik si Jesus ong Galilea, ig ong nandia tang gaem tang Ispirito tang Dios. Nabantog ong tanan ang logar don tang balitang natetenged ong nandia. 15Nagtoldok tanandia ong mga simban tang mga Judio, ig namagdayaw tang tanan ang taw ong nandia. 16Minolik si Jesus ong Nazaret, ang logar ang pinambaelan na. Pario tang naogalian na, asing Kaldaw dang Igperenay napaning tanandia ong simban nira. Kimindeng tanandia para magbasa tang Sagradong Kasolatan, 17ig sindol ong nandia tang sinolat tang propitang si Isaias. Bino-kad na ong parting gasolatan ta maning ta na: 18"Ong yen tang Ispirito tang Dios, tenged yo tang pinilik na para magpatako tang Mo-yang Balita ong mga malilised. Sinobolo nandia para magpatako ong mga priso ang librien da tanira, Ig ong mga boray ang mangaita ra tanira. Sinobolo ka para librien tang mga agdegdegen, 19Ig para ipatako ang kiminabot da tang oras ang tabangan tang Dios tang banoa na!" 20Oman linolon nang moman tang sinolatan, binalik na ong manigtabang ong simban, ig kiminarong tanandia para magtoldok. Dorong pa-dek ong nandia tang tanan ang taw don ong simban. 21Ganing si Jesus ong nira, "Ang naba-yan ming nang kasolatan, gainabo ra mandian." 22Dinayaw tanandia tang tanan, ig nangabereng tanira ong mga maosay ang pamitala na. Piro ganing ka tanira, "Elat kanay! Gailala ta tang taw ang na! Ana ka lamang tanandia ni Jose!" 23Animan ganing si Jesus, "Sigoradong aningen mi ong yen tang sarabien ang na, 'Doktor, bolongon mo tang sadili mo.' Ig aningen mi pa ka ong yen, 'Boaten mo ka tarin ong sadiling banoa mo tang pario tang nabalitan amen ang bindoat mo ong Capernaum.' 24Piro ang kamatodan, anday propitang aggilalaen ong sadiling logar na. 25Pario ta narin: Asing timpo tang propitang si Elias, indi kiminoran ong teled ta tolong takon may tenga, ig nagkatinir ta grabing tagletem ong bilog ang banoa. Ong timpong asi, doro kang babay ang balo tarin ong Israel. 26Piro indi enged sinobol tang Dios si Elias ong nira para tomabang. Don lamang tanandia sinobol ong tatang babay ang balo ang belag ta Israelita, don ong Sarepta sakep tang Sidon. 27Maning ka ta si asing timpo tang propitang si Eliseo. Doro kang may masit nirang liproso tarin ong Israel. Piro anda enged ay pinao-ya ong nira maski tambilog. Si Naaman lamang, ang taga Siria, tang pinao-ya." 28Dorong kasisilagen tang mga taw don ong simban asing pagabasi nira tang inaning ang asi ni Jesus. 29Namansi-deng tanirang tanan ig sinolmon nira tanandia asta maloa ong lansangan. Ang lansangan nira, ga-tang ong dibabaw tang tatang bokid, ig ingkelan nira si Jesus ong binit na para ibo-log ong pangpang. 30Piro nagpanaw si Jesus ong ka-ngan nira ig nagalin. 31Magalin don, napaning si Jesus ong banoa tang Capernaum, sakep tang Galilea. Don si tanandia nagtoldok ong mga taw ong Kaldaw ang Igperenay. 32Ig nangabereng tanira ta mo-ya, tenged gitaen ong pagtoroldokon na ang may sadiling aotoridad na. 33Don ka ong simban ang asi, may tatang taw ang aggaeman ta dimonio, obin malain ang ispirito. Giteg tang taw ang asi ta mapoirsa ang ganing, 34"Aroy! Jesus ang taga Nazaret! Angay pagpalabeta ong yen? Onopa? Napaninga tarin para langgaen aming mga dimonio? Gailal? yen! Yawa tang Sagradong Ana tang Dios!" 35Sinambleng ni Jesus tang malain ang ispirito ang ganing "Magipesa! Lombo? atan ong taw ang asia!" Ig ong talongan tang tanan, pinabegtak tang dimonio tang taw, oman limindoa ang indi pinasitan na. 36Nangabereng tang tanan ig namagampang-ampang ang ganing, "Onopa na? May aotoridad ig gaem tang bitala na! Aggordinan na lamang tang mga dimonio ang lomboa, pamagtoman ang lagi!" 37Ig indi naboay nabantog tang balitang natetenged ong ni Jesus ong bilog ang logar ang asi. 38Nagalin si Jesus ong simban ig napaning ong balay ni Simon. Na pala, ang panogangan ang babay ni Simon agkinten ta doro. Animan nagigampang tanira ong ni Jesus ang pao-yaen na kay. 39Napalenget si Jesus ong silid tang aglolbogan tang mepet ig inordinan na tang kinit ang magpoas. Ig nagpoas ka kaman tang kinit na. Oman dayon dang nambangon tang mepet ig nagasikaso ong nira. 40Asing gakorop da tang kaldaw, ang tanan ang may mga masit nira, maski onopang klasiay ta masit, ingkelan tang mga tangay nira ong ni Jesus. Binondo na tang kalima na ong kada tata ig pinao-ya na tanira. 41Namansiloa ong kayadian tang mga dimonio. Pagaloa nira, namansiteg tang mga dimonio ang ganing, "Yawa tang Ana tang Dios!" Piro sinambleng tanira ni Jesus ig indi pinagnan ang mamagbitala, tenged gailala nirang tanandia tang Cristo. 42Pagaramal, nagalin si Jesus ig napaning ong tatang logar ang anday gistar ang taw. Dinilem tanandia tang mga taw, ig pagatoman nira nagpakiloy tanira ang indi kang lagi tanandia magalin. 43Piro ganing si Jesus ong nira, "Kaministiran kang magtoldoko ong domang mga logar tang Mo-yang Balitang natetenged ong paggaraemen tang Dios bilang adi. Sia tang dailan animan sinobolo tarin." 44Animan nagpadayon tanandiang nagtoldok ong mga simban tang mga Judio don ong probinsia tang Judea.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\