Lucas 5

1Tatang kaldaw napaning si Jesus ong binit tang baybay tang Talsi tang Genesaret. Dorong taw ang pamagsiriek-siekan don ong nandia, tenged gangaliliag ang mamasi tang agtotoldok nang nagalin ong Dios. 2May doroa nga bilogan ang inita ni Jesus ong dalay-dalayan tang talsi. Ang mga manigyan pamagbonlaw pa tang mga lambat nira. 3Ig tenged ong dorong taw, siminay si Jesus ong tatang bilog ang may nandia si Simon. Nagigampang si Jesus ang ipadistansia na kay ta ge-ley ong dalay-dalayan tang talsi. Oman kiminarong da tanandia ong bilog para magtoldok ong mga taw. 4Pagatapos ang nagtoldok si Jesus, ganing tanandia ong ni Simon, "Palaod ita ig ita-tak mi tang mga lambat mi." 5Piro ganing si Simon, "Magino, nagdamal aming nagpatikaseg, andang pisan ay nakomit amen. Piro tenged inaning mo, sigi, palaod ita, ita-tak amen tang lambat." 6Maning ta si tang bindoat nira ig doro-dorong yan tang nakomit nira, asta alos malasik da tang lambat! 7Animan linambay nira tang mga karomanan nira ang don ong domang bilog para tomabang, ig napalenget ka tang mga karomanan nira. Asing na-mok da tang doroa nga bilogan ta yan, midio tomalmed da. 8Pagaita ni Simon Pedro, liminod tanandia ong talongan ni Jesus ig nabitalang ganing, "Magino, palawida ong yen, tenged yo mapinagtalakeno!" 9Maning ta si tang nabitala na tenged nagolpian tanandia asta ang mga karomanan na ong doro-dorong nakomit nira. 10Maning ka ta si da Santiago may si Juan, ang mga ana ni Zebedeo ig kasosio ni Simon. Oman ganing si Jesus ong ni Simon, "India meled. Impisa mandian, imbis ang magyana, maekelan mo ra tang mga taw agod mamagparet tanira ong Dios." 11Animan asing napatakat da nira tang mga bilog, bino-wanan nira tang tanan ig siminabid da ong ni Jesus. 12Asing don si Jesus ong tatang lansangan, napalenget tang tatang taw ang may masit nang liproso. Pagaita na ong ni Jesus, diminagpa tanandia ong talongan na ig nagpakiloy ang ganing, "Magino, gata-wananong mapao-yao nio mga galiliaga lamang." 13Bindiotan ni Jesus tang liprosong asi ig minaning, "Galiliago! Mago-y? ra!" Ig lagi-lagi nago-ya tang masit na ig nanlimpio ra tang olit na. 14Piro sinoyonan tanandia ni Jesus ang ganing, "India enged mamalita maski ong ninopa. Paninga lamang ong padi ong Timplo ig ipaita mo ang yawa mo-y? ra. Oman magtorola tang bolontad ang sigon ong Katobolan ni Moises bilang pamatod ong mga taw ang nago-ya ra tang masit mo ig limpioa ra." 15Piro mas nabantog pa ka enged tang balitang natetenged ong ni Jesus. Animan mas nagdolang tang mga taw ang agpaning ong nandia para mamasi ig agod pao-yaen tang mga masit nira. 16Piro madagmit si Jesus ang agpaning ong mga logar ang anday gistar ang taw para mangadi. 17Tatang kaldaw, asing pagtoldok si Jesus, may kakarong ka don ang mga Pariseo ig mga manigtoldok tang Katobolan. Ang mga taw ang narin namagalin ong tanan ang mga banoang sakep tang mga probinsia tang Galilea may Judea, asta ong siodad tang Jerusalem. Ig ong ni Jesus tang gaem tang Dios para magpao-ya tang may mga masit. 18Mintras pagtoldok si Jesus, may mga taw ang kiminabot ang pamagtoang ta tatang taw ang paralisado ang lolbog lamang ong bayan-bayan. Pagprosigir din tanirang ma-led ong balay para mapalenget nira ong ni Jesus tang taw ang asing paralisado. 19Piro anday mata-liban nira tenged dorong taw don. Animan ang bindoat nira, kimina-yat tanira ong dibabaw tang balay ig binoloat nira tang katep don ong toga ni Jesus. Oman don sinonton nira tang paralisado, ang lolbog lamang ong bayan-bayan, ong talongan ni Jesus. 20Asing itaen ni Jesus ang mapoirsa tang pagtalig nira ong nandia, ganing tanandia ong paralisado, "Tangay, pinatawad da tang mga kasalanan mo." 21Pagabasi ta si tang mga manigtoldok may ang mga Pariseo, namagena-ena ong sadili nira ang ganing, "Aroy! Sinopa nang panginsolto ong Dios? Dorog kabelat tang kasalanan ang na! Anday domang mapagpatawad tang mga kasalanan ta, ang Dios lamang!" 22Piro gata-wanan ni Jesus tang aggisipen nira. Animan ganing tanandia, "Angay pamagisip amo ta maning atan? 23Ong aypa tang mas madaling yaning tarin ong taw ang nang paralisado? 'Pinatawad da tang mga kasalanan mo'? Obin ang maning ong nandia, 'Kendenga ig panaw.' 24Animan mandian, pao-yaeno rang lagi tanandia para mapamatodano ong nindio ang yo, ang Ana ta Taw, may gaemo kaman tarin ong kalibotan para magpatawad tang mga kasalanan." Oman ganing si Jesus ong paralisado, "Kendenga! Takanen mo tang aglolbogan mo ig molika ra." 25Oman kimindeng ang lagi tang taw ang asi ong talongan tang tanan. Sinakan na ra tang bayan-bayan na ig minolik ang pagdayaw ong Dios. 26Pisan ang nangabereng ig pinangeldan tang mga taw. Animan namagdayaw tanira ong Dios ang ganing, "Makabebereng tang mga bagay ang inita ta mandian!" 27Pagatapos ta si, nagpanaw si Jesus. Inita na tang tatang manigtokot ta bois, ang aran na si Levi. Don tanandia kakarong ong paragtokotan ta bois. Ganing ong nandia si Jesus, "Impisa mandian, tomabida ra ong yen." 28Ig kimindeng si Levi, bino-wanan na tang tanan ig siminabid ong ni Jesus. 29Nagsimpan si Levi ta mabael ang kombida ong balay na para ong ni Jesus. Yadi kang aroman nirang pamamangan ang mga manigtokot ta bois ig domang mga taw. 30Pagaita tang mga Pariseo asta ang mga karomanan nirang manigtoldok, namagriklamo tanira ig ganing ong mga sinagpan ni Jesus, "Angay ga-pen amo ang pamangan ig panginem ong mga manigtokot ta bois ig ong domang mga mapinagtalaken?" 31Piro si Jesus tang siminabat ong nira, "Ang mga taw ang anday masit nira, anday kaministiran ta manigbolong. Ang may mga masit lamang tang kaministiran ang bolongon. 32Pario ka ta si, yo, indio napaning tarin para goyano tang mga taw ang ganing anday talak nira. Napaningo ta para goyano tang mga taw ang aggakon nirang tanira mapinagtalaken agod mamagtogat tanira." 33May mga taw ang nane-ma ong ni Jesus, "Ang mga sinagpan ni Juan, madagmit ang pamagpaletem ig pamangadi. Maning ka ta si tang mga sinagpan tang mga Pariseo. Piro ang mga sinagpan mo, angay pirmi tanirang pamamangan ig pamanginem?" 34Ganing ang siminabat si Jesus, "Pabetang ta may kasalan. Onopa? Maimo bato ang indi mamangan tang mga tangay tang laling ba-long kinasal mintras aroman pa nira? Mamangan ka enged tanira! 35Piro komabot tang kaldaw ang komiten ong nira tang laling kinasal, ig ya ray ang oras ang tanira mamagpaletem." 36Nagtorol si Jesus ong nira ta tata pang palimbawa. "Anday paglasik ta ba-long lambong para itambel na ong lomang lambong. Mga maning ta si tang boaten na, malangga lamang tang ba-long lambong, ig ang itambel ang asing ba-lo belag ka ta bagay ong lomang lambong. 37Ya ka, anda kay pagbetang ta ba-long bino ong lomang tereldan ang olit ta ayep ang indi ra maonat. Tenged lompok tang tereldan tenged ong ba-long bino. Oman, mailat tang bino ig indi ra mapakinabangan tang tereldan ang asi. 38Animan kaministiran ang enged, ang ba-long bino ibetang ong ba-lo kang tereldan. 39Ig anday galiliag ang manginem ta ba-long bino mga sanay dang manginem tang naboay da, tenged aningen na, 'Mas masabor tang naboay da.' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\