Lucas 6

1May tatang Kaldaw ang Igperenay, tata-lib da Jesus ong mga kakoman ang arayegen da lamang. Mintras tata-lib tanira, ang mga sinagpan na pamanlantok ta pirapang koay na oman aggeyeben nira. 2Pagaita tang mga Pariseo, ganing tanira, "Hoy! Mandian Kaldaw ang Igperenay. Kontra ong Katobolan tang agboaten ming asia." 3Ganing si Jesus ang siminabat, "Angay? Indi gabasa mi ong Sagradong Kasolatan tang bindoat ni David asing linetem da tanandia may ang mga karomanan na? 4Siminled tanandia ong balay tang Dios, nangomit tang sagradong tinapay ang nabolontad da ong Dios, ig namangan. Sindolan na pa tang mga karomanan na, maski sigon ong Katobolan, ang mga padi lamang tang poiding mamangan ta si." 5Ig ganing pa si Jesus ong nira, "Yo, ang Ana ta Taw, yo tang may gaem ang maganing mga onopay poiding boaten mga Kaldaw ang Igperenay." 6May tata sing Kaldaw ang Igperenay napaning si Jesus ong simban tang mga Judio ig nagtoldok. May tatang lali don ang pilay tang kalima nang to. 7Ang mga Pariseo ig ang mga manigtoldok tang Katobolan, pamagdilem ta dailan agod madimanda nira si Jesus ong mga agboaten na. Animan pamagbantay tanira mga pao-yaen na tang taw ang asi maski Kaldaw ang Igperenay. 8Piro gata-wanan ni Jesus tang aggisipen nira. Animan ganing tanandia ong taw ang asing pilay tang kalima na, "Tania kay! Kendenga tani ong tokawan." Ig liminenget ka tang lali. 9Oman ganing si Jesus ong nira, "Te-maen amo yen, onopay agpagnan ong Katobolan ang poiding boaten mga Kaldaw ang Igperenay? Ang magboat ta mo-ya obin ang magboat ta malain? Magsalbar ta masig ka taw ta obin mamatay?" 10Pina-dekan ni Jesus tanirang tanan ong palibot na, oman minaning ong taw ang asing pilay, "Abir, yonat mo tang kalima mo." Inonat na tang kalima na ig nago-ya ka kaman. 11Piro pisan ang pinangerepan tang mga Pariseo ig ang mga manigtoldok, animan namagampang-ampang mga onopay dapat ang boaten nira ong ni Jesus. 12Pagatapos ta si, may kaldaw ang siminakat si Jesus ong tatang bokid. Nagdamal tanandia don ang nangadi. 13Pagaramal, ginoyan na tang mga sinagpan na ig namilik tanandia ta tampolok may doroa ong nira, ang ginoyan nang mga apostolis na. 14Narin tang mga aran nira: Si Simon ang pinaranan na ra ta Pedro, ig si Andres ang logod ni Pedro; da Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, 15Mateo, Tomas, ig Santiagong ana ni Alfeo; si Simon ang pagmal ta mo-ya ong banoa nang Israel; 16si Judas ang ana ni Santiago, ig si Judas kang Iscariote ang nagimong traidor. 17Siminoldak si Jesus, aroman na tang mga apostolis na, asta kiminabot ong tatang patag ang logar ang mala-bang. Don ka tang yading mga sinagpan na ig ang doro-dorong taw ang namagalin ong bilog ang Judea ig siodad tang Jerusalem, asta ong mga siodad tang Tiro ig Sidon, ang alenget ong baybay. 18Namansipaning tanira don para mamasi ong ni Jesus, ig agod pao-yaen tang mga masit nira. Maski ang mga taw ang agpaliwagan ta mga malalain ang ispirito napao-ya na ka. 19Animan ang tanan ang taw don pamagprosigir ang mate-lek ong nandia, tenged may gaem ang pagalin ong nandia ig namago-ya tang tanan. 20Pina-dekan ni Jesus tang yading mga sinagpan na ig minaning, "Masoirti among mga malilised, tenged yamo tang mabilang ong inadian tang Dios. 21"Masoirti among mga gangaletem mandian, tenged paelenen amo. "Masoirti among mga pamagini-yak mandian, tenged mangalipay amo. 22"Masoirti amo mga aggakigan ig agpalayasen amo ta mga taw, agginsolton ig agpakalainen natetenged ong yen, ang Ana ta Taw. 23Dapat mangalipay amo ig lomo-to ong sobrang kalipay mga narin ay mainabo. Tenged dorog kasinlo tang balet ang marisibi mi don ong langit. Demdemen mi, ang agboaten nirang asia ong nindio, pario ka tang bindoat tang mga kamepet-mepetan nira ong mga propita asing tokaw. 24"Piro yamong mga manggaden mandian, kailo amo ka! Tenged napasaran mi ra tang kambengan mi. 25"Ig yamong mga pamagpagosto mandian, kailo amo ka! Tenged komabot tang timpong mangaletem amo. "Ig yamong gangalipay mandian, kailo amo ka! Komabot tang kaldaw ang mangapongaw amo ig mamagini-yak. 26"Kailo amo ka mga dayawen amo tang tanan ang taw! Tenged maning ka ta si tang bindoat tang mga kamepet-mepetan nira ong mga pangambong tanira propita asing tokaw." 27"Piro ganingo ong nindiong mga pamamasi, gegman mi tang mga kasoay mi. Magboat amo ta mo-ya ong mga gangasilag ong nindio. 28Ipangadi ming pangaloyan tang Dios tang mga pamagsompa ong nindio, ig ipangadi mi ka tang mga pamandegdeg ong nindio. 29Pabetang ta, mga tampalingena ong emet mo, ipatalonga mo pa tang dobali. Mga kinalaw ong nio tang takol mo, india magriklamo. I-dol mo pa tang lambong mong doma. 30Oldan mi ka tang mga pama-dol ong nindio, ig mga komiten tang domang taw tang maski onopang gamit mi, indi ra bawien mi. 31Boaten mi ong masig ka taw mi tang onopay galiliagan ming boaten ka nira ong nindio. 32"Mga pagmal amo lamang ong mga taw ang pagmal ong nindio, onopa pay elaten ming balet? Tenged maski ngani ang mga mapinagtalaken pamagmal ka ong mga pamagmal ong nira. 33Ig mga pamagboat amo lamang ta mo-ya ong mga pamagboat ta mo-ya ong nindio, onopa kay elaten ming balet? Maski ngani ang mga mapinagtalaken pamagboat ka ta maning ta sia. 34Ig mga pagpaotang amo lamang ong mga taw ang gangabayad ong nindio, onopa ka tang elaten ming balet? Maski ngani ang mga mapinagtalaken ay pagpaotang ka ong kapario nirang mapinagtalaken, tenged pamanigoro ang mangabayad tanira. 35Piro maning ta na tang boaten mi. Gegman mi tang mga kasoay mi ig magboat amo ta mo-ya ong nira. Magpaotang amo ig indi amo magelat ta bayad. Ong maning ta sia, doro kabael tang risibien ming balet, ig mabilang among mga ana tang Kalawig-lawigan ang Dios. Tenged mo-ya tang Dios maski ong mga taw ang anday sasayod ta ogali ig indi gangatakong magdemdem ta otang ang nem ong nandia. 36Animan, magimong masine-bekanen amo, pario tang Tatay mi ong langit, ang masine-bekanen." 37"Indi amo magosgar ong aroman ming taw, agod indi amo ka osgaran tang Dios. Indi amo maning ang dapat tanira silotan, agod indi amo ka silotan. Magpatawad amo ong kapario mi, agod patawaden amo tang Dios. 38Magtorol amo ong doma, ig oldan amo ka tang Dios. Ostong sekeb, banet, eyeg-eyegen, ig bobolik pa tang i-dol ong nindio. Tenged ang serekeban ang gamiten mi ong doma, sia ya kay ang gamiten tang Dios ong nindio." 39Nagistoria pa si Jesus ong mga palimbawa. Ganing tanandia, "Poiding magantabay tang boray ong kapario nang boray? Indi! Tenged pario tanirang mabo-log ong adalem ang galoang. 40Anday manigadal ang mas matako ong maistro na. Piro mga natoldokan da ngani tanandia, kapario ra ka tanandia tang maistro na. 41"Angay aggitaen mo tang poling tang logod mo, piro indi gitaen mo tang sadiling poling mo ang midio ra troso ong mata mo? 42Monopa maning mo ong logod mo, 'Abir, komiten ta tang poling mo.' Piro atan ngani ong mata mo indi gitaen mo tang troso. Sinoa ra ka enged? Komiten mo kang lagi tang troso ong mata mo, agod mait? ta mo-ya ig matabangan mo tang logod mong komiten tang poling na." 43"Anday masinlong papa ta ayong pamorak ta anday sayod, ig anda kay malain ang pamorak ta mo-ya. 44Mailala tang kada papa ta ayo ong borak na. Tenged ang mga katenekan indi mamorak ta igos, ig ang papa ta bantol-bantol indi ka mamorak ta obas. 45Ang mga taw pario ra ka ta si. Ang taw ang mo-ya, poros mo-ya tang bibitala na, tenged mo-ya tang ga-tang ong popotokon na. Piro ang taw ang anday sasayod ta ogali, poros malain tang agbibitala na, tenged anda kay sasayod tang ga-tang ong popotokon na. Tenged mga onopa tang loloa ong anga ta, sia ya kay ang ga-tang ong popotokon ta." 46Ganing pa si Jesus, "Angay gogoy amo ong yen ang ganing 'Gino! Gino!' Piro indi ka agtomanen mi tang agtotobolo ong nindio? 47Ang taw ang agpalenget ong yen, pamasi ig pagtoman tang agganingo ong nandia, begen amo yen mga onopay kaparioan na. 48Tanandia pario ta tatang taw ang nagpa-deng ta balay ang may masinlong pondasioan na. Nagali tanandia ta adalem asta nakabot na tang batong pa-dengan na ta adili. Nam? ig dinalanan tang balay na ta mapoirsang wi, piro indi napakedeg tang balay ang asi, tenged mabaked tang pagkaboat na. 49Piro ang taw ang pamasi ong yen ang mga bitala ig pagatapos indi agboaten na, tanandia pario ta tatang taw ang nagpa-deng ta balay ang anday pondasion na. Nam? ig dinalanan tang balay na ta mapoirsang wi. Dayon ang siminomba ig lobot ang nangabola-tak."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\