Lucas 7

1Pagatapos ni Jesus ang nagtoldok ong mga taw tang tanan ang na, napaning tanandia ong Capernaum. 2Don may tatang kapitan tang mga sondalo ang taga Roma, ang may torobolon nang agmalen na ta mo-ya. Pagmasit tang torobolon nang narin ig agpakamo-kamo ra. 3Asing mabalitan tang kapitan tang natetenged ong ni Jesus, nanobol tanandia ta pirapang mga mepet tang mga Judio para ampangan nira si Jesus ang paningan na kay ig pao-yaen na tang torobolon na. 4Pagakabot tang mga sinobol ong ni Jesus, dorong pakiloy nira ong nandia ig ganing tanira, "Doro kao-ya tang kapitan ang asi. Mga maimo lamang, tabangan mo kay tanandia. 5Tenged itang mga Judio, agmalen ita ka nandia. Pinaboatan ita pa nandia ta tatang simban." 6Animan siminabid si Jesus ong nira. Ang asing alenget da tanira ong balay tang kapitan, nanobol tang kapitan ong mga tangay na ang bagaten kay nira si Jesus. Sinoyonan na tanira ang ganing, "Aningen mi patigayon ang indi ra magpabedlay tanandia. Belago ta bagay ang magrisibi ong nandia ong balay amen. 7Ig belago ka ta bagay ang tomalonga ong nandia. Piro maski mitala ra lamang tanandia, mago-ya ra tang torobolono. 8Gata-wanano, tenged maski yo, pagpasakepo ong mga alalawig ang pangolokolo. Ig may gasakepano kang mga sondalo. Mga aningeno tang tata, 'Panawa!' panaw ka tanandia. Ig ong tata, 'Tania!' lelenget ka tanandia. Ig mga ong torobolono, 'Boaten mo na!' maning ka don tang agboaten na." 9Nabereng si Jesus asing pagabasi na tang sinoyon tang kapitan. Ig siminalonga ong doro-dorong taw ang pamansitabid ong nandia ig minaning, "Ong matod, maski ngani ong yaten ang mga Israelita, indio pa gabagat ta taw ang maning ta na kabael tang pagtalig na." 10Pagaolik tang mga sinobol tang kapitan, inita nirang mo-ya ra tang torobolon. 11Pagatapos ta si, napaning si Jesus ong tatang banoa ang aggoyan ta Nain. Siminabid ong nandia tang mga sinagpan na ig ang doro-dorong taw. 12Asing gingabot da tanandia ong lansangan, nabagat na tang dorong taw ang loloa ang pamaglebeng ta patay. Na bogtong ang anang lali tang tatang babay ang balo. 13Pagaita tang Gino ong nanay tang napatay, dorong katete-beken na ig ganing ong babay, "India ra magini-yak." 14Napalenget si Jesus ig bindiotan na tang bayan-bayan ang agbe-tangan tang patay, ig siminareng ka tang mga pamagtakan. Oman ganing si Jesus ong patay, "A-oy, mambangona ra." 15Nambangon kaman tang patay ig minitala. Oman ganing si Jesus ong nanay, "Nani ra tang ana mo." 16Pisan ang pinangeldan tanirang tanan ig namagdayaw tanira ong Dios ang ganing, "Indi enged galipatan tang Dios tang banoa na. Pinapaning na ong yaten tang tatang makagagaem ang propita!" 17Ig ang balitang narin ang natetenged ong ni Jesus nabantog ong bilog ang Judea asta ong mga logar ang alelenget don. 18Ang tanan ang nang gainabo, agbebeg ong ni Juan tang mga sinagpan na. 19Animan ginoyan na tang doroa ong nira ig pinapaning na ong Gino para te-maen nira mga tanandia ra kaman tang aggelaten ang komabot, obin mga may domang komabot ang dapat elaten pa. 20Pagakabot nira ong ni Jesus, ganing tanira, "Agtobolon ami ni Juan ang Manigboniag para mane-ma ong nio mga yawa ra tang aggelaten, obin magelat ami pa ta doma." 21Mandian, naton ong oras ang asi dorong pinao-ya ni Jesus ang mga pamagmasit, ang mga agpanliwagan ong mga masit nira, ig ang mga aggaeman ta malalain ang ispirito. Pinao-ya na ka tang mga boray. 22Animan ganing si Jesus ong mga sinobol, "Magbalik amo ong ni Juan ig ibalita mi tang tanan ang inita mi ig naba-yan mi. Ibeg mi ong nandia nga ang mga boray gangaita ra, ang mga pilay gangapanaw da, ang mga bengel gangabasi ra, ang mga liproso mo-ya ra, asta ang mga patay nangaboi rang oman. Ig agpatako ra ong mga malilised tang Mo-yang Balita. 23Masoirti tang taw ang indi pagdoadoa tang nem na ong yen!" 24Pagapagalin tang mga sinobol ni Juan, minitala si Jesus ong mga taw natetenged ong ni Juan ang ganing, "Asing napaning amo don ong logar ang anday gistar ang taw, onopay galiliagan ming itaen don? Tatang kirib ang aggeyepen ta mageyep? Belag! 25Piro onopa enged tang galiliagan ming itaen don? Tatang taw ang pagtok ta masinlong lambong? Belag ka! Tenged ang mga pamagtok ta masisinlong lambong ig pamagpagosto tang tanan ang kaliagan nira, don pamansistar ong mga palasio. 26Animan onopa enged tang galiliagan ming itaen? Tatang propita? Ee. Propita ka kaman. Ig begen amo yen, sobra pa ong propita tang inita mi don. 27Tenged si Juan yay ang agsambiten tang Dios ong Sagradong Kasolatan, ang ganing: 'Tobolono tang yen ang torobolon ang tongkaw ong nio, para simpanen na tang paranawan mo.' 28Agganingo ong nindio, anday nataw ong ta-paw tang kalibotan ang gilalaen ang mas alawig pa ong ni Juan ang Manigboniag. Piro ang maski sinopay gasakepan da tang inadian tang Dios, maski tanandia tang ipabetang ang kadibabakan ong tanan, mas alawig pa ka enged tang pagkabetang na ong ni Juan." 29Dorong mga taw ig maski ngani ang mga manigtokot ta bois namamasi ong mga bitala ni Jesus. Tanirang tanan namagtoman ong tobol tang Dios ang asing namagpaboniag tanira ong ni Juan. 30Piro ang mga Pariseo ig ang mga manigtoldok, indi maliag ang magtoman tang kaliagan tang Dios. Indi tanira magpaboniag ong ni Juan. 31Oman ganing si Jesus, "Yamong mga taw ong timpong na! Onopa tang kaparioan mi? 32Ang kaparioan mi mga mamolang pamansikarong ong plasa ig pamansiteg ong mga kakayam nira ang ganing, 'Sinogtogan amo yamen ta tipano piro indi amo mamagtayaw! Namagkanta ami ta mapongaw piro indi amo ka mamagini-yak!' 33"Maning amo enged atan. Tenged pagkabot ni Juan ang Manigboniag, inita ming pagpaletem tanandia ig indi panginem ta irinemen, piro ganing amo, 'Aggaeman tanandia ta anday sayod ang ispirito!' 34Oman yo, ang Ana ta Taw, kiminabot ang pamangan ig panginem, ig ganing amo ka, 'Telekan mi tang taw ang na! Takaban ig manigpabaleng! Ang mga tangay na poros manigtokot ta bois ig domang mga mapinagtalaken!' 35Piro maski maning ta sia tang agganing mi, ang kinata-wanan tang Dios itaen pa ka enged ang matod ong kaboi tang mga taw ang pamagtoman ong nandia." 36Mandian may tatang Pariseong nangimbitar ong ni Jesus para mamangan ong balay na. Animan napaning si Jesus don ig liminopa-pak ong silid tang lamisan, sigon ong naogalian nira mga mamangan. 37Ong lansangan kang asi, may tatang babay ang bantog ang bisiosa. Nabalitan nang si Jesus don mamangan ong balay tang Pariseo. Animan napaning tang babay don ang pagekel ta pabanglo ang agbe-tang ong tatang tereldan ang boat ong batong midio marmol. 38Liminenget tanandia ong boko-boko ni Jesus ong parting kakayan na. Pagini-yak tang babay ig nalbay tang lok na tang mga kakay ni Jesus. Oman sinrapoan na tang mga kakay ni Jesus tang boa na. Pagatapos, initongan na tang kakay na ig binaniosan na tang pabanglong ekel na. 39Asing itaen tang Pariseong nangimbitar ong ni Jesus, ganing tanandia ong sadili na, "Mga matod ang propita tang taw ang na, nata-wanan nang lagi mga onopang klasiay ta babay tang pagapros ong nandia. Tatang mapinagtalaken!" 40Piro gata-wanan ni Jesus tang aggisipen tang Pariseo animan ganing ong nandia, "Simon, may istoriao rin ong nio." Siminabat si Simon, "Onopa si, Maistro?" 41Ganing si Jesus, "May doroang taw ang nangotang ong manigpaotang. Ang tata, 500 koartang dinario tang naotang na, ig ang tata, 50 dinario lamang. 42Asing indi tanira mabayad, pinasinsia ra tanira tang nagpaotang. Mandian, sinopa ong nirang doroa tang mas mabael ang gegma ong nagpaotang?" 43Siminabat si Simon, "Ong yen lamang, ang pinasinsia na ang mas mabael ta otang." Siminabat ka si Jesus, "Tama kaman tang inaning mo." 44Oman minalied si Jesus ong babay ig ganing ong ni Simon, "Gitaen mo ka tang babay ang na? Siminledo ong balay mi ig indio sindolan mo ta wi para yogato ong kakayo. Piro tanandia limbay na tang lok na tang kakayo, ig sinrapoan na pa tang boa na. 45Indio ka initongan mo bilang pakomosta ong yen, piro impisa asing kiminabot tanandia, indi napenay tang pagitong na ong mga kakayo. 46Indi bino-bokan mo ta langis tang yen ang kolo, piro tanandia bino-bokan na ta pabanglo tang mga kakayo. 47Animan, agganingo ong nio, ang mabael ang paggegma ang pinaita na ong yen pagpamatod ang pinatawad da tanandia tang yading kasalanan na. Piro ang taw ang pinatawad ong mga talak nang ge-ley lamang, ge-ley ka tang paggegma ang ipaita na." 48Oman ganing si Jesus ong babay, "Pinatawad da tang mga talak mo." 49Animan ang mga aroman nang pamamangan namane-ma ong sadili nira, "Sinopa enged tang taw ang na, ang pagpatawad ta mga talak!" 50Ig ganing si Jesus ong babay, "Sinabangana tang pagtalig mo. Molika ra ig aloyana enged tang Dios."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\