Lucas 8

1Pagatapos ta si, naglibot si Jesus ong mga lansangan asta ong mga kababarioan ang pagpatako tang Mo-yang Balita natetenged ong paggaraemen tang Dios bilang adi. Aroman na tang tampolok may doroang apostolis na, 2asta ang pirapang mga babay ang pinao-ya na ong mga masit nira tanopa sia ig pinalinan na tang malalain ang ispirito. Tata ong nira si Maria ang aggoyan ta Magdalena, ang pinalinan na ta pitong dimonio. 3Tata ka si Juana, ang katawa ni Cusa, ang agtaligan ong pamalay-balay tang ading si Herodes. Asta si Susana, ig yadi pa. Ang mga babay ang na, aggamiten nira tang sadiling koarta nira para ong mga kaministiran da Jesus may ang mga sinagpan na. 4Masigkabotay tang mga taw ang pamagalin ong kada logar nira ang pamansipaning ong ni Jesus. Asing namagirimbeng-imbeng da tang doro-dorong taw, nagistoria ra si Jesus ong nira tang palimbawang na. Ganing tanandia, 5"May tatang taw ang napanaw ong koma na para magta-bol ta binik. Ong pagtara-bolon na, may mga binik ang nailat ong dalan. Galiked-likedan ta taw ig sinompit ta lamlam tang mga binik ang asi. 6May mga binik kang nabo-log ong kabatoan. Pagalongay na, nangalanet ang lagi tenged marang lagi tang tanek. 7Ang domang binik nala-sik ong kaibabawenan ang tenekan. Pario tanirang nambael ig dineg tang mga ibabawen tang ba-long namansilongay. 8May doma pa enged ang binik ang nabo-log ong matambek ang tanek. Liminongay ig namorak ta tang gatos ang pasi kada koay na." Oman pinabael ni Jesus tang bosis na ig minaning, "Mamasi tang may talinga!" 9Pagatapos ta si, nane-ma ong ni Jesus tang mga sinagpan na mga onopa tang maliag yaning tang palimbawa nang asi. 10Ganing si Jesus ang siminabat, "Ang mga sikrito natetenged ong inadian tang Dios, agbebego ra ong nindio mandian para maintindian mi. Piro ong doma, ang agtotoldoko poros lamang ong palimbawa, agod maski mamansipa-dek tanira, indi ka mangaita. Ig maski mamamasi, indi ka mangaintindi." 11"Narin tang maliag yaning tang istoria. Ang binik, yay ang bitala tang Dios. 12Mandian, ang mga binik ang nailat ong dalan, yay ang mga taw ang pamamasi tang bitala tang Dios, piro dadaton ang lagi si Satanas ig agkomiten na tang bitala ang naloak da ong popotokon nira agod indi tanira mamagparet ig indi mangalibri. 13Ang mga binik ang nabo-log ong kabatoan, yay ang mga taw ang pamamasi tang bitala ig agrisibien ang lagi nira ang may kalipay. Piro tenged belag ta de-dek ong popotokon nira, indi lamang maboay tang pagto nira. Mga komabot tang kaliwagan ig pagsobok, dayon ang laging bo-wanan nira tang pagto nira. 14Ang mga binik ang nangala-sik ong kaibabawenan, pario ka mga may taw ang pamamasi tang bitala tang Dios, piro mintras gaboay, pamagpaborido ong yading irintindien nira ig gaekelan ong manggad nira may bisio. Animan ang bitala tang Dios andang pisan ay borak na ong kaboi nira. 15Piro ang binik ang nabo-log ong matambek ang tanek, yay ang mga taw ang pagabasi nira tang bitala tang Dios, agloloak ang lagi nira ong nirang limpiong popotokon. Animan pamagpadayon tanira ong pagto nira asta ang bitala may masinlong borak na ong kaboi nira." 16Ganing pa si Jesus, "Anday pagsindi ta kingki oman dapan na ta gantangan, obin i-tang na ong adalem tang katri. Kondi don lamang ong borondoan na para mga tenled tang mga taw, mayag ang lagi. 17Anday gatalok ang indi ipaita, ig anda kay sikritong indi mata-wanan ong ori ig maintindian ka enged. 18"Mamasi amo ta mo-ya. Tenged ang sinopay may gata-wanan na natetenged ong Dios, dolangan pa. Piro ang sinopay anday gata-wanan na, maski gisipen nang may gata-wanan na, sia komiten pa ka enged ong nandia." 19Maboay-boay ta ge-ley, kiminabot tang nanay ni Jesus may ang mga logod na. Piro indi tanira mangalenget tenged dorong taw. 20Oman may minaning ong ni Jesus, "Asia ong loa tang nanay mo ig mga logod mo. Agdilemena nira." 21Piro siminabat si Jesus ang ganing, "Ang sinopay pamamasi ig pamagtoman tang bitala tang Dios, tanira yay ang agbibilango ang nanayo ig mga logodo." 22Tatang kaldaw ganing si Jesus ong mga sinagpan na, "Maytara! Paning ita ra ong dobaling baybay." Animan namansitay tanira ong bilog nirang mabael ig namansilarga. 23Mintras lalayag da tanira, napoyat si Jesus. Golpi tanirang kinabotan ta tampo ig ge-ley da lamang ma-mokan tang bilog ang agtayan nira. Dilikado ra tang pagkabetang nira. 24Animan pinalengetan si Jesus tang mga sinagpan na ig pinoaw. Ganing tanira, "Magino, magino! Mapatay ita ra!" Nambangon si Jesus, ig sinambleng na tang mageyep asta ang mababael ang langeb. Ig dayon ang nagpoas tang tampo ig golpi rang naglinaw. 25Oman ganing si Jesus ong mga sinagpan na, "Ong ayra tang pagtalig mi?" Piro pisan tanirang pinangeldan ig nangabereng ta mo-ya, animan namagtere-ma te-man ang ganing, "Sinopa enged bato tang taw ang na? Gatobol na tang mageyep asta ang langeb, ig pagtoman ong nandia!" 26Kiminabot da tanira ong banoa tang mga Geraseno, ong dobali tang Galilea. 27Pagataboan ni Jesus, binagat ang lagi tanandia ta tatang taga lansangan ang aggaeman ta mga malalain ang ispirito. Naboay dang indi ra pagto-tok ta lambong ig indi ra gistar ong balay nira. Don da lamang gistar ong mga pantion ong simintirio. 28Pagaita na ong ni Jesus, liminod ong talongan na ig miniteg ta mapoirsa ang ganing, "Jesus, Ana tang Kalawig-lawigan ang Dios! Onopay boaten mo ong yen? Mate-beka kay ong yen. Indio ka papagpinitinsiaen mo!" 29Maning ta si tang bitala tang malain ang ispirito tenged sinobol da ni Jesus ang lomboa ra ong taw. Ang taw pirming aggawidan tang malain ang ispirito. Maski talikalan tang kalima na may kakay na ig bantayan, gabontok na ka enged tang mga talikala, ig agge-lan tanandia tang dimonio ong mga logar ang anday tataw na. 30Mandian, sine-ma ni Jesus tang malain ang ispirito, "Sinopay aran mo?" Siminabat tang malain ang ispirito, "Ang arano si Rinibo." Tenged rinibo tang mga dimoniong siminled ong taw ang asi. 31Ig sigi lamang tang pakiloy tang mga dimonio ong ni Jesus ang indi tanira tobolon nang paning ong kaidaleman ang anday kataposan. 32Mandian, don ong takatan tang tatang bokid ang alenget-lenget, dorong mga baboy ang pamanoliad. Animan namagpakiloy tang mga malalain ang ispirito ong ni Jesus ang pa-leden na ra lamang don ong mga baboy ang asi. Ig pinagnan na tanira. 33Limindoa ong taw tang mga dimonio ig namansi-led da ong mga baboy. Oman ang mga baboy diritsong namagsinikad ong pangpang ig nangabo-log ong talsi asta nangalmet ang tanan. 34Pagaita tang mga mamanigsagod tang baboy tang nainabo, namagsinikad tanira ig binalita nira ong lansangan asta ong mga kababarioan. 35Animan namansipaning tang mga taw don para telekan mga onopa enged ay nainabo. Pagakabot nira don ong ni Jesus, kinabotan nira tang taw ang dating aggaeman tang mga dimonio. Kakarong tanandia ong may kakayan ni Jesus, paglambong da ig mo-ya ra tang isip na. Animan pinangeldan tanira. 36Inistoria si ong nira tang mga nangaita mga monopa nago-ya tang taw ang dating aggaeman tang mga dimonio. 37Oman ang tanan ang mga Geraseno namagpakiloy ong ni Jesus ang magalin da tanandia don ong logar nira, tenged pangeldan dang pisan tanira. Animan siminay da si Jesus ong bilog nirang mabael para magalin. 38Nagpakiloy tang taw ang dating sinled tang mga dimonio ang patabiden na kay, piro pinaolik tanandia ni Jesus ang ganing, 39"Molika ra ong nindio, ig ibalita mo tang bindoat tang Dios ong nio." Animan minolik da tang taw ig binalita na ong tanan ang taw ong lansangan tang bindoat ong nandia ni Jesus. 40Mandian, nagbalik si Jesus ong Capernaum. Binagat tanandia don ta doro-dorong taw ang pamagelat ong nandia. 41Kiminabot ka tang tatang lali, ang aran na si Jairo, tatang pangolokolo ong simban tang mga Judio. Liminod ong talongan ni Jesus ig nagpakiloy ang paning kay si Jesus don ong balay nira, 42tenged agpakamo-kamo ra tang bogtong ang ana nang babay, ang magdosi anios pa lamang tang idad na. Mandian, asing agpaning da don si Jesus, agsagesen tanandia tang dorong taw ang pamansitabid. 43May tata kang babay don ong mga taw ang pagdogo-dogo ong teled da ta tampolok may doroang takon. Anday nabolong ong nandia. 44Napalenget tang babay ong boko-boko ni Jesus ig sine-lek na tang kapotan tang lambong na. Nagpoas ang lagi tang pagdogo-dogo na. 45Nane-ma si Jesus, "Sinopay simine-lek ong yen?" Asing anday nagbeg, ganing si Pedro, "Magino, galibotan ita ig agsagesen ita ta dorong taw!" 46Piro ganing si Jesus, "May simine-lek ong yen. Naba-yagano ang may poirsang limindoa ong yen." 47Asing mata-wanan tang babay ang indi pala matalok tang bindoat na, pangelel ang napalenget ong ni Jesus. Liminod ong may kakayan na ig don ong talongan tang tanan ang taw bineg nang angay sine-lek na si Jesus, ig monopa tanandia nago-yang lagi. 48Oman minaning si Jesus ong nandia, "Babay, ang pagtalig mo tang nagpao-ya ong nio. Molika ra ig aloyana enged tang Dios." 49Asing bibitala pa si Jesus, may kiminabot ang nagalin ong balay tang pangolokolo ang si Jairo, ig ganing ong nandia, "Maski indi ra bedlayen ta tang Maistro. Ang ana mo anda ra." 50Pagabasi ni Jesus, ganing tanandia ong ni Jairo, "India magsinti. Magtaliga lamang ong yen ig mago-ya tanandia." 51Oman nagdayon da da Jesus ong balay ni Jario. Pagakabot nira don, anday pina-led ni Jesus kondi si Pedro, si Juan, si Santiago ig ang mga ginikanan tang mola. 52Pamagini-yak tang tanan don ig agdayagan da nira tang mola. Ganing si Jesus, "Indi amo mamagini-yak. Belag tanandia ta patay. Gapoyat lamang." 53Piro inimodan lamang nira si Jesus, tenged ang gata-wanan nira, patay da tang mola. 54Oman bindiotan ni Jesus tang kalima tang mola ig ganing, "A-ing, mambangona ra." 55Nagbalik tang linawa na ig nambangon ang lagi. Oman ganing si Jesus, "Papanen mi ra tang mola." 56Pisan ang nabereng tang mga ginikanan tang mola, piro sinoyonan tanira ni Jesus ang indi mamalita maski ong ninopa tang nainabo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\