Lucas 9

1Tatang kaldaw, sinimet ni Jesus tang tampolok may doroang apostolis na ig sindolan na tanira ta gaem ig podir ang magpalayas tang tanan ang mga dimonio ig magpao-ya ta mga masit. 2Oman sinobol na tanira para magpatako tang natetenged ong paggaraemen tang Dios bilang adi, ig para magpao-ya tang may mga masit nira. 3Sinoyonan na ka tanira ang ganing, "Ong pagpanaw mi indi amo mamagekel ta maski onopa. Maski baston, maski binagteng, maski pamangan, maski koarta, ig maski lambong ang irimaran. 4Mga komabot amo ong tatang logar ig mga padayonon amo ong tatang balay, don amo lamang magtinir mintras indi amo pa pagalin ong logar ang asi. 5Piro mga maning amo ong tatang logar ang indi amo risibien tang mga taw don, magalin among lagi ig tapokon mi tang kolapok ong mga kakay mi, para ipaita ming anda ray sarabaten mi ong nira." 6Oman namansipanaw da tang tampolok may doroang apostolis. Linibot-libot nira tang mga kababarioan ang pamagpatako tang Mo-yang Balita ig pamagpao-ya tang may mga masit maski ong aypa. 7Mandian si Herodes, ang pangolokolo ong Galilea, nabalitan na tang tanan ang gainabo, animan nagoloan tang pagirisipen na. Tenged may pamaganing ang naboing oman ono si Juan ang Manigboniag. 8May pamaganing kang napaita si Elias, ig may pamaganing pa kang binoi ono tang tata ong mga propita asing tokaw. 9Animan ganing si Herodes, "Pinapotolano ta likel si Juan. Oman sinopa bato tang taw ang na? Dorong gaba-yano natetenged ong nandia!" Ig dorong prosigir ni Herodes ang itaen na si Jesus. 10Pagabalik tang mga apostolis ni Jesus, binalita nira ong nandia tang tanan ang mga bindoat nira. Pagatapos, ingkelan tanira ni Jesus ong tatang logar ang aggoyan ta Betsaida ang tanira-tanira lamang. 11Piro asing pagatako tang mga taw, dinaton si nira da Jesus. Ig masinlo tang pagrisibi na ong nira. Sinoldokan na tanira natetenged ong paggaraemen tang Dios bilang adi, ig pinao-ya na tang mga pamagmasit ong nira. 12Asing gakorop da tang kaldaw, namampalenget ong nandia tang tampolok may doroang mga apostolis na, ig ganing tanira, "Narin ita ong tatang logar ang anday gistar ang taw. Mo-ya pa sigoro, papaningen ta ra tang mga taw ong mga bario ig mga sitio ang alenget-lenget para mamandilem ta mapangan ig madayonan nira." 13Piro siminabat si Jesus, "Yamo tang magtorol ta mapangan nira." Ganing ka tang mga sinagpan na, "Aroy, monora bato? Lima ka lamang bilog ang tinapay ig doroa ka lamang bilog ang yan tang ekel ta! Poira mga panaw aming mamakal ta mga pamangan para ong tanan ang taw ang na." 14Maning ta na tang inaning nira tenged ang mga lali don limang ribo rang lagi. Oman, ganing si Jesus ong mga sinagpan na, "Pakarongon mi tanira ta gropo-gropo ig taglilimampolok." 15Maning ka ta si tang bindoat nira, ig pinakarong nira tang tanan. 16Kinomit ni Jesus tang limang bilog ang tinapay may ang doroang bilog ang yan. Siminingara tanandia ong langit ig nagpasalamat ong Dios. Oman pinisi-pisi na si ig sindol na ong mga sinagpan na para itagtag ong mga taw. 17Nangapamangan tang tanan ang taw ig poros nangaelen. Pagatapos, sinimet tang mga sinagpan na tang nanga-da, ig nanga-mok pa tanira ta tampolok may doroang tiklis. 18Tatang kaldaw, asing si Jesus pangadi ang tanandia lamang, ang mga sinagpan na don kang alenget. Oman nane-ma ong nira si Jesus ang ganing, "Gonopa tang mga taw natetenged ong yen? Yo, sin?pa ono?" 19Siminabat tanira, "Ganing tang doma, yawa ono si Juan ang Manigboniag. Ang doma ganing ka, yawa ono si Elias. Ig ganing pa ka tang doma, yawa ono tatang propita asing tokaw ang naboi mandian." 20Ig ganing si Jesus ong nira, "Piro mga ong nindio, yo sin?pa?" Ang siminabat si Pedro, "Yawa tang Cristo, ang pinilik tang Dios para maggaem ong tanan!" 21Oman maelet ang sinoyonan ni Jesus tang mga sinagpan na ang indi enged mamagbeg maski ong ninopa ang tanandia tang Cristo. 22Ig ganing pa tanandia ong nira, "Yo, ang Ana ta Taw, kaministiran ang mapasarano tang tanan ang kaliwagan ang boaten ong yen tang mga taw. Indio ilalaen tang mga mepet tang banoa, ang mga pangolokolo ong mga padi, ig ang mga manigtoldok tang Katobolan. Kaministiran ang sintinsiano ta kamatayen, piro ong ya-long kaldaw maboiong moman." 23Oman ganing tanandia ong nirang tanan, "Ang sinopay galiliag ang tomabid ong yen, kaministiran ang lipatan na tang sadili na ig magosoy ong yen kaldaw-kaldaw, maski kamatayen pa tang talongaen na ong pagtoman na ong yen. 24Tenged ang taw ang agpalabien na tang kaboi na tarin ong ta-paw tang kalibotan, tanandia tang malipatan tang kaboi na. Piro ang sinopay magbolontad tang kaboi na para ong yen, tanandia tang marisibi ta kaboing anday kataposan. 25Onopa enged ay mapakinabangan ta tatang taw maski magimong nandia ra tang tanan ang bagay tarin ong kalibotan, piro malipat ka ong nandia tang kaboi na? Anda! 26Animan ang taw mga agkakaeyako nandia ig ang yen ang mga bitala, tanandia ikaeyako ka ong pagbaliko tarin. Tenged yo, ang Ana ta Taw, magbaliko tarin ong kalibotan ong mabael ang kayagano, ig ong kayagan tang yen ang Tatay, asta ang kayagan ka tang mga sagradong anghil. 27Tandan mi narin: Ang doma tarin ong nindio mandian, kabotan pa nira tang kaldaw ig itaen nira ang paggaem da tang Dios bilang Adi ong tanan." 28Mga walong kaldaw da pagatapos ang inaning ni Jesus tang mga bagay ang na, kimina-yat tanandia ong tatang bokid para mangadi. Pinatabid na da Pedro, Juan ig Santiago. 29Mintras pangadi tanandia, nagoman tang itsora na ig naningolit tang lambong na ang pisan ang sisinggat. 30Oman golping may napaita ang doroang taw ang pamagigampang ong ni Jesus. Asi pala, si Moises ig si Elias. 31Pisan ka tanirang sisinggat. Pinagampangan nira tang galenget dang kamatayen ni Jesus ang mainabo ong Jerusalem. 32Ang oras ang asi, manek tang poyat ni Pedro may ang mga karomanan na. Piro pagapoaw nira, inita nira tang kayagan ni Jesus ig ang doroang taw ang ke-deng ong tepad na. 33Asing magalin da ong ni Jesus tang doroang taw, ganing si Pedro ong nandia, "Magino, masinlong narin ami! Magboat ami ta tolo nga payag-payagan. Tata para ong nio, tata ong ni Moises ig tata ong ni Elias." Ong matod, indi gata-wanan ni Pedro tang agbibitala na. 34Asing bibitala pa si Pedro, may tatang onom ang golping napababak ig binongot tanira tang onom ang asi. Animan ang mga sinagpan pisan ang pinangeldan. 35Oman may tatang bosis ang naba-yan nirang nagalin don ong onom ang ganing, "Na tang yen ang Ana, ang yen ang pinilik. Mamasi amo ong nandia!" 36Asing napenay da tang bosis, anda ray inita nirang domang taw, si Jesus da lamang. Ig mintras aroman pa nira si Jesus, indi kang lagi bineg nira ong maski ninopa tang inita nira don ong bokid. 37Pagaramal, pagatoldak da Jesus, binagat tanira ta doro-dorong taw. 38May tatang lali don ong kayadian ang miniteg ta maning ta na, "Maistro, mate-beka kay! Telekan mo kay tang anao ang lali. Ya ka lamang paman ay anao! 39Aggaeman tanandia ta malain ang ispirito, ig kada kaboton, golpi ra lamang giteg. Agpapeleg-pelegen tanandia asta bomokal da tang anga na. Agpaliwagan da ta mo-ya tang malain ang ispirito ig indi bo-wanan na. 40Nagpakiloyo ra rin ong mga sinagpan mong palayasen kay nira tang dimonio, piro indi mapalayas nira." 41Siminabat si Jesus, "Ay, yamong mga taw amo! Andang pisan ay pagtalig mi ig matetegat tang kolo mi! Asta tanopa tang agoantao ig tiniro ong nindio? Abir, ekelan mo tani tang ana mo." 42Asing agpalenget tang mola, pinabegtak tanandia ong tanek ig pinapeleg-peleg tang malain ang ispirito. Oman dayon ang sinambleng ni Jesus tang ispirito. Pinao-ya na tang mola ig inintriga na ong tatay na. 43Ig nangabereng tang tanan ang taw ong gaem tang Dios. Asing gangabereng pa tang mga taw ong tanan ang bindoat ni Jesus, ganing tanandia ong mga sinagpan na, 44"Tandan mi enged tang mga bitalao ang na. Yo, ang Ana ta Taw, traidorono ig yintrigao ong gaem tang mga taw." 45Piro indi naintindian tang mga sinagpan na tang mga bitala nang na. Tenged midio may pagdapa pa ong mga kinaisipan nira agod indi mangaintindi. Ig pangelba ka tanirang mane-ma ong ni Jesus tang maliag nang yaning. 46Pamagdiskosionan tang mga sinagpan ni Jesus mga sinopa ong nira tang kaimportantian. 47Gata-wanan ni Jesus tang aggisipen nira, animan ginoyan na tang tatang mola don ig pina-deng na ong silid na. 48Oman ganing tanandia ong mga sinagpan na, "Ang magrisibi ong molang na tenged ong yen, pagrisibi ka ong yen. Ig ang pagrisibi ong yen, sia pagrisibi ka ong nanobol ong yen. Ang kadibabakan ong nindiong tanan, tanandia tang kaimportantian." 49Pagatapos, ganing si Juan ong ni Jesus, "Magino, may inita amen ang tatang taw ang pagpalayas ta mga anday sasayod ang ispirito ig aggamiten na tang aran mo. Binawalan amen tenged belag ta karomanan ta." 50Piro ganing si Jesus, "Indi bawalen mi. Tenged ang taw ang indi kokontra ong yaten, maliag yaning tanandia kakampi ta." 51Asing galenget da tang timpong ekelan da si Jesus ong langit, nagdisision tanandiang paning ong Jerusalem. 52Ta-liban na pa tang Samaria, animan nanobol tanandia ta pirapang taw ang tongkaw da don ong tatang bario tang Samaria para magsimpan ta madayonan na. 53Piro indi tanandia rinisibi tang mga taga Samaria, tenged gata-wanan nira ang distino na Jerusalem, ang siodad tang mga Judio. 54Asing itaen da Santiago may ni Juan, ganing tanira ong ni Jesus, "Magino, galiliagang mama-dol ami ta apoy magalin ong langit para pogdawen tanira?" 55Piro minalied si Jesus ig sinambleng na tanira. ["Indi amo gatako tang onopang klasiay ta ispirito tang atan ong nindio," ganing tanandia. "Tenged yo, ang Ana ta Taw, indio napaning tarin para patayen tang mga taw, kondi para ilibri." ] 56Ig nagdayon da lamang tanira ong domang bario. 57Asing pamansipanaw si tanira, may tatang taw ang naganing ong ni Jesus, "Tomabido ong nio, maski ong ariapa paning." 58Piro ganing si Jesus ong nandia, "Ang mga kirong l?g, may galoang ang agbalayan nira. Ig ang mga lamlam, may poyad ka nira. Piro yo, ang Ana ta Taw, andang pisan ay mapenayano." 59Ig ganing pa si Jesus ong tata, "Tomabida ong yen." Piro ganing tang taw, "Magino, pagnano kang lagi niong molik, para ipalbengo tang tatayo." 60Piro siminabat si Jesus, "Pabayan mo lamang ang mga patay tang maglebeng ong mga patay nira. Piro yawa, panawa ra ig ipatako mo tang natetenged ong inadian tang Dios." 61Ganing pa ka tang tata, "Magino, tomabido ong nio, piro ba-lo kay, maglisinsiao kang lagi ong pamiliao." 62Ganing si Jesus ong nandia, "Ang pagarado ang pirming babalied, belag ta bagay ong inadian tang Dios."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\