Marcos 10

1Nagalin don si Jesus ig napaning ong mga logar ang sakep tang Judea ba-lo loma-ted ong dobali tang soba tang Jordan. Don doro sing mga taw ang namagsimet ong nandia, ig pario tang pirming agboaten na, nagtoldok tanandia ong nira. 2Mandian, may mga Pariseo kang namansipaning don ong ni Jesus para depdepen nira tanandia ong mga pamitala na. Animan sine-ma nira ang ganing, "Mga ong nio, sigon ong Katobolan, agpagnan bato ang belagan tang tatang lali tang katawa na?" 3Binalik ni Jesus ong nira tang te-ma nira, "Onopay tobol ang sindol ni Moises ong nindio natetenged ong pagberelagen tang magkatawa?" 4Ganing tanirang siminabat, "Nagpagna si Moises ang belagan tang tatang lali tang katawa na basta oldan na tang babay ta kasolatan bilang ka-telan ang tanandia belagan na ra." 5Piro ganing si Jesus, "Tenged lamang matetegat tang mga kolo mi, animan napaoyon da lamang si Moises ang belagan mi tang mga katawa mi. 6Piro asing primiro pa, ang pagboat tang Dios tang kalibotan: 'Ang bindoat nang taw lali may babay. 7Tenged tarin, pabelag da tang lali ong mga ginikanan na, oman maga-penan da tanira tang katawa na, 8ig magimong tata ra lamang tanira.' Ang maliag yaning, belag da tanira ta doroa kondi tata. 9Animan ang pinapaga-pen tang Dios indi dapat ang papagbelagen ta taw." 10Asing paga-led nira ong balay, nane-ma si ong ni Jesus tang mga sinagpan na natetenged ong inaning nang asi. 11Ganing si Jesus ong nira, "Mga belagan tang lali tang katawa na, oman mangatawa si tanandia ta doma, loloang pangombabay tanandia ig pagkatalak ong dating katawa na. 12Ig mga ang babay ya kay magigbelag ong katawa na, oman pakatawa si ka ong doma, pangonlali ka tanandia." 13Tatang kaldaw may mga taw ang pamagekel ta mamola ong ni Jesus para pabindisionan nira. Piro sinambleng tang mga sinagpan ni Jesus tang mga taw. 14Asing itaen ni Jesus tang agboaten tang mga sinagpan na, nasilag tanandia ig minaning ong nira, "Pabayan mi lamang ang palenget ong yen tang mga mola. Indi bawalen mi. Tenged ang mga taw ang pario ong mamolang narin, yay ang mabilang ong inadian tang Dios. 15Tandan mi narin: Ang maski sinopa, mga indi tanandia magpasakep ong gaem tang Dios pario ta tatang mola, asia indi enged tanandia mabilang ong inadian na." 16Tapos, dayon ang sinalili ni Jesus tang kada tata ong mga mola, oman binondo na tang kalima na ong kolo nira ig binindisionan. 17Asing magalin da rin si Jesus, may tatang taw ang nagsinikad ang agpalenget ong nandia. Liminod ong talongan na ig minaning, "Maistro, yawa mo-yang taw. Onopay masinlong boateno para marisibio tang kaboing anday kataposan?" 18Ganing si Jesus ang siminabat, "Angay aggoyano nio ta mo-ya? Ang Dios lamang tang mo-ya. 19Gata-wanan mo ra tang ga-tang ong Katobolan: 'India mamatay ta taw, india mangombabay, india manakaw, india magtistigo ta bo-li, india magdaya, ig galangen mo tang tatay may ang nanay mo.' " 20Ganing tang lali, "Maistro, ang tanan ang asia agtomaneno ra ka mimpisang ge-leyo pa." 21Pina-dekan ni Jesus tang taw ang asi ig ginegman na. Oman ganing tanandia, "Tanga bagayan da lamang tang korang ong nio. Molika ra, ipabakal mo tang tanan ang pagkabetang mo, oman ang bayad na i-dol mo ong mga malilised. Mga boaten mo sia, magkatinira ta manggad ang tinagana tang Dios don ong langit. Pagatapos, magbalika ig tomabida ong yen." 22Piro pagabasi ta si tang lali, pinongawan tanandia ig minolik ang mabelat tang nem na, tenged dorong manggad na. 23Animan pina-dekan ni Jesus tang mga sinagpan na ig minaning ong nira, "Kaliwag ang ma-led ong inadian tang Dios tang taw ang manggaden!" 24Nangabereng ta mo-ya tang mga sinagpan na ong binitala nang asi. Piro minaning si tanandia, "Mga logodo, doro kaman agkaliwag ang ma-led ong inadian tang Dios. 25Mas madali pa nganing tenled tang tatang kamilio ong boloat tang singgoay, kaysa tatang taw ang manggaden ang tenled ong inadian tang Dios." 26Mas nagdolang tang kabeberengen tang mga sinagpan na, animan namane-ma ang ganing, "Mga maning don, sinopa enged tang malibri?" 27Pina-dekan tanira ni Jesus ig minaning, "Na indi maboat ta taw, piro belag ta maliwag ong Dios. Tenged anday imposibli ong Dios." 28Minitala si Pedro, "Yami, bino-wanan amen tang tanan para tomabid ong nio." 29"Ee, kaman," ganing si Jesus, "ig narin tang matod: Ang sinopay nagbo-wan tang balay na, ang mga logod na, mga ginikanan na, mga ana na obin ang tanek na natetenged ong yen ig ong Mo-yang Balita, 30ang taw ang asi marisibi mandian ong kaboi na tarin ta dorong mga balay, mga logod, mga nanay, mga ana asta tanek. Piro akigan ka tanandia ig paliwagan ta mga taw tenged ong pagto na ong yen. Ig ong dobaling kaboi, oldan ka tanandia ta kaboing anday kataposan. 31Yading mga taw ang ganga-kaw mandian ang mangaori ong oring kaldaw. Ig ang mga gangaori mandian yay ang manga-kaw." 32Mintras papanaw tanirang tatakat ong siodad tang Jerusalem, to-kaw si Jesus ong mga sinagpan na. Agkelban tang mga sinagpan na ig ang mga taw ang dadaton ong orian agpangeldan. Maboay-boay ta ge-ley, pinabelag ta ge-ley ni Jesus tang tampolok may doroang sinagpan na ong mga taw, ig sinaysay na si ong nira tang onopay mainabo ong nandia. 33Ganing si Jesus, "Tandan mi. Mandian agpaning ita ra ong Jerusalem. Pag kabot ta don, yo, ang Ana ta Taw, traidorono ig yintrigao ong gaem tang mga pangolokolong padi ig ong mga manigtoldok tang Katobolan. Sintinsiano nira ta kamatayen, oman ekelano ong mga belag ta Judio. 34Insoltono nira, olakan, patakan tang palo, ba-l? patayen nira. Piro mata-lib tang tolong kaldaw, maboiong moman." 35Napalenget ong ni Jesus si Santiago may si Juan, ang mga ana ni Zebedeo, ig minaning tanira, "Maistro, may pa-dolon amen din ong nio." 36Ganing si Jesus, "Onopa si?" 37Ganing tanirang siminabat, "Ang galiagan amen, mga maggaema ra ngani ong niong inadian, yami kay tang pakarongon mo ong tepad mo, ang tata ong to, ig ang tata ong wala." 38Piro ganing si Jesus ong nira, "Indi gata-wanan mi mga onopa tang agpa-dolon mi. Onopa, m?goanta mi tang kaliwagan ang mapasarano? M?goanta mi ka tang kamatayen ang pario tang mapasarano?" 39"Ee, m?goanta amen," tang sabat nira. Ig ganing si Jesus, "Ang kaliwagan ang agoantaeno, agoantaen mi ka kaman. Ig mapasaran mi ka tang kamatayen ang mapasarano. 40Piro mga natetenged ong sinopay komarong ong yen ang to ig ong walao, belag ta yo tang maning mga sinopa. Tenged ang mga logar ang agpa-dolon mi, natagana rang lagi ong mga taw ang pinilik da tang Tatayo." 41Asing mata-wanan tang tampolok ang aroman nira mga onopa tang agpa-dolon da Santiago may ni Juan, namaglain tang nem nira. 42Animan ginoyan tanirang tanan ni Jesus ang palenget ig minaning, "Gata-wanan mi ra ka, ang mga aggilalaen ang pangolokolo tarin ong kalibotan, pamagadi-adi ong mga sinakepan nira. Ig ang mga alalawig ta katengdanan, agdegdegen nira tang mga tawan nira. 43Piro indi amo magogali ta maning ta sia. Ang sinopa ong nindio tang galiliag ang mangolokolo, dapat magimong torobolon ong tanan. 44Ig ang galiliag ang magimong alawig, kaministiran magpababak ig magsirbi ong mga aroman na. 45Tenged maski yo, ang Ana ta Taw, indio napaning tarin para magpasirbio kondi para magsirbio ig i-dolo tang yen ang kaboi agod yading taw tang magawad ong mga kasalanan nira." 46Namana-loy si Jesus may ang mga sinagpan na ong lansangan tang Jerico, ig asing pagalin nira don, dorong taw tang namansitabid ong nira. May nata-liban nirang tatang boray ang lolopa-pak ong binit tang dalan ang pagpalimos. Ang aran na si Bartimeo, ang ana ni Timeo. 47Asing pagabasi nang si Jesus ang taga Nazaret tang tata-lib, dayon tanandiang miniteg ang ganing, "Jesus, Inampo ni David! Mate-beka ong yen!" 48Sinambleng tanandia tang mga taw ang magipes. Piro mas sinodoan na pa enged tang iteg na ang ganing, "Inampo ni David! Mate-beka ong yen!" 49Siminareng si Jesus ig minaning ong mga taw, "Papaningen mi tani ong yen." Ig ginoyan nira tang boray ang ganing, "Papoirsaen mo tang nem mo! Kendenga ra, aggoyana nandia!" 50Pagabasi lamang ta asi ni Bartimeo, pinlek nang lagi tang agkopoton na, limino-to pang kimindeng ig napalenget ong ni Jesus. Ganing si Jesus, 51"Onopa tang galiliagan mong boateno ong nio?" "Magino, galiliago rin ang maita!" tang sabat na. 52Ig ganing si Jesus ong nandia, "Ala, molika ra. Ang pagtalig mo tang nagpao-ya ong nio." 53Ig lagi-lagi naita ra si Bartimeo. Oman dayon ang siminabid ong da Jesus ong pagpanaw nira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\