Marcos 11

1Asing alenget da tanira ong Jerusalem, ig gingabot pa lamang ong mga bario tang Betfage may Betania, ong Bokid tang Kaoliboan, pina-kaw ni Jesus tang doroang mga sinagpan na. 2Ganing tanandia ong nira, "Paning amo don ong dadaton ang bario. Ong pagteled mi, asia itaen ming lagi don tang tatang asnong agkeke-ked. Ang asnong asi mola pa, indi pa gatayan ta taw. Obaden mi ig e-lan mi tarin ong yen. 3Mga may mane-ma ong nindio ang angay aggobaden mi, aningen mi lamang, 'Na kaministiran tang Gino. Mga matapos ipabalik na kang lagi tarin.' " 4Animan namampanaw da tang doroang sinagpan na ig kinabotan ka kaman nira tang asno don ong binit tang dalan, ang agkeke-ked ong loa tang porta tang tatang balay. Asing aggobaden da nira, 5sine-ma tanira tang mga taw ang pamansi-deng don, "Hoy! Angay aggobaden mi sia?" 6Siminabat tang doroa pario ka tang toyon ong nira ni Jesus. Animan pinekel ang lagi ong nira. 7Ingkelan nira ong ni Jesus tang asno ig matapos ang dinamdaman nira tang boko-boko na tang mga ge-leb nirang lambong, siminay da si Jesus. 8Yadi kang mga taw ang namaglatag tang mga lambong nira ong dalan para panawan na. Ang doma, namamotol tang mga kapotan ta ayong marabong tang daon na oman linatag ka ong dalan bilang padengeg ong ni Jesus pario ta tatang adi. 9Ang mga taw ong tokawan ni Jesus asta ang mga taw ang pamansidaton ong nandia, sigi tang initeg nira ang ganing, "Hosanna! Dayawen tang kiminabot mandian ang sinobol tang Dios! 10Bindisionan tang Dios tang inadian tang yaten ang kamepet-mepetan ang si David ang boaten sing oman. Dayawen tang Dios ong kalawig-lawigan ang langit!" 11Pagakabot nira don ong Jerusalem, napaning si Jesus ong Timplo. Siminled ig naglibot ang nanelek-telek ong tanan ang mga bagay don. Oman limindoa tanandia ig tenged galabi ra, nagbalik da ong Betania, aroman na tang tampolok may doroang mga apostolis na. 12Pagaramal, pagapagalin nira ong Betania pabalik si ong Jerusalem, linetem da si Jesus. 13May natorongan nang tang papang ayong igos ang dorog karabong. Animan pinaningan na ig sinelekan mga may borak nang poiding alapen. Piro andang pisan ay inita nang borak na, kondi poros lamang mga daon, tenged belag pa ta timpo na. 14Animan minaning si Jesus ong ayong asi, "Mimpisa mandian, india ra enged mamorak!" Ig ang binitala nang na naba-yan tang mga sinagpan na. 15Pagakabot nira ong Jerusalem, siminled sing oman si Jesus ong Timplo. Pinalayas na tang tanan ang pamagpabakal ta mga ayep ang igsaragda don ig ang mga pamamakal. Pinampakalintoad na tang mga lamisan tang mamanigbailo ta koarta asta ang mga kalarongan tang mga pamagpabakal ta mga marapating igborolontad. 16Binawal na ka ang toma-lib ong teled tang Timplo tang maski sinopay pagekel ta mga tinda. 17Pagatapos, nagtoldok tanandia ong mga taw don ang ganing, "Ga-tang ong Sagradong Kasolatan, ang balay tang Dios goyan ta logar ang parangadian para ong tanan ang mga nasion. Piro yamo, bindoat mi rang paragsimetan ta mga takawan!" 18Nabalitan tang mga manigtoldok tang Katobolan asta ang mga pangolokolo ong mga padi tang bindoat ni Jesus ong teled tang Timplo. Animan mimpisa don, pamagdilem da tanira ta midios agod mapapatay nira si Jesus, tenged aggeldan tanira ong nandia komo ang tanan ang mga taw agsinloan ta mo-ya ong mga agtotoldok na. 19Ig asing galikarem da, si Jesus may ang mga sinagpan na namansiloa si don ong siodad. 20Pagaramal, asing pamagbalik si tanira ong siodad, nata-liban si nira tang papa tang ayong igos. Lanet da magalin ong daon na sa-sad ong lamot na. 21Nademdeman ni Pedro tang binitala ni Jesus ong ayo, animan minaning tanandia, "Magino, way! Pa-dekan mo tang ayong sinompa mo! Patay da!" 22Ganing si Jesus ong nira, "Magparet ig magtalig amo ong Dios. 23Ong kamatodan, mga magparet amo ang de-dek ong popotokon mi ang mainabo tang yaning mi, ig indi amo magdoadoa, poidi amo rang maning ong bokid ang asi, 'Magalina atan ig loma-teda don ong talsi!' ig sia boaten ka enged tang Dios para ong nindio. 24Animan agganingo ong nindio, maski onopay agpa-dolon mi ong pagpangadi mi, magparet among narisibi mi ra si, ig sia marisibi mi ka enged. 25Ig mga pangadi amo, patawaden mi kang lagi tang maski sinopay galainan tang nem mi, agod ang mga talak mi patawaden ka tang Dios ang Tatay mi ong langit. 26[Mga indi amo magpatawad tang masig ka taw mi, indi amo ka patawaden tang Tatay mi ong langit.] " 27Pagakabot da Jesus ong Jerusalem, nagbalik si tanira ong Timplo. Mintras pagpanaw-panaw si Jesus don ong teled tang solar tang Timplo, pinalengetan tanandia tang mga pangolokolong padi may ang mga manigtoldok tang Katobolan, aroman ka nira tang mga mepet tang banoa. 28Ganing tanira ong ni Jesus, "Aningen mo ong yamen onopay podir mong magboat tang mga bagay ang na tarin ong Timplo. Sinopa tang nagtorol ong nio tang podir ang asia?" 29Ganing si Jesus ang siminabat, "Te-maen amo ka yen. Sabateno kang lagi nindio, ba-lo amo begen ta mga ong aripa nagalin tang podiro para magboat tang mga bagay ang na. 30Nani tang te-mao: Ong aypa nagalin tang podir ni Juan para magboniag? Ong Dios obin ong taw? Abir, sabateno nindio!" 31Namagampang-ampang tanira mga onopay isabat nira. Ganing tanira, "Mga aningen ta 'nagalin ong Dios,' maning ka tanandia ong yaten 'Oman, angay indi amo namagparet ong ni Juan?' 32Piro mga maning ita 'nagalin ong taw,' monora bato?" Maning ta si tang isip nira tenged gengeldan tanira ang itaben onoray boaten tang mga taw ong nira, tenged si Juan aggilalaen tang mga taw ang matod ang propita. 33Animan siminabat lamang tanira ang ganing, "Indi ami gatako." Ig ganing si Jesus ong nira, "Mga maning don, indio ka magbeg ong nindio mga ong aripa pagalin tang yen ang podir ang magboat tang mga bagay ang na."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\