Marcos 12

1Nagpadayon ang nagistoria si Jesus ong nira piro poros lamang ong mga palimbawa. Ganing tanandia, "May tatang taw ang nagloak ta mga obas ong tanek na, oman pinakodal na. Nagpaboat ta mabael ang boloat ong mabael ang bato ang boaten ang palagremekan tang mga obas. Nagpa-deng ka ta alawig ang balay-balay ang paragbantayan. Pagatapos, inintriga na tang kaobasan na ong mga agsador na, ba-lo tanandia nagbiahi ong alawid ang logar. 2"Asing timpo rang igparangalap, sinobol na tang tatang torobolon na para mangomit tang parti na. 3Piro pagkabot don, binogbog tang mga agsador tang torobolon ang asi ig pinaolik nirang anday ekel na. 4Oman nanobol si tang may nandia ong tata pang torobolon na. Piro ang torobolon ang na, pino-pok nira tang kolo na ig naigadan asta pinaeyak. 5Mandian, nanobol si tang may nandia tang tata pa enged ang torobolon na, piro na pinatay nira. Yadi pang mga torobolon ang sinobol tang may nandia, piro maning ka don tang bindoat tang mga agsador ong nira. Ang doma pinamalo, ang doma pinamatay. 6"Tang taw da lamang tang gabo-wan don ang poiding papaningen na ong mga agsador. Na ang ana na ra mismong agmalen na ta mo-ya. Ig asing ori ra, ya ray ang sinobol na tenged ganing tanandia ong sadili na, 'Indi maimong indi galangen nira tang anao.' 7"Piro asing itaen tang mga agsador tang ana nang gingabot da, ganing tanirang namagampang-ampang, 'Asia ra tang manonobli! Patayen ta tanandia agod magimong yaten da tang kaobasan ang na.' 8Ig dayon ang laging pinatay nira, ba-lo pinlek nira ong loa tang kaobasan. 9"Mandian," ganing si Jesus, "onopa bato tang boaten tang may nandia tang kaobasan? Ang boaten na, molik tanandia ig pamatayen na ka tang mga agsador ang asi! Oman yintriga na si ong doma tang kaobasan na. 10Onopa? Indi gabasa mi tang ga-tang ong Sagradong Kasolatan ang ganing, 'Ang batong pinlek tang mga manigpa-deng tang balay, Yay ang ginamit tang Dios ig nagimong kaimportantian ong tanan ang batong pagpabaked tang balay. 11Ang Dios tang nagboat ta na, Ig makabebereng ang enged ong pama-dek ta!' " 12Naintindian tang mga pangolokolong Judio ang tanira tang agpataman ni Jesus ong palimbawang asi. Animan gangaliliag da rin ang depen nira, piro gengeldan ong mga taw. Animan pinabayan da lamang nira si Jesus ig namagalin da. 13Oman, may mga Pariseo ig mga tawan ni Herodes ang sinobol don ong ni Jesus para depdepen nira tanandia ong mga pamitala na. 14Pagakabot nira don, ganing tanira, "Maistro, gata-wanan amen yawa india pagbo-li, ig pario tang pagpama-dek mo ong tanan. India pagpaekel-ekel ong kaliagan ta taw maski sinopa tanira, kondi agtotoldok mo lamang tang kamatodan natetenged ong kaliliagan tang Dios ang boaten ta mga taw. Animan mga ong nio, sigon ong Katobolan ta, tama ka bato ang itang mga Judio magbayad ta bois ong Adi tang Roma? Dapat ang magbayad ita obin indi?" 15Piro gata-wanan ni Jesus nga ang te-ma nirang asi belag ta matod ang te-ma. Animan ganing ong nira, "Angay agsobokano nindiong depdepen ong te-ma ming asia? Abir, ipaita mi ong yen tang tanga koartan, telekano." 16Ig dinawatan ka nira. "Ninopang itsora na ig ninopang aran tang nasolat tarin?" tang te-ma ni Jesus. "Ang Adi tang Roma," tang sabat nira. 17Ig ganing si Jesus, "Mga maning don, i-dol mi ong adi tang para ong adi, ig i-dol mi ong Dios tang para ong Dios." Pagabasi nira ta si, pisan tanirang nangabereng ong nandia. 18Oman may atan kang mga Saduseo ang namampaning ong ni Jesus para mane-ma. Tanira tatang sikta tang mga Judio ang indi pamagparet ang maboing moman tang mga patay. 19Ganing tanira ong ni Jesus, "Maistro, may tobol ang sinolat ni Moises para ong yaten ang ganing, mga mapatay tang lali ang anday ana nira tang katawa na, ang logod tang lali dapat katawaen na tang babay ang asing nabalo, agod magkatinir tanira ta ana para ong laling napatay. 20Mandian, may pitong mamaglogod ang poros lali. Nangatawa tang kakan ig napatay ang anday ana nira. 21Oman ang yadoang logod nangatawa ong babay ang nabalo, piro napatay si kang anday ana nira. Maning ka ta si tang nainabo ong ya-lo, sa-sad ong yapito. 22Ang pitong mamaglogod, napangatawa ong babay ig poros nangapatay ang anday ana nira. Asing ori ra, ang babay napatay ka. 23Mandian, ong oring kaldaw, mga boien ang moman tang mga patay, sinopa ong nirang pito tang magimo sing katawa tang babay? Tenged tanirang tanan nagimong katawa na." 24Ganing si Jesus ang siminabat, "Doro amo ka kamali! Gata-wanan mi mga angay? Tenged indi amo gangaintindi tang ga-tang ong Sagradong Kasolatan. Ig indi amo ka gangaintindi mga monopa kamakagagaem tang Dios. 25Tenged ong kaldaw ang boien ang moman tang mga patay, indi ra tanira mamagkaratawan tenged pario ra tanira ong mga anghil ong langit. 26Ig mga natetenged ka ong pagboing oman ong mga patay, midio indi enged gabasa mi ong libro ni Moises tang istoriang natetenged ong dibabak ang papa ta ayo. Maning ta na tang inaning tang Dios ong ni Moises ang sinolat na: 'Yo tang Dios ni Abraham, ni Isaac, ig ni Jacob.' 27Piro ang Dios, belag ta Dios tang mga patay. Tanandia Dios tang mga boi. Animan mali enged tang aggisipen ming indi moman ang maboi tang mga patay!" 28May don kang tatang manigtoldok tang Katobolan ni Moises ang naba-yan na si Jesus may ang mga Saduseo ang pamagdiskosionan. Napanaidan nang maosay si Jesus ong pagsarabaten na ong nira, animan napalenget ong ni Jesus ig nane-ma, "Ong tanan ang Katobolan, aypa tang kaimportantian?" 29Ganing si Jesus ang siminabat, "Na tang kaimportantian ong tanan ang tobol ang sinolat ni Moises: 'Pama-yan mi, yamong mga inampo ni Israel! Ang Ampoan tang Dios, tanandia lamang tang Dios. 30Animan gegman mo tang Ampoan mong Dios ang de-dek ong popotokon mo, bogos ong nem mo, bogos ong kinaisipan mo, ig bogos ong poirsa mo.' 31Ang yadoang kaimportantian ang tobol ay na: 'Gegman mo tang masig ka taw mo pario tang paggegma mo ong sadili mo.' Anda ray domang tobol ang mas importanti pa ong doroang na." 32Ganing tang manigtoldok tang Katobolan, "Tama tang sabat mo, Maistro. Matod kaman tang inaning mong tambilog lamang tang Dios. 33Ig dapat kaman ang gegman ta tanandia ang de-dek ong popotokon ta, bogos ong kinaisipan ta, ig bogos ong poirsa ta. Ig gegman ta ka tang masig ka taw ta pario tang paggegma ta ong sadili ta. Mas importanti pa nganing magtoman ita ong doroang tobol ang na kaysa magtorol ita ta mga ayep ang sirokon ong altar bilang sagda ong Dios, may ang doma pang klasi ta bolontad." 34Napanaidan ni Jesus ang maosay tang sabat tang manigtoldok ang asi, animan ganing tanandia, "Alengeta rang mabilang ong inadian tang Dios." Ig mimpisa don, anda ray mangas ang mane-ma pa ong ni Jesus. 35Mintras pagtoldok si Jesus ong Timplo, ganing tanandiang nane-ma, "Monopa maning tang mga manigtoldok tang Katobolan nga ang Cristo Inampo ni Ading David? 36Si David mismo tang naganing ta na, asing ginaeman tang Ispirito Santo: 'Ganing tang Ginong Dios ong yen ang Gino: Komaronga ong yen ang to, asta ra lamang pasokono ong nio tang tanan ang kasoay mo.' 37Mandian, mga 'Gino' tang ginoy ni David ong Cristo, monopa maning ta ang tanandia inampo ni David?" Dorong mga taw don ig pisan ang gambengan tanirang pamamasi ong ni Jesus. 38Ganing pa si Jesus ong pagtoldok na ong nira, "Magandam amo ong mga manigtoldok tang Katobolan ni Moises. Dorong kalipay nirang magpanaw-panaw ang paglambong ta marimaboat. Ig doro kang kaliliag nirang salodoan tang mga taw ong plasa. 39Mga ong simban ig ong mga kombida, ang kaliliagan nira, komarong ong masisinlong kalarongan ang para ong mga importanting taw. 40Agkalawen nira tang mga pagkabetang tang mga babay ang balo, asta ang balay nira. Oman pamagpaita-ita ang tanira moro-ya ong pagpangadi nira ta dorog kaboat ong talongan tang mga taw. Animan magimong mas mabelat pa tang silot ong nira!" 41Asing don pa si Jesus ong Timplo, kiminarong tanandia ong toga tang mga beretangan ang agbo-logan ta koarta. Agpanaidan na tang mga taw ang pamagbo-log tang mga bolontad nira. Yading mga manggaden ang pamagbo-log ta doro-dorong koarta. 42Maboay-boay ta ge-ley, may siminled ang tatang babay ang balo ang dorog kalised, ig nagbolontad ta doroang sinsilio bali tang piso. 43Oman ginoyan ni Jesus tang mga sinagpan na ig minaning ong nira, "Ong kamatodan, ang babay ang asia tang nagbolontad ta mas mabael pa ong nirang tanan. 44Tenged tanira, ang sindol nira ang gasobra ra lamang ong kaministiran nira. Piro ang balong na, maski malised lamang, sindol na pa tang tanan ang para ong pangaboian na."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\