Marcos 13

1Asing loloa ra da Jesus ong Timplo, ganing ong nandia tang tata ong mga sinagpan na, "Maistro, way, pa-dekan mo! Kababael tang mga batong ginamit ong Timplo ig kasisinlong pa-dekan, asta ang domang mga pina-deng atan." 2Ganing si Jesus ong nira, "Gitaen ta ka kaman tang Timplo ang nang doro kabael. Piro komabot tang kaldaw ang anda enged ay mabo-wan ong mga batong pamagtara-paw ta-pawan ang asia. Mangapegnak ang tanan!" 3Mintras kakarong don si Jesus ong Bokid tang Kaoliboan ang tatalonga ong Timplo, namampalenget ong nandia da Pedro, Santiago, Juan may si Andres. Namane-ma tanira ang anday gabasi. 4Ganing tanira, "Tanopa mainabo tang inaning mong mapegnak tang Timplo, ig onopay mga pasinial mga alenget dang mainabo tang mga bagay ang asia?" 5Siminabat si Jesus ang ganing, "Magandam amo agod indi amo maloko ta maski sinopa. 6Tenged yading mamansikabot ang magekel tang arano, ig kada tata magpailala ang tanira ono tang Cristo. Ig dorong maloko nira. 7Animan indi amo mangelba mga mabasi amo ta pamaggiran ong alenget, ig mga mabalita amo kang may gira ono ong domang banoa. Ang mga bagay ang na kaministiran ang mainabo ka enged, piro belag pa ta sia tang kataposan tang kalibotan. 8Mamaggiran tang mga nasion ig mamagkorontran tang mga inadian. Manlinog ong sari-saring mga logar ig magkatinir ta grabing letem. Piro ang tanan ang narin, impisa pa lamang tang kaliwagan ang komabot, pario ong tatang babay ang palanganaen ang ba-lo pa lamang pagpasit. 9"Animan andaman mi tang sadili mi, tenged depen amo ig e-lan ong korti, oman pamalon amo ong simban tang mga Judio. Ig natetenged ka ong pagto mi ong yen, patalongaen amo ka nira ong mga gobirnador ig ong mga adi. Ig don ya ray ang oras ang mapagpamatod amo ong nira tang natetenged ong yen. 10Tenged ba-lo komabot tang kataposan tang kalibotan, ang Mo-yang Balita kaministiran mapatako ong tanan ang mga nasion. 11Mga depen amo ra ngani ig patalongaen amo ra ong mga osgado, indi amo magpalibeg tang mga kolo mi mga onopay isabat mi. Tenged ong oras ang asi, oldan amo tang isabat mi. Tenged ang ibitala mi indi magalin ong sadiling isip mi. Sia magalin ong Ispirito tang Dios. 12Ong mga kaldaw ang asi, ang mga taw traidoron nira tang maski sadiling logod nira ig yintriga ong osgado para ipapatay. Ig ya kay boaten tang mga tatay ong mga ana nira, asta ang mga ana batokan ka nira tang mga ginikanan nira ig ipapatay. 13Ig yamo, asilagan amo tang tanan tenged ong pagto mi ong yen. Piro ang magagoanta ig magpadayon ang magtoman ong yen asta matapos tang tanan ang kaliwagan, tanandia yay ang malibri." 14Ganing pa si Jesus, "Komabot tang kaldaw ang itaen mi tang aggoyan ta Maniglangga ang Sobrang Manginsolto ong Dios ang ke-deng da ong logar ang belag ta dapat ang don tanandia. (Yamong mga pamagbasa, intindien mi ta mo-ya tang maliag yaning ta na.) Mga itaen mi ra sia, ang mga taw ang pamansistar tarin ong Judea, kaministiran ang mamanikad dang lagi ong kabobokidan. 15Ang taw ang don ong loa tang balay na, dapat indi ra magpawat ang tenled pa ong balay para mangomit ta ekelan na. 16Ya ka mga may taw don ong bokid, dapat indi ra ka molik para mangomit tang takol na. 17Ong mga kaldaw ang asi, kailo ka tang pamagabdet asta ang mga pamagpatiti! 18Magampo amo ong Dios ang balampa indi m?ton ong timpong malamig tang mga bagay ang na. 19Tenged ong mga kaldaw ang asi, ang mga taw mapasar ta sobrang kaliwagan. Mimpisa asing bindoat tang Dios tang kalibotan, anda pang pisan ay nainabo ang pario ong kaliwagan ang na. Ig anda ra kay mainabo pang pario ta sia asta tanopa. 20Ong matod, mga indi rin padipoton tang Dios tang timpong asi ta kaliwagan, anda enged ay mabo-wan maski tanga tawan. Piro tenged ong mabael ang kate-bek na ong mga taw ang pinilik na, padipoton tang Dios tang timpong asi. 21"Ong mga kaldaw ang asi, mga may maganing ong nindio ang, 'Asia ra tang Cristo!' obin may maning, 'Way, asia ka!' indi amo magparet. 22Tenged may mamansiloa atan ang mga taw ang maganing tanira ono tang Cristo, ig may atan kang maganing tanira ono propita ang sinobol tang Dios. Magpaita tanira ta mga milagro ig makabebereng ang mga bagay ong kaliliagan nirang maloko tang mga taw, mga poidi lamang asta ang mga pinilik tang Dios. 23Animan tandan mi na! Agbebego rang lagi tang mga bagay ang na mintras indi pa gainabo." 24Ganing pa si Jesus, "Matapos lamang tang sobrang kaliwagan ong timpong asi, mangi-lep tang kaldaw ig ang bolan indi ra mangayag. 25Mangabo-log tang mga bitokon ig pakedegen tang tanan ang aggitaen ong langit. 26Ig yo, ang Ana ta Taw, itaeno ang tatabid ong mga onom ang pabalik ong kalibotan, ang pagekelo tang makabebereng ang gaem ig kadengegan. 27Oman tobolono ra tang yen ang mga anghil ang magsimet da tang tanan ang taw ang piniliko, magalin ong tanan ang parti tang kalibotan." 28"Intindien mi tang adal ang nagalin ong papa tang igos: Mga itaen mi ra ngani narin ang pangolbot da, gata-wanan ming alenget da tang koarisma. 29Pario ka ta si, mga itaen mi ra nganing gainabo ra tang mga bagay ang inaningo ra ong nindio, mata-wanan ming indi ra maboay, komabot da tang timpong asi ig madalio rang magbalik. 30Tandan mi: May doma ong mga taw ang gangaboi mandian ang kabotan pa nira tang mga bagay ang nang mainabo. 31Malipat tang langit may ang tanek, piro ang yen ang mga bitala magpadayon ang anday kataposan." 32"Piro anday taw ang gatako mga tanopa komabot tang kaldaw ang asi obin oras. Maski ang mga anghil ong langit, maski yo, ang Ana mismo tang Dios, indio ka gatako. Ang Dios ang Tatay lamang tang gatako ta sia. 33Animan magimong listo amo ig pirming simpan, tenged indi amo gatako mga tanopa komabot tang oras ang asi. 34Ang kalimbawan ta na pario ka asing nagbiahi tang tatang taw ong alawid ang logar. Ba-lo tanandia nagalin, inintriga na tang balay na ong mga torobolon na, ig kada tata ong nira sindolan na ta sadiling orobraen na. Ig ang manigbantay ong porta inordinan na kang pirming listo ong pagbalik na. 35Animan kaministiran maning amo ka ta sia. Magbantay among pirmi, tenged indi amo gatako mga tanopa magbalik tang Gino mi. Itaben komabot tanandia ong alikarem, obin ong tenganan, ong garamal, obin ong damal-damal. 36Ig mga golpi tanandiang komabot, dapat indi amo kabotan na ang gapoyat. 37Ang agganingo ong nindio, agganingo ong tanan: Magimong listo among pirmi!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\