Marcos 14

1Doroa ra lamang kaldaw, Pista ra tang Pagta-lib tang Anghil may ang Pista tang Tinapay ang Anday Pampalsa na. Ang mga pangolokolo ong mga padi may ang mga manigtoldok tang Katobolan, pirming pamagisip ta midios para madep nira si Jesus ong talok, oman ipapatay. 2Ganing tanira, "Indi it?n ta ong kasagsagan tang pista, itaben magkagolo tang mga taw." 3Mandian, asing don si Jesus ong bario tang Betania ang pamangan ong balay ni Simon ang dating liproso, may tatang babay ang kiminabot. May aggekelan nang tereldan ang boat ong batong midio marmol. Ang teled na ay pabanglo ang dorog kamal ang aggoyan ta nardo ig andang pisan ay sampora na. Pintek tang babay tang likel tang tereldan ig bino-bok na tang pabanglo ong kolo ni Jesus. 4Asing itaen tang domang mga taw don, pinangerepan tanira ig namagmoro-moro ang ganing, "Aroy! Arangan da tang pabanglong asia! 5Mga pinabakal pa sia, ang bayad na sobra pa rin ong sol ta tang taw ong teled ta magpatakon, ig sia malimos pa rin ong mga malilised." Oman binasol nira tang babay. 6Piro ganing si Jesus ong nira, "Angay pagpalabet amo ong babay ang na? Pabayan mi lamang. Ang bindoat nang na ong yen doro kasinlo. 7Ang mga malilised pirming ka-pen mi ig poidi pang matabangan mi. Piro yo, indio ra maka-pen mi ong maboay ang timpo. 8Ang babay ang na bindoat na tang kasinloan ang nasarangan na. Anda pa ngani, bino-bokano ra nandia ta pabanglo agod magimong simpan da tang sinangonio mga ilbengo ra. 9Agganingo ong nindio, maski ong aripa ipatako tang Mo-yang Balita tarin ong bilog ang kalibotan, ang bindoat tang babay ang na ong yen magapil ka enged bilang pagdemdem ong nandia." 10Pagatapos ta si, si Judas Iscariote, ang tata ong tampolok may doroang apostolis ni Jesus, napaning ong mga pangolokolo ong mga padi para magprisintar ang traidoron na si Jesus ig yintriga na ong nira. 11Pagabasi tang mga padi ong plano ni Judas, nangalipay tanira ta mo-ya ig nangako ang oldan nira ta koarta. Animan nagimpisa ra tanandiang nagelat ta tamang oras para maintriga na si Jesus ong nira. 12Kiminabot da tang primirong kaldaw tang Pista tang Tinapay ang Anday Pampalsa na, kaldaw ang pagpatay ta mga karniro para ong Pista tang Pagta-lib tang Anghil. Animan nane-ma ong ni Jesus tang mga sinagpan na ang ganing, "Ong ari ami pa magsimpan ta yapon ta para ong pista?" 13Oman sinobol ni Jesus tang doroa ong mga sinagpan na ig ganing ong nira, "Paning amo don ong lansangan. Don may mabagat ming tatang laling pagtakan ta tatang bangang may wi na. Datonon mi tanandia, 14ig don ong balay ang teldan na, aningen mi tang may nandia tang balay, 'Pagpate-ma tang Maistro mga aripa tang koartong panaponan na mandian ang pista, aroman na tang mga sinagpan na.' 15Asia itoldok na ong nindio tang tatang marogal ang koarto ong dibabaw ang may mga garamiten dang lagi don. Don amo magsimpan." 16Animan napanaw da tang doroang sinagpan nang napaning ong lansangan, ig ang onopay inaning ni Jesus ya kay ang kinabotan nira. Ig nagsimpan tanira tang panapon nira para ong pista. 17Alikarem dang napaning don si Jesus, aroman na tang tampolok may doroang apostolis na. 18Mintras pamamangan tanira, ganing si Jesus ong nira, "Begen amo yen tang kamatodan, yo, traidorono tang tata ong nindio tarin ang ka-peno mandian ang pamangan." 19Pagabasi ta si tang mga sinagpan na, namagsinti tanira ig nane-ma tang kada tata ong ni Jesus ang ganing, "Gino, yo ra bato?" 20Ganing si Jesus ong nira, "Agganingo, tata ong nindiong tampolok may doroa, ang yen ang kasaro ang pagte-me ta tinapay ong mangkok ang na, yay ang magtraidor ong yen. 21Yo, ang Ana ta Taw, mapatay sigon ong na-tang dang lagi ong Sagradong Kasolatan. Piro kailo ka tang taw ang magtraidor ong yen! Mas mo-ya pa ong nandia, indi ra lamang nataw." 22Mintras pamamangan pa tanira, namisik si Jesus ta tinapay ig nagpasalamat ong Dios. Oman pinisi-pisi na ig sindol na ong mga sinagpan na ang ganing, "Risibien mi narin. Na tang yen ang sinangoni." 23Pagatapos, bindiotan na tang tatang kopang bino. Nagpasalamat si ong Dios, oman sindol na ong nira ig namansinem tanirang tanan. 24Ganing si Jesus ong nira, "Na tang dogo tang ba-long inigoan ang agboaten tang Dios para ong nindio. Ang yen ang dogong na mailat agod yading mapatawad ong mga kasalanan nira. 25Agganingo ong nindio, indio ra moman ang manginem ta binong maning ta na ang pagalin ong obas, asta indi komabot tang kaldaw ang manginemo si tang ba-long bino ong inadian tang Dios." 26Pagabitala ni Jesus ta si, namagkanta tanira ta tatang kantang pagdayaw ong Dios, ba-lo tanira namansipaning ong Bokid tang Kaoliboan. 27Ganing si Jesus ong mga sinagpan na, "Ong matod, bo-wanano nindiong tanan, tenged na-tang dang lagi ong Kasolatan, 'Ipagna tang Dios ang patayen tang manigbadbad, ig ang mga karniro mamagwasag.' 28Piro matapos ang boieno rang moman tang Dios, tongkawo ong nindio don ong Galilea." 29Ganing si Pedro ong ni Jesus, "Bo-wanana pa nirang tanan, piro india ka enged bo-wanan ta!" 30Siminabat si Jesus, "Tandan mo na, Pedro: Ba-lo tomolok tang mano ta madoa mandian ang garamal, ma-long bisisang magbo-li ang maning india gailala ong yen." 31Piro ganing si Pedro ang nagpareges, "Maski patayeno pang aroman mo, indio ka enged maning ang india gailala ta!" Ig ya kay ang inaning tang tanan ang mga sinagpan ni Jesus. 32Oman namansipaning tanira ong logar ang aggoyan ta Getsemani. Pagakabot don, ganing si Jesus ong mga sinagpan na, "Atan amo lamang mintras pangadio don ong tokawan." 33Piro pinatabid na si Pedro, si Santiago may si Juan. Naborido ra tang isip na ig dorog kabelat tang nem na tenged ong agtalongaen na. 34Ganing si Jesus ong tolo, "Midio mapatayo ra ong sobrang sintio! Atan amo lamang ig magpolaw amo." 35Pagatokaw-tokawan na ta ge-ley, diminagpa tanandia ig nagampo ong Dios mga maimo, indi ra komabot ong nandia tang kaliwagan ang agtalongaen na. 36Ganing tanandia, "Tatay, Tatayo! Gata-wananong andang pisan ay bagay ang indi maboat mo. Animan mga maimo lamang, indio ra papasaren mo ong kaliwagan ang na. Piro belag tang yen ang kaliagan tang dapat ang matoman, kondi ang kaliagan mo." 37Pagabalik na don ong tolong mga sinagpan na, kinabotan na tanirang gangapoyat. Ganing tanandia ong ni Pedro, "Simon, yawa pala gapoyata? Onora ka? India ka enged mapagpapoyat, maski tang oras lamang? 38Indi amo mapoyat. Mangadi amo agod indi amo madeg ta tokso. Galiliag amo ka rin ang magboat ta mo-ya, piro agdegen amo tang sinangoni ming malolobay." 39Napalawid sing oman si Jesus ig nangadi si. Ang pinangadi na pario si ka tang primiro. 40Pagabalik na don ong tolo, kinabotan na sing gangapoyat tenged pisan dang agkapoyon ta poyat. Ig indi ra mangatako mga onopay isabat nira ong ni Jesus. 41Ong ya-long pagbalik na, ganing tanandia ong nira, "Gangapoyat amo pa ka enged? Telekan mi! Kiminabot da tang oras ang yo, ang Ana ta Taw, yintriga ra ong kalima tang mga taw ang mapinagtalaken. 42Maytara! Asia ra tang taw ang magtraidor ong yen!" 43Asing bibitala pa si Jesus, kiminabot da kaman si Judas, ang tata ong mga tampolok may doroang apostolis na. Tang paneng tang aroman nang mga taw ang pamagekel ta mga ispada may pamalo. Ang mga taw ang asi sinobol tang mga pangolokolong mga padi, ang mga manigtoldok tang Katobolan ig mga mepet tang banoa. 44Minaning dang lagi ong nira tang traidor ang si Judas tang onopay sinial na. Ang inaning na, "Ang taw ang itongano ya ray sia. Depen ming lagi ig ekelan, piro bantayan mi ta mo-ya." 45Animan mandian, napalenget ang lagi si Judas ong ni Jesus ig minaning, "Maistro!" Oman dayon ang initongan na. 46Pinalengetan ang lagi si Jesus tang mga taw ig dinep nira. 47Piro tata ong mga pamansi-deng don nagbonlok tang ispada na ig dayon ang tinagpas na tang torobolon tang kalawigan ang padi. Nalampong tang talinga na. 48Oman ganing si Jesus ong dorong taw don, "Angay? Yo, kriminalo ang pamagekel amo ta mga ispada may pamalo para depeno? 49Kaldaw-kaldaw pagtoldoko ong Timplo ig don amo ka, piro angay indiong lagi dinep mi? Piro ang tanan ang narin kaministiran ang mainabo agod magmatod tang ga-tang ong Sagradong Kasolatan natetenged ong yen." 50Pagabitala na lamang ta si, bino-wanan si Jesus tang mga sinagpan na ig namansilayas tanirang tanan. 51May tatang soltiros don ang dadaton-daton ang lagi ong ni Jesus. Pangampit lamang ta abel ig ya lamang tang dapa ong sinangoni na. Agdepen da ka rin tanandia tang mga taw, 52piro napo-lot tenged ang abel ang aggampiten na yay ang nawidan nira. Animan naglayas lamang ang anday ameng-ameng na. 53Pagatapos ta si, ingkelan nira si Jesus ong balay tang kalawigan ang padi tang mga Judio. Don ka pamagsimet tang tanan ang pangolokolo ong mga padi, asta ang mga mepet tang banoa ig ang mga manigtoldok tang Katobolan. 54Si Pedro pala dadaton ong nira, piro don lamang ong alawid-lawid, asta na-led ong kodal tang balay tang kalawigan ang padi. Don minimbeng tanandia ong mga goardia ang kakarong ig pamagpakinit-kinit ong apoy. 55Mandian, ang mga pangolokolo ong mga padi ig ang tanan ang mga opisialis tang banoa, pamagdilem ta ibidinsia kontra ong ni Jesus agod masintinsian nira ta kamatayen. Piro andang pisan ay inita nira, 56tenged maski dorong namagtistigo ta kabo-lian kontra ong ni Jesus, indi namagpararioan tang sabat nira. 57Oman may doma pang mga taw ang namansitalonga ig namagtistigo ka ta kabo-lian kontra ong ni Jesus. 58Ganing tanira, "Yami mismo, nabasi ami ang ganing tanandia gebaen na ono tang Timplong narin ang bindoat ta taw, ig ong teled ono ta tolong kaldaw magpa-deng si tanandia ta Timplo ang belag ta taw tang magboat." 59Piro indi pa ka enged namagpararioan tang pamatod tang mga taw ang asi. 60Animan kimindeng tang kalawigan ang padi ong talongan tang tanan ig nane-ma ong ni Jesus, "Angay india sasabat? Onopay maning mo ong mga riklamo nirang na kontra ong nio?" 61Piro inding pisan minibek-ibek si Jesus, nagipes lamang tanandia. Animan sine-ma si tanandia tang kalawigan ang padi ang ganing, "Onopa? Yawa ra tang Cristo, ang Ana tang Kalawig-lawigan ang Dios?" 62Ganing si Jesus, "Ee, yo ka kaman. Ig itaeno nindio, yo, ang Ana ta Taw, ang kakarong gampir ong to tang Makagagaem. Ig itaeno ka nindio ang tatabid ong mga onom ang pagbalik tarin ong kalibotan." 63Pagabasi ta si tang kalawigan ang padi, linasik na tang lambong na ong sobrang kasisilagen na ig minaning, "Anda ray kaministiran ta mga tistigos! 64Naba-yan mi ra mismo tang inaning na! Pangambong tanandia tang Dios! Dorog kabelat tang kasalanan ang na! Mandian, onopay lalang mi?" Tanirang tanan parario tang sabat nira ang dapat ono ong nandia patayen. 65Ig ang doma ong nira inolakan nira si Jesus, oman pinedengan nira ig pinatakan tang sontok. Ganing tanira ong nandia, "Abir, pinton mo mga sinopay panontok ong nio!" Ig sinalalabangan pa tanandiang sinampaling tang mga goardia. 66Mandian, asing don pa si Pedro ong babakan, ang kakarong ong ge-ley ang plasa, simina-lib tang tatang babay ang torobolon tang kalawigan ang padi. 67Pagaita tang babay ong ni Pedro ang pagpakinit-kinit ong apoy, pinanengnengan na ta mo-ya ig minaning, "Yawa, aromana ka tang Jesus ang asing taga Nazaret!" 68Piro nagbo-li si Pedro. Ganing tanandia, "Way inayo--indio gatako mga onopay agbibitala mo!" Oman napalawid-lawid tanandia don ong may portan tang kodal. [Ig golping timinolok tang mano.] 69Indi naboay, inita si tanandia tang babay ang torobolon ig ganing ong mga taw ang pamansi-deng don, "Ang taw bayang na tata ong mga aroman ni Jesus!" 70Piro nagbo-li si si Pedro. Maboay-boay ta ge-ley, ganing ka ong ni Pedro tang mga taw ang asing ke-deng don, "Yawa tata kaman ong mga aroman na, yawa taga Galile? ka!" 71Piro siminabat si Pedro, "Sompano pa! Maski doldolano pa! Indio baya gailala ong taw ang asing agganingen mi!" 72Ig ya ray ang pagtolok tang mano ang yadoang bisis. Oman nademdeman da ni Pedro tang inaning ni Jesus ong nandia ang ganing, "Ba-lo tomolok tang mano ta madoa, ma-long bisisang maning ang india gailala ong yen." Ig indi nawidan ni Pedro tang sadili na ig dorong i-yak na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\