Marcos 15

1Pagaramal, m?ga pang pisan namagbaragat-bagat ang lagi tang mga pangolokolong padi, ang mga manigtoldok tang Katobolan, ang mga mepet tang banoa may ang tanan ang opisialis tang mga Judio para mamagboat tang plano nira. Oman dayon dang linapot nira si Jesus ig ingkelan ong ni Pilato, ang gobirnador, ig inintriga nira don ong nandia. 2Sine-ma ni Pilato si Jesus ang ganing, "Onopa? Matod ang yawa tang adi tang mga Judio?" Siminabat si Jesus, "Yawa ra ka tang naganing." 3Yading mga riklamo ang pinrisintar tang mga pangolokolong padi kontra ong ni Jesus. 4Animan ganing si Pilato ong nandia, "Ta, naba-yan mo ra tang yading riklamo nira kontra ong nio. Mandian, onopay masabat mo atan?" 5Piro inding pisan minibek-ibek si Jesus, animan nabereng ta mo-ya si Pilato. 6Kada Pista tang Pagta-lib tang Anghil, nakaogalian da ni Pilato ang pagpalpat ta tatang priso, mga sinopay pa-dolon ong nandia tang mga taw. 7N?ton ong takon ang asi ang may mga agprison ang mga ribildi ang namamatay ta mga taw asing namaggolo ong Jerusalem. Ang tata ong nira, ang aran na si Barabbas. 8Animan mandian, dorong mga taw ang pamagsimet da don ong ni Pilato ig pamama-dol ang palpatan na ra tang tatang priso, kompormi ong agboaten na kada takon. 9Nane-ma si Pilato ong nira, "Galiliag among palpatano para ong nindio tang adi tang mga Judio?" 10Maning don tang te-ma ni Pilato tenged gata-wanan nang gangaibeg lamang ong ni Jesus tang mga pangolokolong mga padi, ig yay sia animan ingkelan nira si Jesus ong nandia. 11Piro ang bindoat tang mga pangolokolong padi, sinolsolan nira tang mga taw ang si Barabbas tang pa-dolon nirang palpatan, belag ta si Jesus. 12Animan nane-ma sing oman si Pilato ong mga taw, "Mga maning don, onopay boateno ong taw ang na, ang aggoyan ming adi tang mga Judio?" 13Namansisabat tanirang pamaginiteg, "Ilansang ong kros!" 14Ganing si Pilato, "Angay? Onopay bindoat nang malain?" Mas sinodoan pa tang mga taw tang iteg nira, "Basta ilansang ong kros!" 15Animan tenged galiliag si Pilato ang malipay tang mga taw, pinalpatan na si Barabbas. Piro si Jesus pinalatigo na, ig pagatapos inintriga na ong mga sondalo na para ilansang ong kros. 16Ingkelan si Jesus tang mga sondalo ong palasio tang gobirnador, ang aggoyan ang pritorio. Don namagsimet ong palibot na tang tang batalion ang mga sondalo. 17Pinatokan nira si Jesus ta kapang granati bilang intirimis. Namagboat tanira ta korona-koronang poros tenek oman bintang nira ong kolo na. 18Agsalod-salodoan nira tanandia ig ganing, "Biba ong adi tang mga Judio!" 19Siay po-pokon nira tang kolo na ta bi-lak, ig aggolakan pa nira. Aglod-lodan ka nira ang midio pagtorol ta kagalangan ong nandia. 20Pagatapos nirang insolton, lindoatan nira tang kapang granati ig pinatokan si nira tang sadiling lambong na, ba-lo ingkelan da nira ong loa para ilansang ong kros. 21May nabagat nira ong dalan ang tatang taw ang nagalin ong bokid. Na si Simon ang taga Cirene, tatay ni Alejandro may ni Rufo. Rineges si Simon tang mga sondalo ang magtakan tang kros ni Jesus. 22Oman ingkelan da nira si Jesus ong logar ang aggoyan ta Golgota, ang maliag yaning, logar ang pa-dekan ang midio doli ta kolo ta taw. 23Pagakabot nira don, agtoldan din nira si Jesus ta bino ang may sampora nang bolong ang mira. Piro indi tanandia manginem. 24Ig dayon dang linansang nira ong kros. Pagatapos, pinarti-parti nira tang lambong na. Namagparabonlokan pa tanira para mata-wanan nira mga aypang lambong ay tang makomit tang kada tata ong nira. 25Mga alas noibi ong damal-damal tang paglansang nira ong ni Jesus ong kros. 26Don ong may kokoloan na, may karatola ang sinolatan tang riklamo kontra ong nandia. Ganing don, "Na tang Adi tang mga Judio." 27May doroang kriminal kang pinadengan nira ong ni Jesus ang linansang. Ang kros tang tambilog gampir ong to ni Jesus, ig ang tata gampir ong wala. 28[Ong maning don nagmatod tang na-tang dang lagi ong Kasolatan ang ganing, "Tanandia nabilang ang tata kang kriminal."] 29Agtonga-tongan tanandia tang mga taw ang pamansita-lib ig agginsolton nira ang ganing, "Hoy, ganinga laglagen mo tang Timplo ig ong teled ta tolong kaldaw ipa-deng mo sing moman! 30Ta mandian, abir, tomaboana atan ong kros ig ilibri mo tang sadili mo!" 31Maning ka don tang bindoat tang mga pangolokolong padi asta ang mga manigtoldok tang Katobolan. Linibak nira si Jesus ang ganing, "Linibri na tang doma, piro indi malibri na tang sadili na! 32Itaen ta lamang bomabak ong kros tang Cristong na, ang adi ono tang Israel, magparet ita ong nandia!" Asta ang doroang aroman nang linansang ka ong kros, namaginsolto ka ong ni Jesus. 33Asing ko-to ra ang magalas dosi ra, nangi-lep tang kalibotan tegka alas tris tang apon. 34Ig asing alas tris da, miniteg si Jesus ta mapoirsa ang ganing, "Eloi, Eloi, lama sabachthani?" ang maliag yaning, "Ampoanong Dios, Ampoanong Dios, angay pinabayano nio?" 35Naba-yan narin tang domang mga taw ang pamansi-deng don ig ganing tanira, "Pama-yan mi! Aggoyan na si Elias!" 36May tata ong nira ang nanikad ang nangomit ta ispongha ig sine-me na ong binong maka-lem. Pagatapos, sina-ket na ong kapotan tang bi-lak oman dinoydoy na para ipasepsep ong ni Jesus. Ganing tang taw ang asi, "Elaten ta, telekan ta ngani mga komabot kaman si Elias para ipababak na tanandia ong kros." 37Miniteg si si Jesus, oman nabontok da tang linawa na. 38Ong oras kang asi, ya kay ang golping pagaba-bak tang ka-ngan tang kortinang doro kabael ang don ong Timplo, magalin ong dibabaw sa-sad ong babakan. 39Mandian, ang kapitan tang mga goardia ke-deng don ong talongan tang kros ni Jesus, ig inita na ang monopa tanandia napatay. Animan ganing tang kapitan, "Matod ka kaman ang Ana tang Dios tang taw ang na!" 40Don ong alawid-lawid may mga babay kang pamanorong. Katabid da don si Maria Magdalena, si Salome, may si Mariang nanay ni Santiagong mola may ni Jose. 41Ang mga babay ang na tang pamansitabid ig pamagasikaso ong ni Jesus mimpisa asing don pa tanira ong Galilea. Ig yadi pa kang mga babay don ang namansitabid ong nandia ong pagpaning na ong Jerusalem. 42Asing apon da, may kiminabot ang tatang taw ang taga Arimatea, ang aran na si Jose. Tanandia tata ka ong mga opisialis tang banoa ang aggalangen, ig tata ka ong mga pamagelat tang kaldaw ang maggaem tang Dios bilang adi. Ig tenged ang kaldaw ang asi Kaldaw ang Palagsimpan ig ang domaton ang kaldaw ya ray ang Kaldaw ang Igperenay, nangiteg si Jose tang nem na ang napaning ong ni Pilato para maglisinsia mga poiding komiten na tang sinangoni ni Jesus ong kros. 44Nabereng si Pilato asing pagabasi na ang si Jesus patay da. Animan pinagoy na tang kapitan tang mga goardia ig sine-ma na mga matod kaman ang patay da si Jesus. 45Asing mata-wanan ni Pilato ong kapitan ang matod ang patay da, pinagnan na si Jose ang komiten na tang sinangoni ni Jesus. 46Animan namakal si Jose ta abel ang kolit, oman dayon ang kinomit na tang sinangoni ni Jesus ong kros. Binongot na tang abel ang asi ba-lo bintang na ong lebengan ang midio koiba ang bindoat ong pagsinsil ta bato. Pagabetang na tang sinangoni ni Jesus ong koiba, nagpaligid-ligid tanandia ta mabael ang bato ang dinapa na don ong anga tang koiba. 47Pamansipa-dek ka don si Maria Magdalena may si Mariang nanay ni Jose, animan inita nira mga ong aypa limbeng tang sinangoni ni Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\