Marcos 16

1Asing pagata-lib tang Kaldaw ang Igperenay, si Maria Magdalena, si Salome may si Mariang nanay ni Santiago namakal ta pabanglong para ong patay agod ipid ong sinangoni ni Jesus. 2Animan pagaramal, kaldaw ang Dominggo, ba-lo pa lamang te-la tang kaldaw, namansipaning da tanira ong lebengan. 3Ong dalan pa lamang pamagampang-ampang da tang mga babay ang ganing, "Sinopa bato tang matobol ta ang magpaligid-ligid tang bato ang dadapa ong lebengan?" 4Maning don tang bitala nira tenged dorog kabael tang batong asi. Piro asing pagatorong nira tang koiba, inita nira tang batong agdadapa naigod da! 5Dayon tanirang siminled ong koiba ig don inita nira tang tatang soltiros ang pagtok ta maboat ang lambong ang kolit ig kakarong don gampir ong to. Inledan ta mo-ya tang mga babay. 6Animan ganing tang lali ong nira, "Indi amo meled! Gata-wanano ang agdilemen mi si Jesus ang taga Nazaret, ang linansang ong kros. Anda ra tarin. Naboi rang oman tanandia. Telekan mi, nani ka tang logar ang bintangan ong nandia." 7Pagatapos, ganing tang lali ong nira, "Magbalik amo ra lamang ig aningen mi tang mga sinagpan na, labi pa ong ni Pedro, ang tongkaw da si Jesus ong nindio don ong Galilea. Itaen mi tanandia don, pario tang inaning na ong nindio tanopa sia." 8Pagaloa lamang tang mga babay ong lebengan, dorong sinikad nira. Pamangelel pa tang mga sinangoni nira ong sobrang karaelden nira. Ig tenged geldan tanira, inding pisan namansibek-ibek maski ong ninopa. 9[Si Jesus naboing oman ong kaldaw ang Dominggo ang m?ga pang pisan. Napaita tanandia primiro ong ni Maria Magdalena, ang dating pinalinan na ta pitong dimonio. 10Oman pinaningan ni Maria tang mga sinagpan ni Jesus ang pamagsinti ig pamagini-yak ig binalita na tang inita na. 11Piro indi tanira namagparet ong inaning na ang si Jesus boi ra ono ig napaita ong nandia. 12Pagatapos ta si, napaita ka si Jesus ong doroa ong mga sinagpan na asing totongol tanira ong bario, piro ang itsora na midio belag ta tanandia. 13Namagbalik tang doroang asi ong Jerusalem ig namamalita ong mga karomanan nira tang inita nira, piro indi ka tanira pinaret. 14Asing ori ra, napaita ra ka enged si Jesus ong tampolok may tatang mga sinagpan na mintras pamamangan tanira. Binitalan na tanira ang korang pa tang pagtalig nira ong nandia ig matetegat tang mga kolo nira, tenged asing binalitan tanira tang nangaita ang boi ra tanandia, indi enged tanira namagparet. 15Oman minaning si Jesus ong nira, "Liboton mi tang bilog ang kalibotan ig ipatako mi ong tanan ang mga taw tang Mo-yang Balitang natetenged ong yen. 16Ang sinopay magparet ig magpaboniag, malibri. Piro ang indi magparet, silotan tang Dios. 17Ang mga mamagto ong yen oldan tang Dios ta gaem ang itaen ong pagboat nira ta mga makabebereng ang mga bagay ang pario ta na: Ong paggamit nira tang arano, mapalayas nira tang mga dimoniong siminled ong sinangoni ta taw; mabitala tanira ta domang klasing bitalang indi nadalan nira; 18mga magbiot tanira ta ma-kal, obin mga mainem ta makalalason ang bagay, indi tanira maonopa; ig ong pagbondo lamang tang kalima nira ong sinangoni tang pamagmasit, mamago-yang lagi." 19Pagatapos ang minitala si Ginong Jesus ong mga sinagpan na, dayon da tanandiang ingkelan ong langit, ig don kiminarong gampir ong to tang Dios ang Tatay. 20Ang mga sinagpan na, dayon da kang namansipanaw ig namagpatako tang Mo-yang Balita ong tanan ang mga logar. Sinabangan tanira tang Gino ig sindolan na tanira ta gaem ang magboat ta mga milagro para mapamatodan ong mga taw nga ang agtotoldok nira yay ang kamatodan.] (9) [Ang tolong babay ang asi namansipaning ong da Pedro may ang mga karomanan na ig binalita nira tang tanan ang inaning ong nira tang laling don ong lebengan. (10) Pagatapos ta si, si Jesus mismo nanobol ong mga sinagpan na ang ipatako nira ong bilog ang kalibotan tang sagradong balitang inding pisan magoman asta ong tanopa, ang yay ang balitang natetenged ong kalibrian ang anday kataposan na.]


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\