Marcos 2

1Pagata-lib tang pirapang kaldaw, nagbalik si Jesus ong lansangan tang Capernaum. Nabantog ang lagi tang balita ang tanandia kiminabot da, 2animan doro sing mga taw tang namagsirimet-simet don ong balay ang aggistaran na. Ponok da tang balay, asta ong loa tang porta siek-siekan da, animan anda ray ma-led ang doma. Mintras pagtoldok si Jesus tang bitala tang Dios, 3may kiminabot ang epat ang taw ang pamagtoang ta tatang taw ang paralisado. 4Indi tanira malenget ong ni Jesus tenged ong dorong taw. Animan ang bindoat nira, kimina-yat tanira ong dibabaw tang balay ig binoloat nira tang katep don ong toga ni Jesus. Oman don sinonton nira tang paralisado, ang lolbog lamang ong bayan-bayan, ong talongan ni Jesus. 5Asing itaen ni Jesus ang mapoirsa tang pagtalig nira ong nandia, ganing tanandia ong paralisado, "Tangay, pinatawad da tang mga kasalanan mo." 6Mandian, may don kang mga manigtoldok tang Katobolan tang Dios ang kakarong. Ig pagabasi nira tang inaning ni Jesus, namagena-ena ong sadili nira ang ganing, 7"Aroy! Angay maning atan tang bitala tang taw ang na? Dorog kabelat tang kasalanan ang na! Anday domang mapagpatawad tang mga kasalanan ta, ang Dios lamang!" 8Piro gata-wanan ang lagi ni Jesus tang aggisipen nira. Animan ganing tanandia, "Angay pamagisip amo ta maning atan? 9Ong aypa tang mas madaling yaning tarin ong taw ang nang paralisado? 'Pinatawad da tang mga kasalanan mo'? Obin ang maning ong nandia, 'Kendenga! Takanen mo tang aglolbogan mo ig panawa ra.' 10Animan mandian, pao-yaeno rang lagi tanandia para mapamatodano ong nindio ang yo, ang Ana ta Taw, may gaemo kaman tarin ong kalibotan para magpatawad tang mga kasalanan." Oman ganing si Jesus ong paralisado, 11"Kendenga! Takanen mo tang aglolbogan mo ig molika ra." 12Ig mintras agpa-dekan tang mga taw, kimindeng da tang taw ang asi. Sinakan na ra tang bayan-bayan na ig napanaw dang minolik. Belag lamang ta ge-ley tang kabeberengen tang mga taw ig dorong pagdayaw nira ong Dios ang ganing, "Ya ra lamang ay kaboay indi itang pisan gaita ta maning ta na!" 13Pagatapos ta si, napaning sing oman si Jesus ong binit tang baybay tang Galilea. Dorong taw tang namansipaning ong nandia ig don tanandia nagtoldok ong nira. 14Asing nagdayon da tanandiang napanaw, inita na tang tatang manigtokot ta bois, ang aran na si Levi, ana ni Alpeo. Don tanandia kakarong ong paragtokotan ta bois. Ganing ong nandia si Jesus, "Impisa mandian, tomabida ra ong yen." Ig dayon ang kimindeng si Levi ig siminabid ong ni Jesus. 15Mandian, asing pamamangan da Jesus may ang mga sinagpan na ong balay ni Levi, yadi kang aroman nirang pamamangan ang manigtokot ta bois ig mga taw ang mapinagtalaken, tenged pirmi tanirang pamansitabid-tabid ong ni Jesus. 16Mintras pamangan si Jesus aroman na tang mga taw ang asi, inita tanandia tang mga Pariseo. Animan sine-ma nira tang mga sinagpan ni Jesus ang ganing, "Angay ga-pen tanandia ang pamangan ong mga manigtokot ta bois ig ong domang mga mapinagtalaken?" 17Naba-yan tanira ni Jesus animan tanandia tang siminabat. Ganing tanandia, "Ang mga taw ang anday masit nira, anday kaministiran ta manigbolong. Ang may mga masit lamang tang kaministiran ang bolongon. Pario ka ta si, yo, indio napaning tarin para goyano tang mga taw ang ganing anday talak nira. Napaningo ta para goyano tang mga taw ang aggakon nirang tanira mapinagtalaken." 18Tatang kaldaw pamagpaletem tang mga sinagpan ni Juan ang Manigboniag ig ang mga Pariseo. May mga taw ang liminenget ig nane-ma ong ni Jesus ang ganing, "Ang mga sinagpan ni Juan ig ang mga sinagpan tang mga Pariseo, madagmit ang pamagpaletem. Piro angay ang mga sinagpan mo anda enged?" 19Ganing ang siminabat si Jesus, "Pabetang ta may kasalan. Onopa? Mamagpaletem bato tang mga tangay tang laling ba-long kinasal mintras aroman pa nira tanandia? Indi ka enged! Mintras aroman pa nira tang laling kinasal, indi ka enged mamagpaletem tang mga tangay na. 20Piro komabot tang kaldaw ang komiten ong nira tang laling kinasal, ig ya ray ang oras ang tanira mamagpaletem." 21Ganing pa si Jesus, "Indi poiding itambel tang ba-long abel ong loma rang lambong. Tenged mga matalpoan da tang lambong ang sinambelan, kemere tang ba-long abel ang sinambel, asta mabegtat ig mas mambael pa tang lasik na. 22Ya ka ong ba-long bino. Indi poiding ibetang ong lomang tereldan ang olit ta ayep ang indi ra maonat. Tenged lompok ig arangan tang bino asta ang tereldan. Ang tamang boaten, ang ba-long bino ibetang ong ba-lo kang tereldan." 23May tatang Kaldaw ang Igperenay, tata-lib da Jesus ong mga kakoman ang arayegen da lamang. Mintras tata-lib tanira, ang mga sinagpan na pamanlantok ta pirapang koay na oman aggeyeben nira. 24Pagaita tang mga Pariseo, ganing tanira ong ni Jesus, "Telekan mo tang agboaten tang mga sinagpan mo! Mandian Kaldaw ang Igperenay. Kontra ong Katobolan tang agboaten nirang asia." 25Ganing si Jesus ang siminabat, "Angay? Indi gabasa mi ong Sagradong Kasolatan tang bindoat ni David asing linetem da tanandia may ang mga karomanan na asing anda ray mapangan nira? 26Nainabo narin asing timpo pang si Abiatar tang pangolokolo ong mga padi. Ang bindoat ni David, siminled ong balay tang Dios ig namangan tang sagradong tinapay ang nabolontad da ong Dios. Sindolan na pa tang mga karomanan na, maski sigon ong Katobolan, ang mga padi lamang tang poiding mamangan ta si." 27Ig ganing pa si Jesus ong nira, "Ang taw indi bindoat para ong Kaldaw ang Igperenay. Ang Kaldaw ang Igperenay yay ang bindoat para ong ikakao-ya tang mga taw. 28Animan yo, ang Ana ta Taw, yo tang may gaem ang maganing mga onopay poiding boaten, maski ong Kaldaw ang Igperenay."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\