Marcos 3

1Siminled sing oman si Jesus ong simban tang mga Judio. May tatang lali don ang pilay tang kalima na. 2Ig may mga taw ka don ang pamagdilem ta dailan agod madimanda nira si Jesus ong mga agboaten na. Animan pamagbantay tanira mga pao-yaen na tang taw ang asi maski Kaldaw ang Igperenay. 3Mandian, ganing si Jesus ong taw ang asing pilay tang kalima na, "Tania kang lagi ong tokawan." 4Oman nane-ma si Jesus ong mga taw ong palibot na, "Onopay agpagnan ong Katobolan ang poiding boaten mga Kaldaw ang Igperenay? Ang magboat ta mo-ya obin ang magboat ta malain? Magsalbar ta masig ka taw ta obin mamatay?" Piro indi tanira minibek-ibek. 5Pina-dekan tanira ni Jesus ang may kasisilagen ig kapongawan na tenged mga matetegat ta popotokon. Oman minaning tanandia ong taw ang asing pilay, "Abir, yonat mo tang kalima mo." Inonat na tang kalima na ig nago-ya ka kaman. 6Animan namagalin ang lagi tang mga Pariseo ong simban ig namagdiritso ong mga tawan tang Ading si Herodes, para mamagampang-ampang mga monopa mapapatay nira si Jesus. 7Pagatapos ta si, namagalin da Jesus may ang mga sinagpan na ig namansipaning ong baybay tang Galilea. Dorong mga taw tang namansidaton ong nandia ang namagalin ong probinsia tang Galilea. Doro kang namansikabot ang namagalin ong probinsia tang Judea, 8ong siodad tang Jerusalem, ong mga logar ang sakep tang Idumea, ong mga logar ong dobali tang Soba tang Jordan, ig ong mga logar ong palibot tang mga siodad tang Tiro ig Sidon. Namansipaning tanira ong ni Jesus tenged naba-yan da nira tang tanan ang bindoat na. 9Tenged ong kadodoron tang mga taw, nagtobol si Jesus ong mga sinagpan na ang mangomit ta bilog agod karongan na para indi tanandia makapit. 10Yadi rang napao-ya na, animan pamagpara-kawan tang tanan ang may masit nira ang malenget ong nandia, maski mate-lek da lamang ong lambong na. 11Asta ang mga taw ang aggaeman ta anday sasayod ang ispirito, maita lamang ong ni Jesus, dayon ang laging dadagpa ong kakayan na ang pamansiteg, "Yawa tang Ana tang Dios!" 12Piro maelet tang toyon ni Jesus ong mga ispiritong asi ang indi tanira magbeg ong mga taw mga sinopa enged tanandia. 13Pagatapos ta si, siminakat si Jesus ong tatang bokid. Pinatabid na tang mga taw ang galiliagan nang patabiden. 14Oman namilik tanandia ta tampolok may doroa ong nira, ang ginoyan nang mga apostolis na, agod magimong aroman na ig matobol nang magtoldok ong mga taw. 15Sindolan na ka tanira ta gaem ang magpalayas ta mga dimonio. 16Ang tampolok may doroang apostolis ang pinilik ni Jesus yay na: Si Simon ang pinaranan na ra ta Pedro; 17si Santiago may ang logod nang si Juan, ang mga ana ni Zebedeo. Tanira ginoyan na ta "Boanerges" ang maliag yaning "mga ana tang doldol." 18Domaton da Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, Santiagong ana ni Alfeo, may si Tadeo; si Simon ang pagmal ta mo-ya ong banoa nang Israel, 19ig si Judas Iscariote ang yay ang nagtraidor ong ni Jesus. 20Pagatapos ta si, minolik si Jesus ong balay ang aggistaran na. Doro sing mga taw ang namagsirimet-simet don, animan maski pagpamangan da Jesus may ang mga sinagpan na, indi ra mangatalonga. 21Pagabalita tang mga kalogodan ni Jesus, namampaning da don para mangosil ong nandia, tenged ganing tang mga taw, gabariado ra ono tanandia. 22May don kang mga manigtoldok tang Katobolan ni Moises ang namagalin ong Jerusalem ang ganing ang si Jesus ono aggaeman da ni Satanas, ang yay ang pangolokolo ong mga dimonio. Ig si Satanas ono tang pagtorol ta gaem ong ni Jesus ang magpalayas ta mga malain ang ispirito. 23Tenged tarin, ginoyan ni Jesus tang mga taw ang palenget ong nandia ig nagbitala ong nira ong mga palimbawa ang ganing, "Onopa bato? Mapagpalayas si Satanas ong sadili na? 24Pabetang ta, mga ang mga taw ong tatang inadian, tanira mismo tang pamagkorontran, mamagbereblag ang enged tang inadian ang asi. 25Ig maski ong tanga balayan, mga tanira mismo tang pamagsoroayan, indi maboay mamagbereblag ang enged. 26Mandian, mga si Satanas mismo tang pagpalayas tang mga sinakepan na, maliag yaning agkontraen na tang sadili na! Mga maning don, monopa madayon tang inadian na? Mamagbereblag ka enged lamang! 27"Si Satanas, ang kalimbawan na pario ong tatang taw ang mapoirsa. Tenged anday taw ang ma-led ong balay na para mangomit tang mga kagamitan na mga indi kang lagi lapoton tanandia. Piro mga nalapot da ngani, ya ray ang oras ang mapanakaw ong teled tang balay na. 28"Tandan mi na ta mo-ya: Mapatawad tang tanan ang mga talak tang mga taw asta ang tanan ang malain ang bibitala nira kontra ong Dios. 29Piro ang sinopay magbitala ta malain kontra ong Ispirito Santo, inding pisan mapatawad maski ong tanopa. Ekelan na tang talak nang asi ong anday kataposan." 30Minitala si Jesus ta maning ta na tenged ganing tang doma, "Aggaeman tanandia ta dimonio." 31Maboay-boay ta ge-ley, kiminabot tang nanay ni Jesus may ang mga logod na. Pinagoy lamang nira si Jesus ong teled tang balay ig don tanira pamagelat ong loa. 32Asing oras ang asi, yading mga taw ang kakarong ong palibot ni Jesus ig may minaning ong nandia, "Asia ong loa tang nanay mo ig mga logod mo. Agdilemena nira." 33Siminabat si Jesus ang ganing, "Piro sinopa bato tang nanayo may ang mga logodo?" 34Oman pina-dekan na tang mga taw ang kakarong ong palibot na ig ganing, "Na yay ang nanayo ig ang mga logodo! 35Tenged ang sinopay pagtoman tang kaliagan tang Dios, tanira yay ang agbibilango ang nanayo ig mga logodo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\