Marcos 4

1Tatang kaldaw, nagtoldok si si Jesus ong mga taw don ong binit tang baybay tang Galilea. Tiniripo-pokan tanandia ta kadoro-doroan ang mga taw, animan ang bindoat na siminay tanandia ong tatang bilog ong dalay-dalayan tang talsi ig don kiminarong. Ang mga taw don lamang ong takat. 2Sinoldokan tanira ni Jesus ta yading mga bagay, ig pirming paggamit ta mga palimbawa. Ong tatang palimbawa na ganing tanandia, 3"Mamasi amo. May tatang taw ang napanaw ong koma na para magta-bol ta binik. 4Ong pagtara-bolon na, may mga binik ang nailat ong dalan. Siminogpo tang mga lamlam ig dayon ang laging sinompit nira. 5May mga binik kang nabo-log ong kabatoan ig manipit lamang tang tanek don. Animan namansilongay ang lagi. 6Piro asing makintan tang kaldaw, nangalanet ang lagi tenged dibabaw lamang tang lamot na. 7Ang domang binik nala-sik ong kaibabawenan ang tenekan. Namanrabong tang mga ibabawen ig dineg na tang ba-long namansilongay, animan indi namamorak. 8May doma pa enged ang binik ang nabo-log ong matambek ang tanek. Liminongay, namambael ig namorak ta doro. Ang doma, tolong polok ang pasi kada koay na, may enem ang polok, ig may tale-tang gatos." 9Pagatapos, ganing si Jesus, "Mamasi tang may talinga!" 10Asing pagapagalin tang mga taw, namampalenget ong ni Jesus tang tampolok may doroang apostolis na may ang domang mga taw ang pirming pamansitabid ong nandia. Namane-ma tanira mga onopa tang maliag yaning tang mga palimbawa na. 11Ganing si Jesus ang siminabat, "Ang mga sikrito natetenged ong inadian tang Dios, agbebego ra ong nindio mandian para maintindian mi. Piro ong doma, ang agtotoldoko poros lamang ong palimbawa, 12agod magmatod tang na-tang ong Sagradong Kasolatan ang ganing, 'Maski pa-dek man tanira tang pa-dek, indi tanira mangaita. Maski mamasi man tanirang mamasi, indi tanira mangaintindi. Tenged mga mangaintindi tanira, itaben magbalik pa tang nem nira ong Dios Ig patawaden pa tang mga kasalanan nira.' " 13Oman, ganing si Jesus ong nira, "Onopa? Indi naintindian mi tang palimbawang inistoriao ong nindio? Mga anda, mono amo pa bato maintindi tang doma pang palimbawao? 14Maning ta na tang maliag yaning ta si: Ang mga binik ang sina-bol tang manigkoma, yay ang bitala tang Dios. 15Ang mga binik ang nailat ong dalan, yay ang mga taw ang pamamasi tang bitala tang Dios, piro dadaton ang lagi si Satanas ig agkomiten na tang bitala ang naloak da ong popotokon nira. 16"Ang mga binik ang nabo-log ong kabatoan, yay ang mga taw ang pamamasi tang bitala ig agrisibien ang lagi nira ang may kalipay. 17Piro tenged belag ta de-dek ong popotokon nira, indi lamang maboay tang pagto nira. Mga agliwagan tanira obin aggakigan tenged ong pagtoman nira ong bitala tang Dios, dayon ang laging bo-wanan nira tang pagto nira. 18"Ang mga binik ang nangala-sik ong kaibabawenan, pario ka mga may mga taw ang pamamasi tang bitala tang Dios, 19piro pamagpaborido ong yading irintindien nira ig gaekelan ong manggad nira asta ang doma pang mga bagay ang galiagan nirang magimong nira. Animan ang bitala tang Dios andang pisan ay borak na ong kaboi nira. 20"Piro ang binik ang nabo-log ong matambek ang tanek, yay ang mga taw ang pagabasi nira tang bitala tang Dios, agloloak ang lagi nira ong popotokon nira ig agpareten. Animan ang bitala may masinlong borak na ong kaboi nira. Ang doma kasarangan lamang, ang doma doro, ig ang doma kadoro-doroan." 21Ganing pa si Jesus, "Sinopa lamang ay magsindi ta kingki oman dapan na ta gantangan, obin i-tang na ong adalem tang katri? Simpri ang kingki don ka enged ibetang ong borondoan na. 22Anday gatalok ang indi ipaita, ig anday sikritong indi mata-wanan ong ori ig maintindian ka enged. 23Animan mamasi tang may talinga!" 24Ganing sing oman si Jesus, "Pama-yan mi ta mo-ya tang agbibitalao. Tenged oldan amo tang Dios ta kinata-wanan kompormi ong pagprosigir mi ang maintindi, ig sobra pa ngani. 25Ang taw ang may gata-wanan na natetenged ong Dios, dolangan pa. Piro ang taw ang anday gata-wanan na, maski ang ge-ley lamang ang gata-wanan na, sia komiten pa ka enged ong nandia." 26Ganing pa si Jesus, "Ang gainabo ong inadian tang Dios pario ka asing nagloak tang tatang taw ta binik ong koma na. 27Mga labi gapoyat tanandia. Pagtela tang kaldaw, bangon si. Ig mintras tata-lib tang mga kaldaw, pamansilongay ig pambabael tang mga lindoak na. Piro indi gaintindian tang taw ang asi mga monopa tang paglolongayen na. 28Ang tanek mismo yay ang pagpabael ig pagpatambek tang mga iloloak. Primiro mandaon. Mga mabael da, mamorak da ig lomboa ra tang mga koay na. 29Mga lotok da ngani, dayon dang gapasen tenged arayegen da." 30"Ong aypa pa ikompara ta tang inadian tang Dios? Onopa pay domang palimbawa ang poiding gamiteno agod madaling maintindian? 31Ang inadian tang Dios pario ong tatang alibotod ta mostasa. Na kage-ley ge-leyan ong tanan ang mga alibotod ang poiding iloak. 32Piro mga maloak da ngani, pambael asta mas mabael pa ong domang mga iloloak. Panrabong tang mga tanga na ig poiding magboat ta poyad don tang mga lamlam." 33Yadi pang palimbawang pario ta na tang ginamit ni Jesus ong pagtoldok na tang bitala tang Dios ong mga taw, ig kompormi ong nirang masarangan ang maintindian. 34Ong karakelan, indi tanandia nagtoldok ang indi paggamit ta palimbawa. Piro mga tanira-tanira ra lamang tang mga sinagpan na, agpaintindi na ong nira tang maliag yaning tang mga palimbawa na. 35Ang kaldaw ang asi, asing gakorop da tang kaldaw, ganing si Jesus ong mga sinagpan na, "Maytara! Paning ita ra ong dobaling baybay." 36Animan bino-wanan lamang nira tang mga taw ong takat ig namansitay ang lagi ong bilog nirang mabael ang don dang lagi si Jesus, ba-lo namansilarga. May mga domang bilog ang namansidengan ong nira. 37Mandian, asing don da tanira ong laod, golpi tanirang kinabotan ta tampo ig agtampekan tang bilog ta mababael ang langeb asta ge-ley da lamang ma-mokan. 38Piro si Jesus don ong boli tang bilog, agtatandig ong moala ig gapoyat da. Animan pinoaw ang lagi tang mga sinagpan na. "Magino!" ganing tanira, "Angay baliwala ong nio maski mapatay ita ra!" 39Nambangon si Jesus ig sinambleng na tang mageyep ang ganing, "Maglinawa ra!" ig ganing ka ong langeb, "Magpoasa ra!" Dayon kaman ang laging nagpoas tang mageyep ig golping naglinaw tang kalibotan. 40Oman ganing si Jesus ong mga sinagpan na, "Angay pamansieled amo? Asta mandian anda pay pagtalig mi ong yen?" 41Piro pisan tanirang pinangeldan ig nangabereng ta mo-ya, animan namagtere-ma te-man ang ganing, "Sinopa enged bato tang taw ang na? Maski ang mageyep may ang langeb pagtoman ong nandia!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\