Marcos 5

1Kiminabot da tanira ong dobaling baybay ong banoa tang mga Geraseno. 2Pagataboan ni Jesus, binagat ang lagi tanandia ta tatang taw ang nagalin ong simintirio. Ang taw ang na aggaeman ta mga malalain ang ispirito, 3ig don tanandia gistar ong mga pantion. Indi kayang lapoton ta maski talikala. 4Pira rang bisis ang linapot ta talikala may posas. Piro kada lapoton, ang posas aglalampak na asta mabelak, ig agbontok-bontokon na tang mga talikala. Andang pisan ay taw ang madeg ang magawid ong nandia. 5Kaldaw may labi pagalig-alig lamang ong mga lebengan ig ong kabokidan ang paginiteg. Aggigadan na pa tang sinangoni na ta matarem ang bato. 6Mandian, alawid pa inita na ra si Jesus, animan nagsinikad ang napalenget ong nandia ig liminod ong talongan na. 7Miniteg ta mapoirsa ang ganing, "Jesus, Ana tang Kalawig-lawigan ang Dios! Onopay boaten mo ong yen? Mate-beka kay ong yen. Indio ka papagpinitinsiaen mo!" 8Maning ta si tang bitala tang malain ang ispirito tenged sinobol da ni Jesus ang ganing, "Malain ang ispirito, lombo? atan ong taw ang asia!" 9Animan mandian sine-ma ni Jesus tang dimonio, "Sinopay aran mo?" Siminabat tang dimonio, "Ang arano si Rinibo, tenged rinibo aming siminled ong sinangoni tang taw ang na." 10Ig sigi lamang tang pakiloy tang mga dimonio ong ni Jesus ang indi p?linen na tanira ong logar ang asi. 11Mandian, don ong takatan tang bokid ang alenget-lenget, dorong mga baboy ang pamanoliad. 12Animan namagpakiloy tang mga malalain ang ispirito ong ni Jesus ang ganing, "Don ami ra lamang pa-leden mo ong mga baboy ang asi." 13Ganing si Jesus, "Ala sigi, don amo!" Limindoa ong taw tang mga dimonio ig namansi-led da ong mga baboy. Oman ang mga baboy diritsong namagsinikad ong pangpang ig nangabo-log ong talsi asta nangalmet ang tanan. Ang mga baboy ang asi mga doroang ribo. 14Ang mga mamanigsagod tang mga baboy dayon ang namagsinikad ig binalita nira ong lansangan asta ong kababarioan tang nainabong na. Animan namansipaning tang mga taw don para telekan mga onopa enged ay nainabo. 15Pagakabot nira don ong ni Jesus, kinabotan nira tang taw ang dating aggaeman tang mga dimonio, ang kakarong da, paglambong da ig mo-ya ra tang isip na. Animan pinangeldan tanira. 16Inistoria si ong nira tang mga nangaita mga monopa nago-ya tang taw ang dating aggaeman tang mga dimonio asta ang nainabo ong mga baboy. 17Tenged tarin, ang mga taw namagpakiloy ong ni Jesus ang magalin da tanandia don ong logar nira. 18Asing tomay da si Jesus ong bilog ang mabael, napalenget tang taw ang asing dating sinled tang mga dimonio. Nagpakiloy ong ni Jesus ang patabiden na kay. 19Piro indi pinatabid ni Jesus, ig ganing, "Molika ra ong nindio. Ibalita mo ong mga kalogodan mo tang bindoat ong nio tang Dios ig monoapa inate-bekan na." 20Animan napanaw da tang taw ig pagta-lib na ong Decapolis, binalita na tang bindoat ong nandia ni Jesus. Ig ang tanan ang nangabasi belag lamang ta ge-ley tang kabeberengen nira. 21Nagbalik si da Jesus ong dobaling baybay ig pagataboan lamang nira, tinompok-tompokan sing lagi tanandia ta kadoro-doroan ang mga taw. 22Kiminabot ka tang tatang lali, ang aran na si Jairo, tatang pangolokolo ong simban tang mga Judio. Pagaita na ong ni Jesus, liminod ong talongan na 23ig nagpakiloy ang ganing, "Agpakamo-kamo ra tang anao ang sosoltiras! Tomabida kay ong yen! Maski ibondo mo lamang tang kalima mo ong nandia, maolikan pa tang kaboi na." 24Siminabid ong nandia si Jesus. Kadoro-doroan ang mga taw tang pamansitabid ong nira ang pamagsagesean. 25May tata kang babay don ong mga taw ang pagdogo-dogo ong teled da ta tampolok may doroang takon. 26Doro rang pinitinsia na ig doro rang manigbolong ang napatelekan na. Lobot da tang tanan ang koarta na asta ang mga pagkabetang na ong pagpabolong lamang, piro indi ka enged nago-ya, mas kiminasag pa. 27Naba-yan na ra tang balita tang mga taw natetenged ong ni Jesus. Animan mandian gimine-get tang babay ong mga taw asta nakabot ong boko-boko ni Jesus, oman sine-lek na tang lambong na, 28tenged ganing ong sadili na, "Maski mate-leko lamang tang lambong na, mago-yao ra." 29Animan, pagate-lek na ong lambong ni Jesus, nagpoas ang lagi tang pagdogo-dogo na ig naba-yagan nang mo-ya ra tanandia. 30Ya kay ang pagaba-yag ni Jesus ang may poirsang limindoa ong nandia, animan minalied ig nane-ma ong mga taw, "Sinopay simine-lek ong lambongo?" 31Siminabat tang mga sinagpan na, "Magino, agsagesen ita ta dorong taw! Mono ita pa matako mga sinopay simine-lek ong nio?" 32Piro sigi pa tang lipara ni Jesus ang pagdilem tang nagte-lek ong nandia. 33Ig tenged gata-wanan tang babay tang nainabo ong sadili na, ong sobrang eled na napalenget ong ni Jesus ang pangelel. Liminod ong talongan na ig nagbeg tang kamatodan. 34Oman minaning si Jesus ong nandia, "Babay, ang pagtalig mo tang nagpao-ya ong nio. Molika ra ig india ra magsinti, tenged mo-y? rang pisan." 35Asing bibitala pa si Jesus, may mga taw ang kiminabot ang nagalin ong balay tang pangolokolo ang si Jairo, ig ganing tanira ong nandia, "Maski indi ra bedlayen ta tang Maistro. Ang ana mo anda ra." 36Piro indi inintindi ni Jesus tang binalita nirang asi ong ni Jairo. Ganing tanandia, "India magsinti. Magtaliga lamang ong yen." 37Nagdayon tanira tang panaw. Piro anday domang pinatabid ni Jesus, si Pedro lamang ig ang doroang maglogod ang si Santiago may si Juan. 38Pagakabot nira ong balay ni Jairo, inita ni Jesus ang pamagkagolo ra tang mga taw don. May pamagini-yak, ang doma pamagdayag. 39Siminled si Jesus ong balay ig minaning ong mga taw, "Onopay aggimaloan mi? Angay pamagini-yak amo? Belag ta patay tang mola. Gapoyat lamang." 40Piro inimodan lamang nira si Jesus. Animan pinaloa na tanirang tanan. Oman ingkelan na tang mga ginikanan tang mola, asta ang tolong sinagpan na, ig siminled tanira ong koartong aglolbogan tang mola. 41Bindiotan ni Jesus tang kalima na ig minaning, "Talita komi," ang maliag yaning, "A-ing, mambangona ra." 42Dayon ang laging nambangon tang mola ig nagpanaw-panaw. Ang molang asi ba-long tampolok may doroang takon. Ang pamansipa-dek pisan ang nangabereng. 43Piro sinoyonan tanira ta maelet ni Jesus ang indi mamalita maski ong ninopa tang nainabo. Oman ganing pa si Jesus, "Papanen mi ra tang mola."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\