Marcos 6

1Pagatapos ta si, nagalin si Jesus don ig minolik ong sadiling banoa na. Siminabid ka tang mga sinagpan na. 2Pag kabot tang Kaldaw ang Igperenay, nagtoldok si Jesus ong simban. Dorong mga taw ang pamamasi ong nandia ig pisan tanirang gangabereng. Ganing tanira ang pamagtere-ma te-man, "Ong aypa bato nakomit tang taw ang na tang tanan ang agtotoldok na? Onora kang kinata-wanan ay tang sindol ong nandia? Angay gapagboat ta mga milagro? 3Gailala ta tang taw ang na! Tanandia tang karpintiro ka lamang, ang ana ni Maria ig logod da Santiago, Jose, Judas may ni Simon. Asta ang mga logod nang mga babay tarin ka pamansistar!" Ig tenged ong kaerep nira, indi enged ilalaen nira. 4Animan ganing si Jesus ong nira, "Ang tatang propita aggilalaen tang tanan ang taw, poira lamang ong mga kasimanoa na, mga kaparintian na, asta ong pamalay-balay na." 5Animan indi tanandia napagboat ta yading milagro don, poira lamang ong pirapang taw ang pamagmasit ang pinao-ya na ong pagbondo na tang kalima na ong nira. 6Ig nabereng tanandia ta mo-ya tenged ang mga kasimanoa na indi mamagparet ong nandia. Pagatapos ta si, naglibot si Jesus ong mga kababarioan ang pagtoldok. 7Oman ginoyan na tang tampolok may doroang mga apostolis na ig sinobol na tanira ang panaw ang tagtalodoa para magtoldok. Sindolan na tanira ta gaem ang magpalayas ta mga malalain ang ispirito. 8Sinoyonan na ka tanira ang ganing, "Ong pagpanaw mi indi amo mamagekel ta maski onopa--baston lamang tang ekelan mi. Indi amo ka magbalon ta pamangan obin magekel ta binagteng, obin maski koarta. 9Magtok amo ta rapak, piro indi amo mage-leb tang lambong mi. 10"Mga komabot amo ong tatang logar ig mga padayonon amo ong tatang balay, don amo lamang magtinir mintras indi amo pa pagalin ong logar ang asi. 11Piro mga maning amo ong tatang logar ang indi amo risibien ig indi amo pama-yan tang mga taw don, magalin among lagi ig tapokon mi tang kolapok ong mga kakay mi, para ipaita ming anda ray sarabaten mi ong nira." 12Oman namansipanaw da tang tampolok may doroang apostolis. Namagtoldok ong mga taw ang dapat tanirang magtogat ig bo-wanan nira tang mga kasalanan nira. 13Yading anday sasayod ang ispirito tang pinalayas nira ong mga taw ang sinledan nira, ig doro kang pamagmasit ang binaniosan nira ta langis ig namago-yang tanan. 14Naba-yan da tang Ading si Herodes tang natetenged ong ni Jesus, tenged bantog da tang aran na maski ong aypa. May pamaganing ang si Jesus ono ya kay si Juan ang Manigboniag ang sigoro naboing oman, animan sia may gaem nang magboat ta makabebereng ang mga bagay. 15Piro ang doma ganing, "Tanandia sigoro tang Propitang si Elias." Ig ang doma ganing ka, "Tanandia tata kang propita pario tang mga propita asing tokaw." 16Piro pagabasi tang Ading si Herodes, ganing tanandia, "Sia si Juan kaman ang pinapotolano tang likel na! Naboi ra pala!" 17Na yay ang ga-tang ong isip ni Herodes tenged tanopa sia tanandia tang nagpadep ong ni Juan, oman pinalapot na ig pinapriso. Bindoat narin ni Herodes tenged pirming agsamblengen tanandia ni Juan tenged ong pagiga-pen a-pen na ong babay ang si Herodias, ang katawa tang logod nang si Felipe. 18Narin tang pirming agganing ni Juan, "Kontra ong Katobolan ta ang magkatawan amo tang katawa tang logod mo!" 19Tenged tarin, ang babay ang si Herodias pisan ang gasilagan na si Juan, animan galiliagan na rin ang ipapatay, piro indi paoyon si Ading Herodes. 20Geldan si Ading Herodes ong ni Juan tenged gata-wanan nang mato-lid si Juan ig alenget tang nem na ong Dios. Animan si Juan agtabangan ka rin ni Ading Herodes ig agtatalok na lamang ong prisoan. Ong kamatodan, ang adi dorong kaliag nang mamasi ong mga bitala ni Juan maski galibeg tang kinaisipan na ong mga gaba-yan na. 21Piro ong ori, kiminabot ka enged tang oras ang gelat-elaten ni Herodias. Nainabo na asing kakaldawan ni Ading Herodes. Nagkombida tang adi ig inimbitar na tang tanan ang mga opisialis na, ang mga pangolokolo ong mga sondalo, ig ang mga alalawig ang mga taw ong probinsia tang Galilea. 22Mandian, asing pamangalipay da tanira, siminled tang anang babay ni Herodias ig nagtayaw ong talongan tang mga bisita. Dorong kalipay ni Ading Herodes asta ang mga bisita na. Animan ganing tang adi ong soltiras, "Mama-dola tang onopay galiliagan mo, i-dolo ong nio." 23Ig nanompa pa tang adi ang ganing, "I-dolo ong nio maski onopay pa-dolon mo, maski ang katengan pa tang inadiano." 24Dayon ang limindoa tang soltiras ig nane-ma ong ni nanay na, "Nay, onopay pa-dolono?" Siminabat si Herodias, "Maninga, 'Ang kolo ni Juan ang Manigboniag.' " 25Dali-daling nagbalik tang soltiras ong ni Ading Herodes ang ganing, "Ang galiliagano, i-dol mo kay ong yen mandian ang lagi tang kolo ni Juan ang Manigboniag, ang agbe-tang ong tatang bandiha." 26Pagabasi tang adi, pinongawan tanandia ta mo-ya. Piro gaeyak ang bawien na tang nabitalan na ong soltiras tenged yading mga bisitang nangabasi ong pangako na. 27Animan nagordin ang lagi si Herodes ong tatang sondalo na ang paning ong prisoan para potolon tang likel ni Juan, oman e-lan nang magbalik. Diritsong napaning tang sondalo ong prisoan ig pinotol na kaman tang likel ni Juan. 28Oman bintang na tang kolo ong tatang bandiha ig ingkelan ong soltiras. Ig narin dayon kang inintriga tang soltiras ong nanay na. 29Asing pagatako tang mga sinagpan ni Juan, dayon tanirang napaning don. Kinomit nira tang sinangoni na, oman limbeng nira ong tatang pantion. 30Mandian, ang mga apostolis ang sinobol ni Jesus namagbalik da ong nandia, ig binalita nira tang tanan ang bindoat nira asta ang sinoldok nira ong mga taw. 31Pagatapos, ganing si Jesus ong nira, "Maytara, paning ita ong logar ang alawid-lawid ong mga taw, agod mga ita-ita lamang maenayan amo ka ta ge-ley." Inaning narin ni Jesus tenged sigi-sigi tang kabot may alin tang mga taw, animan indi ra tanira mangatalongang mamamangan. 32Animan dayon tanirang namansitay ong bilog nirang mabael ig namansipaning ong logar ang anday gistar ang taw. 33Piro yadi kang nangaita asing pagalin nira ig nailala ka nira ang asi yay da Jesus. Animan namagalin ka tanira ong mga kababarioan nira ig namagsinikad ang pangobay tang baybay. Nanga-kaw pang nangakabot ong logar ang agrombon da Jesus. 34Pagatampet da Jesus ig pagataboan nira, inita na tang kadoro-doroan ang mga taw ang asi ang don da. Dorong katete-beken na ong nira tenged mga pa-dekan na, midio mga karniro ang pinabayan da lamang tang manigbadbad. Animan sinoldokan na tanira ta yading mga bagay. 35Asing apon da, namampalenget ong nandia tang mga sinagpan na ig minaning, "Madali rang makorop tang kaldaw, ig anda paman ay mga taw ang gistar tarin ong logar ang na. 36Mo-ya pa sigoro, papaningen ta ra tang mga taw ong mga bario ig mga sitio ang alenget-lenget para mapamakal tanira ta mapangan nira." 37Piro siminabat si Jesus, "Yamo tang magtorol ta mapangan nira." Ganing ka tang mga sinagpan na, "Aroy! Panaw ami ig mamakal ta tinapay ang kantidad nang rinibo para ipapan ong nirang tanan?" 38Nane-ma si Jesus, "Pirapang bilog tang tinapay mi atan? Abir, telekan mi." Asing matelekan nira, ganing tanira ong ni Jesus, "Lima ka lamang bilog ang tinapay ig doroa ka lamang bilog ang yan ang kindiaw." 39Oman inordinan ni Jesus tang mga sinagpan na ang pakarongon tang mga taw ta gropo-gropo ong kaibabawenan. 40Animan ang mga taw namansikarong ta gropo-gropo. May mga gropong tag tale-tang gatos ig may atan ang taglilimampolok. 41Kinomit ni Jesus tang limang bilog ang tinapay may ang doroang bilog ang yan. Siminingara tanandia ong langit ig nagpasalamat ong Dios. Oman pinisi-pisi na tang mga tinapay ig sindol ong mga sinagpan na para itagtag ong mga taw. Maning ka ta si tang bindoat na ong doroang bilog ang yan. 42Nangapamangan tang tanan ang taw ig poros nangaelen. 43Pagatapos, sinimet tang mga sinagpan na tang nanga-da, ig nanga-mok pa tanira ta tampolok may doroang tiklis. 44Ang tanan ang mga namamangan, ang mga lali lamang limang ribo rang lagi. 45Pagatapos ta si, dayon ang laging sinobol ni Jesus tang mga sinagpan na ang tomay da ong bilog nirang mabael agod tongkaw dang paning ong Betsaida, don ong dobaling baybay, mintras agpaoliken na pa tang mga taw. 46Pagapagalin tang mga taw, siminakat si Jesus ong tatang bokid para mangadi. 47Asing labi ra, ang bilog ang agtayan tang mga sinagpan na don da ong laod, piro si Jesus don pa ong bokid. 48Inita nang agliwagan dang panongtong tenged kontra tang mageyep. Ig asing garamal da, diminaton da si Jesus ong nira ang papanaw ong ta-paw tang talsi. Ta-liban na rin lamang tanira, 49piro inita tanandia tang mga sinagpan na ang papanaw ong ta-paw tang talsi. Kalaom nira ang gitaen nira peled, animan ong sobrang eled nira pisan tanirang namangelel 50ig nangaiteg pa. Piro minitalang lagi si Jesus ong nira ang ganing, "Indi amo meled. Yo na, si Jesus!" 51Oman siminay si Jesus ong bilog ig dayon ang laging nagpoas tang mageyep. Sia pa tang kabeberengen tang mga sinagpan na, 52tenged maski inita ra nira asing pagpapan ni Jesus tang kadoro-doroan ang taw tang pirapang bilog ang tinapay, indi pa ka enged gaintindian nira, tenged midio gangaki-lepan pa tang mga kinaisipan nira. 53Pagakabot nira ong dobaling baybay, don tanira siminampet ong Genesaret. 54Pagataboan lamang nira, nailalang lagi si Jesus tang mga taga don. 55Animan dali-daling lagi tang mga taw ang namaglibot ong mga kababarioan ang pagpatako ang ekelan tang mga pamagmasit, maski lolbog da lamang ong bayan-bayan, maski ong aypang logaray ang naba-yan nira ang don si Jesus. 56Animan maski ong aripa agpaning si Jesus, ong lansangan obin ong mga bario, agtakanen nira tang mga pamagmasit nira ong mga plasa nira. Ig namagpakiloy tanira ong ni Jesus ang maski mate-lek da lamang tang mga pamagmasit tang kapotan tang lambong na. Ig ang tanan ang nangate-lek, namago-ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\