Marcos 7

1Tatang kaldaw may mga Pariseo ig mga manigtoldok tang Katobolan ang kiminabot nagalin ong Jerusalem ig namagsimet don ong da Jesus. 2Inita nira tang doma ong mga sinagpan ni Jesus pamamangan lamang ang indi namanaw tang mga kalima nira sigon ong toromanen nirang mga Judio. 3Tenged ang kaogalian tang mga Judio, labi ra enged tang mga Pariseo, maning ta na: Indi tanira mamangan mintras indi pa gapamanaw tang kalima nira sigon ong mga toromanen ang pinanoblian nira ong mga kamepet-mepetan nira. 4Ig mga maolik tanirang magalin ong palingki, indi ka tanira mamangan tang binakal nira mintras indi pa gaogatan sigon ong kaogalian nira. Ig yadi pang mga pinanoblian nirang mga toromanen pario tang pagpangogat tang mga baso, mga pitsil, ig mga kaldirong saway ba-lo gamiten. 5Animan mandian sine-ma si Jesus tang mga Pariseo may ang mga manigtoldok ang ganing, "Angay indi pamagtoman tang mga sinagpan mo ong mga toromanen tang mga kamepet-mepetan ta? Pamamangan lamang ang indi pamamanaw tang mga kalima nira sigon ong kaogalian ta!" 6Ganing si Jesus ang siminabat, "Yamong mga taw! Pagpaosto-osto amo piro paita-ita ka lamang! Animan tama kaman tang inaning tang Dios natetenged ong nindio ang pinasolat na ong propitang si Isaias ang ganing, 'Ang mga taw ang na aggalangeno nira ong anga lamang. Piro ong kamatodan, ang popotokon nira alawid ong yen. 7Anday data na tang pagto nira ong yen, Tenged ang mga agtotoldok nirang ganing mga tobol tang Dios, toromanen ang boat-boat lamang ta taw.' " 8Ig ganing si Jesus ong nira, "Maderep amo kaman ong pagosoy tang mga toromanen ang boat-boat lamang ta mga taw, piro ang mga tobol tang Dios agpabayan mi lamang." 9Ganing pa tanandia, "Kasinlo kaman tang midios ang agboaten mi para pabayan tang Katobolan tang Dios agod ang mga toromanen mi ya lamang ay matoman! 10Pario ta narin: Ganing tang tobol tang Dios ang pinasolat na ong ni Moises, 'Galangen mo tang tatay mo may ang nanay mo,' ig 'Ang sinopay magbitala ta malain kontra ong tatay obin ong nanay na, dapat patayen.' 11Piro yamo, parti tang agtotoldok mi. Tenged ganing amo, mga ang taw may matabang na rin ong mga ginikanan na, poiding maning ong nira, 'May itabango rin ong nindio, piro indi ra ma-dolo tenged "Corban," maliag yaning, nangak? ra ang i-dol si ong Dios.' 12Ong maning don, midio agsagangen mi tanandia ang tomabang ong mga ginikanan na. 13Animan, agboaten ming anday kointa na tang tobol tang Dios tenged ong kaogalian ming asia ang agpatobli mi pa ong doma. Ig belag lamang ta sia, yadi pang agboaten ming pario ta sia." 14Ginoyan ni Jesus tang mga taw ang palenget ong nandia ig minaning ong nira, "Mamasi among tanan agod maintindian mi tang ibitalao ong nindio. 15Belag tang agte-led ong sinangoni ta taw tang pagpaboling ong nandia ong pama-dek tang Dios, kondi ang mga malalain ang loloa ong nandia. 16[Mamasi tang may talinga!]" 17Pagatapos, bino-wanan ni Jesus tang mga taw ig siminled ong balay. Nane-ma ong nandia tang mga sinagpan na mga onopay maliag yaning tang palimbawang asi. 18Ganing si Jesus ong nira, "Asta yamo, indi amo pa gangaintindi? Indi gata-wanan mi? Belag tang agpanganen ta taw tang pagpaboling ong nandia ong pama-dek tang Dios. 19Tenged ang agpanganen na indi agpaning ong popotokon na. Sia diritso ong sian na, oman loloa ong sinangoni na." Ong pagbitala ni Jesus ta na, pinaintindi na nga maski onopang pamanganay poiding panganen. 20Oman ganing pa si Jesus, "Ang loloa ong taw ang pagalin ong popotokon na yay ang pagpaboling ong nandia ong pama-dek tang Dios. 21Tenged don mismo ong popotokon ta taw pagalin tang anday sasayod ang mga pagirisipen ig ang mga boat ang malalain, pario tang pagiga-pen a-pen ong belag ta katawa na, ang panakaw, pamatay ta taw, 22pangombabay obin pangonlali, gaibeg ig pagboat ta tanan ang kalainan pario tang pagdaya, pagboat ta kabastosan, pangimon, pamirdi ta dengeg tang masig ka taw na, kambogan, ig ang tanan ang kalokoan. 23Ang tanan ang asia pagalin ong popotokon ta taw, ig sia tang pagpaboling ong nandia." 24Namagalin da Jesus don ig namansipaning ong mga logar ang sakep tang siodad tang Tiro. Pagakabot don, nagdayon si Jesus ong tatang balay. Indi rin galiliag ang mata-wanan tang mga taw ang don tanandia, piro indi ka enged matalok tang balita. 25Mandian, may tatang babay ang gistar ong logar ang asi, ang may ana nang babay ang ge-ley pa, ang sinled ta malain ang ispirito. Animan pagabasi nang don si Jesus, lagi-lagi napaning ong nandia ig liminod ong talongan na. 26Ang babay ang na pinangana ong Fenicia ang sakep tang Siria, ig ang bitala na Grigo. Belag tanandia ta Judio. Piro nagpakiloy pa ka enged ong ni Jesus ang palayasen na kay tang dimoniong siminled ong ana na. 27Piro siminabat si Jesus ong nandia ong tatang sarabien, "Kaministiran ono ang papanen kang lagi tang mga mola, tenged belag ta tama ang komiten tang pamangan tang mga mola oman i-dol ong mga kiro." 28Siminabat si tang babay, "Matod ka kaman, Magino. Piro maski ngani ang mga kirong pagbantay ong sirong tang lamisan, gapamangan tang mga namek ang gangabo-log ong mga mola." 29Animan ganing si Jesus, "Tama kaman tang sabat mo! Molika ra. Limindoa ra tang dimonio ong ana mo." 30Dayon ang minolik tang babay ig kinabotan na tang ana nang agpenay da ta mo-ya ong katri. Ang dimonio nagalin da ka kaman ong mola. 31Pagalin da Jesus ong Tiro, simina-lib tanira don ong siodad tang Sidon, asta ong probinsia tang Decapolis, ba-lo komabot ong baybay tang Galilea. 32May tatang taw don ang bengel ig boyon ang ingkelan ta mga taw ong ni Jesus. Namagpakiloy tanira ong nandia ang ibondo na kay tang kalima na ong taw ang asi agod mago-ya. 33Ingkelan ni Jesus ong alawid-lawid tang taw ang bengel, oman sino-sok na tang doroa nga toldokan na ong mga talinga tang taw ang asi. Pagatapos, inolakan ni Jesus tang kalima na ig sine-lek na ong dilak tang taw. 34Siminingara si Jesus ong langit ig limininawa ta alawig. Oman minaning ong bengel, "Effata," ang maliag yaning, "Magabri amo ra!" 35Ig lagi-lagi nagabri tang talinga na ig nabasi ra kaman. Nakomit da ka tang kaboyon na ig nabitala ra ta osto. 36Oman sinoyonan ni Jesus tang mga taw ang indi mamamalita maski ong ninopa tang bindoat na. Piro ong aypa sing agbawalen tanira ni Jesus ang indi mamalita ya kay ang balita nira tang nainabo. 37Tenged pisan tanirang nangabereng ta mo-ya ig ganing, "Dorog kasinlo tang tanan ang agboaten na! Maski ang mga bengel ig ang mga boyon gapao-ya na!"


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\