Marcos 8:27

27Namansipaning da Jesus may ang mga sinagpan na ong mga kababarioan ang sakep tang siodad ang aggoyan ta Cesarea ni Filipos. Mintras papanaw tanira, nane-ma si Jesus ong mga sinagpan na ang ganing, "Gonopa tang mga taw natetenged ong yen. Yo, sin?pa ono?"

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More