Marcos 9

1Ganing pa si Jesus, "Tandan mi narin: Ang doma tarin ong nindio mandian, kabotan pa nira tang kaldaw ig itaen nira ang paggaem da tang Dios bilang adi ang may kagaeman ong tanan." 2Pagata-lib tang enem ang kaldaw, ingkelan ni Jesus si Pedro ig ang doroang maglogod ang da Santiago ni Juan para koma-yat ong alawig ang bokid. Tanira-tanira lamang tang napaning don. Asing don da tanira, mintras agpa-dekan tang mga sinagpan na, inita nirang nagoman tang itsora ni Jesus. 3Sisinggat-singgat tang lambong na ig pisan ang kakolit-kolitan. Andang pisan ay madeg tang kakolit na. 4Oman napaita ong tolong sinagpan si Elias may si Moises ang pamagigampang ong ni Jesus. 5Nabitala si Pedro ang ganing ong ni Jesus, "Magino, masinlong narin ami! Magboat ami ta tolo nga payag-payagan. Tata para ong nio, tata ong ni Moises, ig tata ong ni Elias." 6Dorong eled nirang tolo animan indi ra matako si Pedro tang onopay ibitala na. 7Ya kay ang golpi tanirang binongot ta tatang onom ig may tatang bosis ang naba-yan nirang nagalin don ong onom ang ganing, "Na tang agmalenong Anao. Mamasi amo ong nandia!" 8Dayon ang namanelek-telek tang tolong sinagpan ong palibot nira piro anda ray inita nirang domang taw, si Jesus da lamang. 9Asing totoldak da tanira ong bokid, maelet tang toyon ni Jesus ong nira ang ganing, "Indi enged ibeg mi tang inita mi maski ong ninopa mintras yo, ang Ana ta Taw, indio pa gaboing oman." 10Sinalok lamang nira ong sadili nira, piro namagtere-ma te-man mga onopay maliag yaning tang bitala na ang tanandia ono maboing moman. 11Animan sine-ma nira si Jesus ang ganing, "Mga maning don, angay ganing tang mga manigtoldok tang Katobolan, kaministiran ono ma-kaw ang komabot si Elias ba-lo pa tang Cristo?" 12Siminabat si Jesus, "Matod kaman kaministiran ang tongkaw si Elias para magsimpan tang tanan ang bagay. Ig may atan kang na-tang ong Sagradong Kasolatan ang ganing ang Ana ta Taw kaministiran mapasaran na tang dorong kaliwagan ig pakalainen tanandia tang mga taw. 13Piro begen amo yen, kiminabot da si Elias, ig bindoat tang mga taw ong nandia tang tanan ang kaliagan nirang boaten pario tang inaning tang Kasolatan ang mainabo ong nandia." 14Asing pagbalik da Jesus ong mga nabo-wan ang mga sinagpan na, inita nirang agtompok-tompokan ta dorong mga taw. May don kang mga manigtoldok tang Katobolan ni Moises ang pamagigdiskosion ong mga sinagpan na. 15Pagaita tang mga taw ang asia ra si Jesus ang gingabot, nangakibot tanira ig namagsinikad ang namansibagat ong nandia. 16Oman sine-ma ni Jesus tang mga sinagpan na, "Onopay agpagdiskosionan mi tang mga manigtoldok ang asia?" 17May tatang lali don ong kayadian tang siminabat. Ganing tanandia, "Maistro, aggekelano rin ong nio tang anao ang lali tenged aggaeman tanandia ta malain ang ispirito, ig indi tanandia gabitala. 18Kada kaboton, golpi lamang tanandia aglalampak tang malain ang ispirito ong tanek. Bobokal tang anga na, kakayeget tang mga isi na, oman dayon dang kentel tang sinangoni na. Nagpakiloyo ra rin ong mga sinagpan mong palayasen kay nira tang ispirito, piro indi mapalayas nira." 19Siminabat si Jesus, "Ay, yamong mga taw amo! Andang pisan ay pagtalig mi! Asta tanopa tang agoantao ig tiniro ong nindio? Abir, ekelan mi tani tang molang asia." 20Ig ingkelan nira tang mola ong ni Jesus. Pagaita tang malain ang ispirito ong ni Jesus, dayon ang laging pinapeleg-peleg na tang mola asta natomba ong tanek, bobolid-bolid ang bobokal tang anga na. 21Ganing si Jesus ong tatay tang mola, "Monorag kaboay ang maning ta na?" Ganing ang siminabat tang tatay, "Asi pang ge-ley pa tanandia. 22Pirarang bisis galiagan din ang patayen tang dimonio. Teta agpe-lek na pa ong apoy, teta galiagan nang lemeten din ong wi. Animan mate-beka ong yamen, tabangay ami ka mga kaya mo." 23Ganing si Jesus ang siminabat, "Onopay maliag mong yaning tang mga kayao? Ang tanan maboato ong taw ang pagparet ig pagtalig ong yen." 24Oman pinoirsan tang tatay tang bosis na ig nagpakiloy si, "Pagpareto, piro korang pa ka enged! Tabangay kang mamoirsa tang pagtaligo!" 25Asing pagaita ni Jesus ang yadi pang mga taw ang pamagsinikad ang agpalenget ong nandia, dayon ang binitalan na tang malain ang ispirito ang ganing, "Yawang dimonioa, agboaten mong bengel may boyon tang taw! Tobolo ong nio, lombo? atan ong molang asia! India ra moman ang magbalik-balik ong nandia!" 26Naginiwik tang dimonio ig pinapeleg-peleg na ta todo-todo tang mola ba-lo limindoa. Ang mola indi rang pisan kakaliek, ang midio ra patay. Animan ganing tang mga taw, "Aroy! Patay da!" 27Piro bindiotan ni Jesus tang kalima tang mola, oman binangon na ig dayon ang kimindeng. 28Paga-led da Jesus ong balay, asing tanira-tanira ra lamang, nane-ma tang mga sinagpan na ong nandia, "Angay yami, indi mapalayas amen tang malain ang ispirito ong molang asi?" 29Ganing si Jesus ang siminabat, "Ang malain ang ispiritong maning atan, indi basta-basta mapalayas mga indi amo mangadi [ig magpaletem.] Asia lamang tang midios." 30Namagalin da Jesus don ig namansita-lib si ong Galilea. Indi galiliag si Jesus ang mata-wanan tang mga taw mga ong aypa tanandia, 31tenged ang oras ang asi, pagtoldok tanandia ong mga sinagpan na lamang. Ganing si Jesus ong nira, "Yo, ang Ana ta Taw, traidorono ig yintrigao ong gaem tang mga taw ang yay mamamatay ong yen. Piro mata-lib tang tolong kaldaw maboiong moman." 32Indi naintindian tang mga sinagpan na tang mga bitala nang na, piro gengeldan tanirang mane-ma pa ong nandia. 33Kiminabot da tanira ong Capernaum. Paga-led nira ong balay, sine-ma ni Jesus tang mga sinagpan na ang ganing, "Onopay agpagdiskosionan mi ong dalan?" 34Piro indi tanira minibek-ibek tenged ang agpagdiskosionan nira mga sinopa ong nira tang kaimportantian. 35Animan kiminarong si Jesus ig pinalenget na tang tampolok may doroang sinagpan na ong nandia ig minaning, "Ang sinopay galiliag ang magimong importanti, kaministiran magpababak ig magsirbi ong tanan." 36Oman ginoyan na tang tatang mola don ig pina-deng na ong ka-ngan nira. Kineget na tang mola ig minaning ong mga sinagpan na, 37"Ang maski sinopa, mga natetenged ong pagto na ong yen, magrisibi ong tatang mola ang pario ta narin, sia pagrisibi ka ong yen. Ig ang pagrisibi ong yen, belag lamang ta yo tang agrisibien na, kondi asta ang nanobol ong yen." 38Pagatapos, ganing si Juan ong ni Jesus, "Maistro, may inita amen ang tatang taw ang pagpalayas ta mga anday sasayod ang ispirito ig aggamiten na tang aran mo. Binawalan amen tenged belag ta karomanan ta." 39Piro ganing si Jesus, "Indi bawalen mi. Tenged ang taw ang pagboat ta milagro ang paggamit tang arano, inding lagi mabitala ta malain kontra ong yen. 40Tenged ang taw ang indi kokontra ong yaten, maliag yaning tanandia kakampi ta. 41Agganingo ong nindio, ang sinopay magtorol ong nindio ta maski tang baso lamang ang wi tenged yamo mga sinagpano, ang taw ang asi indi maimong indi balten tang Dios." 42"Piro mga may taw ang magtokso agod magkatalak tang maski tata ong mga molang narin ang pamagtalig ong yen, mo-ya pa ta-ketan da lamang tang likel na ta mabael ang bato, oman bontogan ong laod. 43Animan mga ang kalima mo tang gagikanan ang yawa pagkatalak, potolon mo! Tenged mas mo-ya pang maski potol tang tambilog ang kalima mo, ma-leda pa ong langit, kaysa komplito tang mga kalima mo piro i-leka ka don ong impirno, ong apoy ang indi enged mapatay-patay. 44[Don tang mga kolod ang indi mapatay ang pamangan ong mga taw, ig ang apoy ang indi mapatay-patay.] 45"Ig mga ang kakay mo ya kay ang pagekel ong nio ang magkatalak, potolon mo! Mo-ya pang maski potol tang tambilog ang kakay mo, basta ma-leda ong langit, kaysa komplito tang mga kakay mo oman i-leka ka ong impirno. 46[Don tang mga kolod ang indi mapatay ang pamangan ong mga taw, ig ang apoy ang indi mapatay-patay.] 47"Ig mga ang mata mo ya kay ang gagikanan ang yawa pagkatalak, koaten mo! Mo-ya pang maski tambilog lamang tang mata mo, ma-leda pa ong inadian tang Dios, kaysa doroa tang mata mo oman i-leka ka ong impirno. 48Don tang mga kolod ang indi mapatay ang pamangan ong mga taw, ig ang apoy ang indi mapatay-patay. 49"Kada tata ong mga pamagto ong yen limpioan ta kasin may apoy. 50Mabael tang pakinabang tang kasin. Piro mga manlasay da, indi ra poiding mapakasin pang moman. Animan ekelan ming pirmi tang kao-yan tang kasin ong kaboi mi agod masinlo tang pagtarabidan mi."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\