Mateo 11

1Pagatapos ang toyonan ni Jesus tang tampolok may doroang sinagpan na, napanaw da ka tanandia para magtoldok ig magpatako tang Mo-yang Balita ong mga banoang alelenget don. 2Mandian, asing don pang agprison si Juan ang Manigboniag, nabalitan na tang mga agboaten ni Cristo. Animan nanobol tanandia ong mga sinagpan na para mane-ma ong ni Jesus. 3Ganing tanira ong ni Jesus, "Pagpate-ma si Juan mga yawa ra kaman tang aggelaten ang komabot, obin magelat ami pa ta doma." 4Siminabat si Jesus ang ganing, "Magbalik amo ong ni Juan ig ibalita mi tang tanan ang naba-yan mi ig inita mi. Ibeg mi ong nandia nga 5ang mga boray gangaita ra, ang mga pilay gangapanaw da, ang mga bengel gangabasi ra, ang mga liproso mo-ya ra, asta ang mga patay nangaboi rang oman. Ig agpatako ra ong mga malilised tang Mo-yang Balita. 6Masoirti tang taw ang indi pagdoadoa tang nem na ong yen!" 7Pagapagalin tang mga sinobol ni Juan, minitala si Jesus ong mga taw natetenged ong ni Juan ang ganing, "Asing napaning amo don ong logar ang anday gistar ang taw, onopay galiliagan ming itaen don? Tatang kirib ang aggeyepen ta mageyep? Belag! 8Piro onopa enged tang galiliagan ming itaen don? Tatang taw ang pagtok ta masinlong lambong? Belag ka! Tenged ang mga pamagtok ta masisinlong lambong don pamansistar ong palasio tang mga adi. 9Animan onopa enged tang galiliagan ming itaen? Tatang propita? Ee. Propita ka kaman. Ig begen amo yen, sobra pa ong propita tang inita mi don. 10Tenged si Juan yay ang agsambiten tang Dios ong Sagradong Kasolatan, ang ganing: 'Tobolono tang yen ang torobolon ang tongkaw ong nio, para simpanen na tang paranawan mo.' 11Ong kamatodan, anday nataw ong ta-paw tang kalibotan ang gilalaen ang mas alawig pa ong ni Juan ang Manigboniag. Piro ang maski sinopay gasakepan da tang inadian tang Dios, maski tanandia tang ipabetang ang kadibabakan ong tanan, mas alawig pa ka enged tang pagkabetang na ong ni Juan. 12Mimpisa pa asing primirong magtoldok si Juan asta mandian, dorong pamangontra ong paggaraemen tang Dios, ig may atan kang dorong reges nirang tenled ong inadian na. 13Tenged ang mga sinolat tang mga propita asing tokaw, asta ang Katobolan ni Moises, napagpatako rang lagi tang natetenged ong inadian tang Dios, tegka ong pagkabot ni Juan. 14Ig mga mamagparet amo, si Juan mismo tang Elias ang pinatakong komabot. 15Animan mamasi tang may talinga! 16"Yamong mga taw ong timpong na! Ang kaparioan mi mga mamolang pamansikarong ong plasa ig pamansiteg ong mga kakayam nira ang ganing, 17'Sinogtogan amo yamen ta tipano piro indi amo mamagtayaw! Namagkanta ami ta mapongaw piro indi amo ka mamagini-yak!' 18Maning amo enged atan. Tenged pagkabot ni Juan ang Manigboniag, inita ming pagpaletem tanandia ig indi panginem ta irinemen, piro ganing amo, 'Aggaeman tanandia ta anday sayod ang ispirito!' 19Oman yo, ang Ana ta Taw, kiminabot ang pamangan ig panginem, ig ganing amo ka, 'Telekan mi tang taw ang na! Takaban ig manigpabaleng! Ang mga tangay na poros manigtokot ta bois ig domang mga mapinagtalaken!' Piro maski maning ta sia tang agganing mi, ang kinata-wanan tang Dios itaen pa ka enged ang matod ong mga boat na." 20Oman, dayon ang sinambleng ni Jesus tang mga pamansistar ong mga banoang bindoatan na ta dorong mga milagro, tenged indi enged tanira mamagtogat ong mga talak nira. 21Ganing si Jesus, "Kailo amo ka, yamong mga taga Corazin ig taga Betsaida! Dorong milagrong bindoato atan ong nindio, piro indi amo enged namagtogat! Piro mga bindoato lamang tang mga bagay ang asi don ong Tiro ig ong Sidon, ang mga taw don, naboay da ka rin ang namaglambong ta sako ig namansikarong ong kabo para ipaitang pamagtogat da tanira. 22Animan agganingo ong nindio, ong kaldaw ang osgaran tang Dios tang tanan, mas malakan tang silot ang i-dol ong mga taga Tiro may Sidon kaysa ong nindio. 23Ig yamong mga taga Capernaum, galiliag among manlawig tegka ong langit. Piro mabo-log amo lamang ong impirno, tenged indi amo ka enged namagtogat! Piro mga ang mga milagrong bindoato atan ong nindio, bindoato rin don ong Sodoma, dapat asta mandian atan pa ka rin tang Sodoma! 24Animan agganingo ong nindio, ong Kaldaw tang Pagosgar, mas malakan tang silot ang i-dol ong mga taga Sodoma kaysa ong nindio." 25Asing oras ang asi nagampo si Jesus ang ganing, "Tatayo, yawa tang paggaem tang langit may ang tanek. Pagpasalamato ong nio tenged sinalok mo tang mga kamatodan ang na ong mga matatakong taw ig alalawig tang inadalan nira. Piro pinatako mo ong mga taw ang dibabak ta nem ig anday adal nira. 26Salamat, Tatay, tenged maning ta sia tang kaliliagan mo." 27Oman ganing si Jesus ong mga taw don, "Ang tanan ang bagay, inintriga ong yen tang Tatayo. Ang Tatay lamang enged tang gailala ong Ana na, ig ang Ana lamang tang gailala ong Tatay na, asta ang mga taw ang galiliagan tang Ana ang mailala ong Tatay na. 28"Lemenget amo ong yen, yamong tanan ang agbelatan ig agpilayan, agod palinawaen amo yen. 29Magtoman amo ong mga tobolo ig magadal amo ong yen, tenged yo mapinasinsiaeno ig dibabak ta nem. Ong maning don, maenayan amo enged. 30Tenged madali lamang tomanen tang mga tobolo, ig malakan lamang tang tarakanen ang i-dolo ong nindio."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\