Mateo 12

1May tatang Kaldaw ang Igperenay, tata-lib da Jesus ong mga kakoman ang arayegen da lamang. Agle-men da tang mga sinagpan na, animan namanlantok tanira ta pirapang koay na oman aggeyeben nira. 2Pagaita tang mga Pariseo, ganing tanira ong ni Jesus, "Telekan mo tang agboaten tang mga sinagpan mo! Mandian Kaldaw ang Igperenay. Kontra ong Katobolan tang agboaten nirang asia." 3Ganing si Jesus ang siminabat, "Angay? Indi gabasa mi ong Sagradong Kasolatan tang bindoat ni David asing linetem da tanandia may ang mga karomanan na? 4Siminled tanandia ong balay tang Dios ig namangan tang sagradong tinapay ang nabolontad da ong Dios. Sindolan na pa tang mga karomanan na, maski sigon ong Katobolan, ang mga padi lamang tang poiding mamangan ta si. 5Ig indi pa gabasa mi ong Katobolan ni Moises? Ang mga padi mismong pamangontra ka ong Kaldaw ang Igperenay kada magsirbi ig magbolontad tanira ong Timplo imbis ang penay lamang tanira. Piro indi si agbibilang ang talak nira. 6Agganingo ong nindio, may nakabot da tarin ang mas importanti pa ong Timplo. 7May inaning tang Dios ong Kasolatan ang ganing, 'Belag tang mga bolontad mi tang pagtorol ta kalipayan ong yen, kondi ang kate-bek mi ong tata may tata.' Mandian, mga naintindian mi rin tang maliag yaning tang mga bitalang asia, indi ra rin inosgaran mi tang mga taw ang anday mga talak nira. 8Yo, ang Ana ta Taw, yo tang may gaem ang maganing mga onopay poiding boaten mga Kaldaw ang Igperenay." 9Pagatapos ta si, nagalin da si Jesus ig napaning ong tatang simban tang mga Judio. 10May tatang lali don ang pilay tang kalima na. Ig may mga taw ka don ang pamagdilem ta dailan agod madimanda nira si Jesus ong mga agboaten na. Animan namane-ma tanira ong ni Jesus ang ganing, "Bato, ga-tang ong Katobolan ang poiding magpao-ya ta may masit na mga Kaldaw ang Igperenay?" 11Ganing si Jesus ong nira, "Pabetang ta, may tatang karniro ming nabo-log ong adalem ang galoang ig naton ang Kaldaw ang Igperenay. Onopa bato, pabayan mi ra lamang tenged Kaldaw ang Igperenay? Indi enged! 12Piro ang taw mas importanti pa ong karniro. Animan indi agkontraen ta tang Katobolan mga pagboat ita ta mo-ya ong Kaldaw ang Igperenay." 13Oman minaning si Jesus ong taw ang asing pilay, "Abir, yonat mo tang kalima mo." Inonat na tang kalima na ig nago-ya ka kaman. 14Animan namagalin ang lagi tang mga Pariseo ig namagampang-ampang mga monopa mapapatay nira si Jesus. 15Gata-wanan ni Jesus tang onopay aggisipen tang mga Pariseo, animan nagalin tanandia don. Dorong mga taw tang namansidaton ong nandia ig pinao-ya na tang tanan ang may masit nira. 16Piro sinoyonan na tanira ta maelet ang indi mamagbeg tang natetenged ong nandia. 17Si Jesus nagpao-ya agod magmatod tang inaning dang lagi tang Dios natetenged ong nandia, ig pinatako tang propitang si Isaias ang ganing, 18"Na yay ang torobolono, ang pinilikong magsirbi ong yen. Agmaleno tanandia ig galipayo ta mo-ya ong nandia. I-dolo ong nandia tang yen ang Ispirito, agod ipatako na ong mga taw ong tanan ang logar tang natetenged ong mato-lid ang pagorosgaren. 19Indi tanandia magigdiskosion, maloay lamang mga magigampang, Ig indi ka magpabael tang bosis na ong karsada. 20Ate-bekan na tang mga pamanlobay da, ig indi pabayan na tang mga malilised. Indi tanandia penay asta indi mandeg tang mato-lid ang pagorosgaren tang Dios ong kalibotan. 21Ig tanandia lamang tang taligan tang tanan ang taw ang maglibri ong nira." 22Mandian may ingkelan ong ni Jesus ang tatang laling boray ig boyon ang aggaeman ta malain ang ispirito. Pinao-ya ni Jesus tang taw ang asi ig lagi-lagi nabitala ig naita ra. 23Nangabereng tang tanan animan namagtere-ma te-man tanira ang ganing, "Onopa bato? Ya ray na tang aggelaten ta, ang Inampo ni David?" 24Piro pagabasi tang mga Pariseo, ganing tanira, "Belag! Si Satanas, ang pangolokolo ong mga dimonio, yay ang pagtorol ong nandia ta gaem ang magpalayas ta mga malain ang ispirito." 25Piro gata-wanan ni Jesus tang aggisipen nira. Animan ganing tanandia, "Pabetang ta, mga ang mga taw ong tatang inadian, tanira mismo tang pamagkorontran, mamagbereblag ang enged tang inadian ang asi. Pario ka ta si tang mainabo ong tanga banoan obin tanga balayan. Mga tanira mismo tang pamagsoroayan, indi maboay mamagbereblag ang enged. 26Mandian, mga si Satanas mismo tang pagpalayas tang mga sinakepan na, maliag yaning agkontraen na tang sadili na! Mga maning don, monopa madayon tang inadian na? 27Ig mga matod ang si Satanas tang pagtorol ta gaem ong yen para magpalayas ta mga dimonio, sinopa ka tang pagtorol ta gaem ong mga tawan mi para magpalayas ta mga dimonio? Tanira ka mismo tang magpamatod ang nagkamali amo! 28Tenged ang kamatodan, ang Ispirito tang Dios tang pagtorol ong yen ta gaem ang magpalayas ta mga dimonio. Animan maliag yaning, ang Dios ya ray paggaem mandian tarin ong nindio. 29"Si Satanas, ang kalimbawan na pario ong tatang taw ang mapoirsa. Tenged anday taw ang ma-led ong balay na para mangomit tang mga kagamitan na mga indi kang lagi lapoton tanandia. Piro mga nalapot da ngani, ya ray ang oras ang mapanakaw ong teled tang balay na." 30Ig ganing pa si Jesus, "Ang indi kakampi ong yen, kokontra ong yen. Ig ang indi pagtabang ong yen ang pagsimet ta mga taw, pagwasag lamang. 31Tandan mi na ta mo-ya: Patawaden tang Dios tang tanan ang mga talak tang mga taw asta ang tanan ang malain ang bibitala nira. Piro ang sinopay magbitala ta malain kontra ong Ispirito Santo indi enged mapatawad. 32Mapatawad tang maski sinopay magbitala ta malain kontra ong yen, ang Ana ta Taw. Piro mga ang Ispirito Santo tang pakalainen na, inding pisan tanandia patawaden mandian asta tanopa." 33"Mapaganing itang masinlo tang tatang papa ta ayo mga itaen ta ang masinlo tang borak na, ig anday sayod tang ayo mga itaen ta ang anda kay sayod tang borak na. Tenged mailala tang kada papa ta ayo ong borak na. 34Kalalain tang mga ogali mi! Ig tenged poros amo malalain, mono amo pa bato mapagbitala ta mo-ya? Tenged mga onopa tang loloa ong anga ta, sia ya kay ang ga-tang ong popotokon ta. 35Ang taw ang mo-ya, poros mo-ya tang bibitala na, tenged mo-ya tang ga-tang ong popotokon na. Piro ang taw ang anday sasayod ta ogali, poros malain tang agbibitala na, tenged anda kay sasayod tang ga-tang ong popotokon na. 36"Tandan mi na: Ong kaldaw ang magosgar tang Dios, manabat ang enged tang taw ong tanan ang mga bitala nang anday kointa na. 37Ig dipindi ong mga binitala mo mga yawa silotana obin indi." 38Oman may mga manigtoldok tang Katobolan ig mga Pariseo tang minaning ong ni Jesus ang ganing, "Maistro, abir, magpait? kay ong yamen ta milagro ang yawa matod ang nagalin ong Dios." 39Ganing ang siminabat si Jesus, "Yamong mga traidor amo! Kalalain tang ogali mi! Pamagdilem amo ta milagro ba-lo amo magparet. Piro anday ipaita ong nindio, poira lamang ong tatang makabebereng ang bagay ang pario tang nainabo ong propitang si Jonas asing tokaw. 40Mga monopa si Jonas tolong kaldaw ig tolong labi ong teled tang sian tang mabael ang yan, maning ka atan tang mainabo ong yen, ang Ana ta Taw. Tenged magtiniro ta tolong kaldaw ig tolong labi ong adalem tang tanek. 41Pag kabot tang kaldaw ang magosgar da tang Dios, ang mga taga Ninive tomalonga don ig magpamatod ang yamo dapat ang silotan. Tenged asing si Jonas nagtoldok ong nira, namagtogat tanira tang mga kasalanan nira. Piro yamo, maski may tarin da mandian ang sobra pa ong ni Jonas, indi amo pa enged mamagparet ong toldok na. 42Ong kaldaw kang asi, tomalonga ka don tang Rayna tang Abagat ig maning ka ang yamo dapat kaman ang silotan. Tenged asing tokaw nagalin pa tanandia ong logar ang dorog kalawid para lamang mamasi ong kinata-wanan tang ading si Solomon. Piro telekan mi, may nakabot da tarin ang sobra pa ong ni Solomon!" 43Ganing pa si Jesus, "Pabetang ta, mga may malain ang ispirito ang lomboa ong taw ang sinledan na, ang boaten na magalig-alig ong logar ang anday wi na ig magdilem ta logar ang mapenayan na. Mga anday itaen nang mapenayan na, 44maning ong sadili na, 'Magbaliko ra lamang ong taw ang inistarano tanopa sia.' Ig ong pagbalik na, kabotan na tang taw ang midio tatang balay ang anday gistar don, limpio ra ig ariglado pa. 45Animan magpanaw si tanandia ig mangimbitar pa enged ta pitong ispiritong mas malalain pa ong nandia. Oman tenled ang lagi tanira ig mistar si don. Animan ang taw ang asing lindoan tanopa sia ta malain ang ispirito, mas maliwag tang pagkabetang ang kaboton na mandian. Sia maning ka atan tang mainabo ong malalain ang mga taw mandian, magimong mas makaeled pa tang mabetangan nira." 46Mintras pagbitala pa si Jesus ong mga taw, kiminabot tang nanay na ig mga logod na. Pinagoy lamang nira si Jesus ong teled tang balay ig don tanira pamagelat ong loa. 47[Ganing tang tatang taw ong ni Jesus, "Asia ong loa tang nanay mo ig mga logod mo. Agdilemena nira."] 48Siminabat si Jesus ang ganing, "Piro sinopa bato tang nanayo may ang mga logodo?" 49Oman sinoldok na tang mga sinagpan na ig ganing, "Na yay ang nanayo ig ang mga logodo! 50Tenged ang sinopay pagtoman tang kaliagan tang Tatayo don ong langit, tanira yay ang agbibilango ang nanayo ig mga logodo."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\