Mateo 14

1Mandian si Herodes, ang pangolokolo ong Galilea, naba-yan na tang natetenged ong mga agboaten ni Jesus. 2Animan ganing si Herodes ong mga opisialis na, "Aroy! Sia si Juan ang Manigboniag! Sigoro naboing oman, animan sia may gaem nang magboat ta mga makabebereng ang mga bagay!" 3- 4Na yay ang ga-tang ong isip ni Herodes tenged tanopa sia tanandia tang nagpadep ong ni Juan, oman pinalapot na ig pinapriso. Bindoat narin ni Herodes tenged pirming agsamblengen tanandia ni Juan tenged ong pagiga-pen a-pen na ong babay ang si Herodias, ang katawa tang logod nang si Felipe. Narin tang pirming agganing ni Juan, "Kontra ong Katobolan ta ang magkatawan amo tang katawa tang logod mo!" 5Tenged tarin, galiliag din si Herodes ang ipapatay na si Juan, piro geldan tanandia ong mga taw, tenged si Juan aggilalaen nirang propita tang Dios. 6Oman, asing kiminabot tang kakaldawan ni Herodes, ang anang babay ni Herodias nagtayaw ong talongan tang mga bisita. Ig nalipay ang pisan tang ading si Herodes. 7Animan ganing ang nanompa tang adi ong soltiras, "Mama-dola ong yen maski onopay galiagan mo, ig i-dolo ong nio." 8Ong solsol tang nanay na siminabat tang soltiras ang ganing, "I-dol mo kay ong yen mandian ang lagi tang kolo ni Juan ang Manigboniag, ang agbe-tang ong tatang bandiha." 9Pagabasi tang adi, pinongawan tanandia ta mo-ya. Piro tenged ong pangako na ong soltiras ang naba-yan mismo tang mga bisita, pinaboat na ra lamang tang pina-dol tang soltiras. 10Pinapotolan na ta likel si Juan don ong prisoan. 11Oman bintang tang kolo ong tatang bandiha ig ingkelan ong soltiras. Ig narin dayon kang inintriga tang soltiras ong nanay na. 12Animan pinaningan don tang mga sinagpan ni Juan, kinomit nira tang sinangoni na ig limbeng. Pagatapos, napaning tanira ong ni Jesus ig binalita nira tang nainabo. 13Pagabasi ta si ni Jesus, siminay tanandia ong bilog ig tambilog lamang tanandiang napaning ong logar ang anday gistar ang taw. Piro asing pagatako tang mga taw ang napagalin da tanandia, namagalin ka tanira ong mga kababarioan nira ig namagpanaw ang pangobay tang baybay paning ong logar ang agrombon na. 14Pagataboan ni Jesus, inita na tang kadoro-doroan ang mga taw ang asi. Dorong katete-beken na ong nira, animan pinao-ya na tang mga pamagmasit ang ingkelan nira don. 15Asing apon da, namampalenget ong nandia tang mga sinagpan na ig minaning, "Madali rang makorop tang kaldaw, ig anda paman ay mga taw ang gistar ong logar ang na. Mo-ya pa sigoro, papaningen ta ra tang mga taw ong mga bario para mapamakal tanira ta mapangan nira." 16Piro siminabat si Jesus, "Maski indi ra papagalinen ta tanira. Yamo tang magtorol ta mapangan nira." 17Ganing ka tang mga sinagpan na, "Aroy, monora bato? Lima ka lamang bilog ang tinapay ig doroa ka lamang bilog ang yan tang ekel ta!" 18Ganing si Jesus ong nira, "Abir, e-lan mi sia tani." 19Oman pinakarong na tang mga taw ong kaibabawenan. Kinomit na tang limang bilog ang tinapay may ang doroang bilog ang yan. Siminingara tanandia ong langit ig nagpasalamat ong Dios. Oman pinisi-pisi na tang mga tinapay ig sindol ong mga sinagpan na para itagtag ong mga taw. 20Nangapamangan tang tanan ang taw ig poros nangaelen. Pagatapos, sinimet tang mga sinagpan na tang nanga-da, ig nanga-mok pa tanira ta tampolok may doroang tiklis. 21Ang mga laling namamangan bali limang ribo rang lagi, poira pa tang mga babay ig ang mga mola. 22Pagatapos ta si, dayon ang laging sinobol ni Jesus tang mga sinagpan na ang tomay da ong bilog nirang mabael agod tongkaw da ong dobaling baybay mintras agpaoliken na pa tang mga taw. 23Pagapagalin tang mga taw, siminakat si Jesus ong tatang bokid ang tanandia lamang para mangadi. Nalabian tanandia don. 24Piro ong oras kang asi, don da ong laod tang bilog ang agtayan tang mga sinagpan na ang agtampok-tampokon tang mga langeb tenged panongtong ong mageyep. 25Ig asing garamal da, diminaton da si Jesus ong nira ang papanaw ong ta-paw tang talsi. 26Pagaita tang mga sinagpan na ang may papanaw ong ta-paw tang talsi, pisan tanirang namangelel ig ong sobrang karaelden nira nangaiteg pa ang ganing, "May peled!" 27Piro minitalang lagi si Jesus ong nira ang ganing, "Indi amo meled. Yo na, si Jesus!" 28Oman minaning si Pedro, "Gino! Mga yawa kaman sia, papaningeno nio atan ong ta-paw tang talsi ang papanaw." 29Ganing si Jesus, "Tania!" Minabak si Pedro ong bilog ig napanaw ong ta-paw tang talsi, ang agpaning ong ni Jesus. 30Piro asing pagaita ni Pedro ang mapoirsa tang mageyep, inledan tanandia ig tatalmed da rin. Animan miniteg tanandia ang ganing, "Gino, tabang!" 31Ig kinirabot ang lagi ni Jesus. Oman ganing si Jesus ong ni Pedro, "Angay nagdoado?? Korang pa ka enged tang pagtalig mo!" 32Pagatay lamang nira ong bilog, dayon ang laging nagpoas tang mageyep. 33Ig tinowan si Jesus tang mga aroman nira don ong bilog ang ganing, "Matod ka kaman ang yawa tang Ana tang Dios!" 34Pagakabot nira ong dobaling baybay, don tanira siminampet ong Genesaret. 35Nailalang lagi si Jesus tang mga taga don, animan binalitang lagi nira ong tanan ang logar ang gasakep don ang kiminabot da si Jesus. Animan ingkelan tang mga taw ong nandia tang tanan ang mga pamagmasit nira. 36Namagpakiloy tanira ong ni Jesus ang maski mate-lek da lamang tang mga pamagmasit tang kapotan tang lambong na. Ig ang tanan ang nangate-lek, namago-ya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\