Mateo 15

1Tatang kaldaw may mga Pariseo ig mga manigtoldok tang Katobolan ang nagalin ong Jerusalem ang namansipalenget ong ni Jesus. Sine-ma nira ang ganing, 2"Angay agkontraen tang mga sinagpan mo tang mga toromanen ang pinanoblian ta ong mga kamepet-mepetan ta? Pamamangan lamang ang indi pamamanaw tang mga kalima nira sigon ong kaogalian ta!" 3Ganing si Jesus ang siminabat, "Angay yamo, agkontraen mi ka tang tobol tang Dios para lamang matoman mi tang toromanen mi? 4Ganing tang tobol tang Dios, 'Galangen mo tang tatay mo may ang nanay mo,' ig 'Ang sinopay magbitala ta malain kontra ong tatay obin ong nanay na, dapat patayen.' 5Piro yamo, parti tang agtotoldok mi. Tenged ganing amo, mga ang taw may matabang na rin ong mga ginikanan na, poiding maning ong nira, 'May itabango rin ong nindio, piro indi ra ma-dolo tenged nangak? ra ang i-dolo ong Dios.' 6Ig ganing among mga maning don, anda ray kaministiran ang tabangan na pa tang mga ginikanan na. Animan, agboaten ming anday kointa na tang tobol tang Dios tenged ong kaogalian ming asia. 7Mga manloloko amo ig mga traidor! Ang pagto mi ong Dios paita-ita lamang! Animan tama kaman tang inaning tang Dios natetenged ong nindio ang pinasolat na ong propitang si Isaias ang ganing, 8'Ang mga taw ang na aggalangeno nira ong anga lamang. Piro ong kamatodan, ang popotokon nira alawid ong yen. 9Anday data na tang pagto nira ong yen, Tenged ang mga agtotoldok nirang ganing mga tobol tang Dios, toromanen ang boat-boat lamang ta taw.' " 10Ginoyan ni Jesus tang mga taw ang palenget ong nandia ig minaning ong nira, "Mamasi amo ta mo-ya agod maintindian mi tang ibitalao ong nindio. 11Belag tang agte-led ong sinangoni ta taw tang pagpaboling ong nandia ong pama-dek tang Dios, kondi ang mga malalain ang loloa ong anga na." 12Maboay-boay ta ge-ley, namansipalenget tang mga sinagpan na ang ganing, "Nata-wanan mo ka? Nasilag tang mga Pariseo ong binitala mong asi." 13Siminabat si Jesus, "Ang kada iloloak ang indi lindoak tang Tatayong asi ong langit, bonlokon ang enged. 14Pabayan mi lamang tanira. Mga boray tanirang pamagantabay ong kapario nirang mga boray. Ig mga ang boray yay ang magantabay ong kapario nang boray, pario tanirang mabo-log ong adalem ang galoang." 15Oman ganing si Pedro ong nandia, "Ipaintindi mo kay ong yamen tang maliag yaning tang palimbawang asi nongayna." 16Ganing si Jesus ong nira, "Asta yamo, indi amo pa gangaintindi? 17Indi gata-wanan mi? Ang maski onopay te-led ong anga pagdiritso ong sian, oman loloa ong sinangoni. 18Piro ang loloa ong anga, pagalin mismo ong popotokon, ig sia yay ang pagpaboling ong taw ong pama-dek tang Dios. 19Tenged don mismo ong popotokon ta taw pagalin tang anday sasayod ang mga pagirisipen ig ang mga boat ang malalain, pario tang pamatay ta taw, ang pangombabay obin pangonlali, ang pagiga-pen a-pen ong belag ta katawa na, panakaw, pamirdi ta dengeg tang masig ka taw na, ig ang pagtistigo ta bo-li. 20Animan ang tanan ang asia tang pagpaboling ong taw, ig belag tang mga indi tanandia pagosoy ong tamang pagpamanaw tang kalima na ba-lo mamangan." 21Namagalin da Jesus don ig namansipaning ong mga logar ang sakep tang mga siodad tang Tiro ig Sidon. 22Mandian, may tatang babay ang Cananea, ang belag ta Israelita, ang gistar ong logar ang asi. Napalenget tanandia ong ni Jesus ig nagpakiloy ang ganing, "Gino, Inampo ni David, mate-beka ong anao ang babay! Sinled tanandia ta dimonio ig pagpinitinsia ra ta mo-ya." 23Piro indi nagintindi si Jesus. Animan ang mga sinagpan na napalenget ong nandia ig ganing, "Paoyona ra lamang agod magalin da. Sigi lamang tang daton-daton na ong yaten ig dorog kaingal!" 24Piro siminabat si Jesus, "Yo, sinobolo para tabangan tang mga Israelita lamang, tenged pario ra tanira ong mga karnirong ganga-ngi ta dalan." 25Piro napalenget pa ka enged tang babay ong ni Jesus, liminod ong talongan na ig minaning, "Gino, mate-beka kay!" 26Piro siminabat si Jesus ong tatang sarabien ang ganing, "Belag ono ta tama ang komiten tang pamangan tang mga mola oman i-dol ong mga kiro." 27Siminabat si tang babay, "Matod ka kaman, Gino. Piro maski ngani ang mga kiro, gapamangan tang namek ang gangabo-log ong lamisan tang agalen nira." 28Animan ganing si Jesus, "Dorog kabael tang pagtalig mo! Mainabo enged tang agpa-dolon mo." Ig ong oras kang laging asi nago-ya tang ana na. 29Nagalin si Jesus don ong logar ang asi ig nagbalik ong binit tang baybay tang Galilea. Siminakat tanandia ong tatang bokid ig don kiminarong. 30Dorong mga taw tang namansipaning don ong nandia. Ingkelan nira tang mga piang, ang mga pingkaw, ang mga boray, mga boyon ig doro pa enged ang may mga masit nira. Aggekelan nira ong talongan ni Jesus ig pinao-ya na tanirang tanan. 31Nangabereng ta mo-ya tang mga taw tenged inita nirang bibitala ra tang mga boyon, mo-ya ra tang mga kalima tang mga pingkaw, ang mga piang gangapanaw da ig ang mga boray gangaita ra. Ig ang tanan ang mga taw don namagdayaw ong Dios tang Israel. 32Asing don pa tanira ong bokid, ginoyan ni Jesus tang mga sinagpan na ang palenget ig minaning, "Gate-beko ong mga taw ang na, tenged tolo rang kaldaw tanirang ka-pen ta, ig mandian anda ray mapangan nira. Indio galiliag ang paoliken tanirang indi gangapamangan, itaben tomomba tanira ong dalan." 33Ganing tang mga sinagpan na, "Ong ari ita pa bato makomit ta pamangan tarin ong logar ang na ang magigo ong nang kadoro-doroan ang taw?" 34Nane-ma si Jesus, "Pirapa pang bilog tang tinapay mi atan?" "Pito ra lamang bilog ang tinapay ig pirapang bilog ang yan ang gege-ley," tang sabat nira. 35Oman pinakarong ni Jesus tang mga taw ong tanek. 36Kinomit na tang pitong bilog ang tinapay ig ang yan ang gege-ley ig nagpasalamat ong Dios. Pinisi-pisi na si ig sindol ong mga sinagpan na, oman sinagtag nira ong mga taw. 37Nangapamangan tang tanan ang taw ig poros nangaelen. Pagatapos, sinimet tang mga sinagpan na tang nanga-da, ig nanga-mok pa tanira ta pitong tiklis. 38Mga epat ang ribo rang lagi tang mga laling namamangan poira pa ong mga babay ig mga mola. 39Pagatapos ta si, dayon dang pinaolik ni Jesus tang mga taw, ba-lo tanandia siminay ong tatang bilog ang mabael, aroman na tang mga sinagpan na, para paning ong logar ang Magadan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\