Mateo 16

1May mga Pariseo ig mga Saduseo ang namampalenget ong ni Jesus para sobokan nira. Ganing tanira, "Abir, magpait? kay ong yamen ta milagro ang yawa matod ang nagalin ong Dios." 2[Ganing si Jesus ang siminabat, "Mga gakorop da tang kaldaw ig ang langit masinggi, ganing amo, 'Masinlo tang timpo ong damal.' 3Ig mga ba-lo tenla tang kaldaw, mga ang langit masinggi ig pangi-lep, ganingo amo ka, 'Komoran mandian.' Gatako among manaid mga onopa tang maliag yaning tang mga pasinial ang gitaen mi ong langit may ong tanek. Piro angay indi gata-wanan mi tang maliag yaning tang mga tanda ang agpaita mandian ang mga timpo?] 4Yamong mga traidor amo! Kalalain tang ogali mi! Pamagdilem amo ta milagro ba-lo amo magparet. Piro anday ipaita ong nindio, poira lamang ong tatang makabebereng ang bagay ang pario tang nainabo ong propitang si Jonas asing tokaw." Pagabitala na ta si, nagalin ang lagi tanandia. 5Asing siminay da Jesus para loma-ted ong dobaling baybay, nangalipat pala tang mga sinagpan na ang namagbalon ta pamangan. 6Mintras lalayag tanira, ganing si Jesus ong nira, "Magandam amo ong pampalsa ta tinapay tang mga Pariseo ig mga Saduseo." 7Tenged don, namagampang-ampang tang mga sinagpan na, "Sigoro maning ta si tang inaning na tenged indi ita napamagbalon ta tinapay." 8Gata-wanan ni Jesus tang agpagampangan nira, animan ganing ong nira, "Korang pa enged tang pagtalig mi! Angay pamagpalibeg amo tang mga kolo mi ang anday ekel ming tinapay? 9Indi amo pa enged gangaintindi? Onopa? Nalipatan mi ra asing pagpisi-pisio tang limang bilog ang tinapay para mangapamangan tang sobra ong limang ribong taw? Pirapang tiklis tang nasimet mi ong nanga-da? 10Asta ang pagpisi-pisio tang pitong bilog ang tinapay para ong sobra ong epat ang ribong taw, pirapa kang tiklis tang nasimet mi? 11Animan angay indi amo nangaintindi ang belag ta tinapay tang maliagong yaning asing paganingo ang 'Magandam amo ong pampalsa ta tinapay tang mga Pariseo ig mga Saduseo.' " 12Ig don ba-lo pa nata-wanan nira ang belag pala tang pampalsa ang aggamiten ong tinapay tang dapat andaman nira, kondi ang mga agtotoldok tang mga Pariseo ig mga Saduseo. 13Mandian, asing da Jesus don da ong logar tang siodad ang aggoyan ta Cesarea ni Filipos, sine-ma na tang mga sinagpan na ang ganing, "Gonopa tang mga taw natetenged ong yen, ang Ana ta Taw? Yo, sin?pa ono?" 14Siminabat tanira, "Ganing tang doma, yawa ono si Juan ang Manigboniag. Ang doma ganing ka, yawa ono si Elias. Ig ganing pa ka tang doma, yawa ono si Jeremias ig mga belag, tata pa ong mga propita asing tokaw." 15Ig ganing si Jesus ong nira, "Piro mga ong nindio, yo sin?pa?" 16Ang siminabat si Simon Pedro, "Yawa tang Cristo, ang Ana tang Dios ang boi!" 17Dayon ang minaning si Jesus ong ni Simon, "Simon, ana ni Jonas, pinalabia tang Dios. Tenged belag ta taw tang nagbeg ta narin ong nio, kondi ang Tatayo don ong langit. 18Ig mandian, ang igoyo ra ong nio ay Pedro, maliag yaning tatang bato. Ig ong pondasion ang nang bato, ipa-dengo tang yen ang simban, ang yay ang tanan ang mga taw ang magto ong yen. Maski kamatayen pa, anday gaem nang mandeg ong nira. 19I-dolo ong nio tang katengdanan ang maggaem ig magekel ong mga taw ang gasakepan tang Dios. Ang maski onopay bawalen mong boaten tarin ong ta-paw tang kalibotan, bawalen ka tang Dios ong langit. Ig ang maski onopay ipagna mo, ya kay ang ipagna tang Dios ong langit." 20Oman maelet ang sinoyonan ni Jesus tang mga sinagpan na ang indi enged mamagbeg maski ong ninopa ang tanandia tang Cristo. 21Mimpisa don, nagimpisa ra si Jesus ang nagsaysay ong mga sinagpan na mga onopa tang mainabo ong nandia. Ganing tanandia, "Kaministiran ang paningo ong Jerusalem agod don mapasarano tang tanan ang kaliwagan ang boaten ong yen tang mga mepet tang banoa, ang mga pangolokolo ong mga padi, ig ang mga manigtoldok tang Katobolan. Ipapatayo nira, piro ong ya-long kaldaw maboiong moman." 22Pagabitala lamang ni Jesus ta si, ingkelan tanandia ni Pedro ong alawid-lawid ig agsamblengen na rin. Ganing si Pedro ong ni Jesus, "Palawid lamang tang inaning mong asia! Indi dapat mainabo ong nio." 23Minalied si Jesus, siminalonga ong ni Pedro, ig sinabat nang lagi, "Lomayasa tarin, Satanas! Pagsambera lamang ong yen! Belag ta kaliagan tang Dios tang aggisipen mo, kondi kaliagan ta taw!" 24Oman ganing si Jesus ong mga sinagpan na, "Ang sinopay galiliag ang tomabid ong yen, kaministiran ang lipatan na tang sadili na ig magosoy ong yen, maski kamatayen pa tang talongaen na ong pagtoman na ong yen. 25Tenged ang taw ang agpalabien na tang kaboi na tarin ong ta-paw tang kalibotan, tanandia tang malipatan tang kaboi na. Piro ang sinopay magbolontad tang kaboi na para ong yen, tanandia tang marisibi ta kaboing anday kataposan. 26Onopa enged ay mapakinabangan ta tatang taw maski magimong nandia ra tang tanan ang bagay tarin ong kalibotan, piro malipat ka ong nandia tang kaboi na? Anda! Tenged andang pisan ay mabayad ta taw para igawad na ong kaboi na. 27Tenged yo, ang Ana ta Taw, magbaliko tarin ong kalibotan ang pagekelo tang gaem ig kayagan tang Tatayo ong langit, ig aromano ka tang mga anghil na. Ig ong oras ang asi balteno tang tanan ang taw sigon ong mga bindoatan nira. 28Tandan mi narin: Ang doma tarin ong nindio mandian, kabotan pa nira tang kaldaw ig itaeno nira, ang Ana ta Taw, ang pagbalik tarin bilang Adi."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\