Mateo 17

1Pagata-lib tang enem ang kaldaw, ingkelan ni Jesus si Pedro ig ang doroang maglogod ang da Santiago ni Juan para koma-yat ong alawig ang bokid. Tanira-tanira lamang tang napaning don. 2Asing don da tanira, mintras agpa-dekan tang mga sinagpan na, inita nirang nagoman tang itsora ni Jesus. Nangayag tang emet na ang midio ra kaldaw, ig naningolit tang lambong na ang pisan ang sisinggat. 3Oman golping napaita ong tolong sinagpan si Moises may si Elias ang pamagigampang ong ni Jesus. 4Animan minitala si Pedro ang ganing, "Gino, masinlong narin ami! Mga maliaga, magboat ami ta tolo nga payag-payagan. Tata para ong nio, tata ong ni Moises, ig tata ong ni Elias." 5Asing bibitala pa si Pedro, golpi tanirang binongot ta makilaw ang onom ig may tatang bosis ang naba-yan nirang nagalin don ong onom ang ganing, "Na tang agmalenong Anao. Galipayo ta mo-ya ong nandia! Mamasi amo ong nandia!" 6Pagabasi ta si da Pedro, dayon tanirang diminagpa ong sobrang eled nira. 7Oman pinalengetan tanira ni Jesus ig sinandeg ang ganing, "Kendeng amo! Indi amo meled!" 8Pagpa-dek nira, anda ray inita nirang domang taw, si Jesus da lamang. 9Asing totoldak da tanira ong bokid, maelet tang toyon ni Jesus ong nira ang ganing, "Indi enged ibeg mi tang inita mi maski ong ninopa mintras yo, ang Ana ta Taw, indio pa gaboing oman." 10Animan nane-ma tanira ong ni Jesus, "Mga maning don, angay ganing tang mga manigtoldok tang Katobolan, kaministiran ono ma-kaw ang komabot si Elias ba-lo pa tang Cristo?" 11Siminabat si Jesus, "Matod kaman kaministiran ang tongkaw si Elias para magsimpan tang tanan ang bagay. 12Piro begen amo yen, kiminabot da si Elias. Piro indi tanandia nailala tang mga taw, kondi bindoat nira ong nandia tang tanan ang kaliagan nirang boaten. Ig maning ka ta si tang boaten nira ong yen, ang Ana ta Taw. Paliwagano ka nira." 13Ig don ba-lo pa naintindian tang mga sinagpan ni Jesus ang si Juan ang Manigboniag yay ang agganingen na ong pagsambit na ong ni Elias. 14Pagatoldak da Jesus, kinabotan nira tang dorong mga taw. May tatang lali don ang napalenget ong ni Jesus ig liminod ang ganing, 15"Magino, mate-beka ong anao ang lali! Agkeren tanandia ig mga agkaboton ngani, pisan ang agliwagan. Pirmi tanandiang gatomba ong apoy ig pirmi kang gabo-log ong wi. 16Ingkelano ra tanandia ong mga sinagpan mo, piro indi mapao-ya nira." 17Siminabat si Jesus, "Ay, yamong mga taw amo! Andang pisan ay pagtalig mi ig matetegat tang kolo mi! Asta tanopa tang agoantao ig tiniro ong nindio? Abir, ekelan mi tani tang molang asia." 18Oman dayon ang sinambleng ni Jesus tang malain ang ispirito ang don ong mola ig limindoang lagi. Ig ong oras kang laging asi nago-ya tang mola. 19Asing tanira-tanira ra lamang, namansipalenget ong ni Jesus tang mga sinagpan na ig nane-ma ang ganing, "Angay yami, indi mapalayas amen tang malain ang ispirito ong molang asi?" 20Ganing si Jesus ang siminabat, "Tenged korang tang pagtalig mi. Piro agganingo ong nindio, mga may pagtalig mi ang maski pario ra lamang ong alibotod tang mostasa tang kabael na, poidi amo rang maning ong bokid ang asi, 'Loma-teda ra don!' ig sia loma-ted ka kaman. Anda enged ay bagay ang indi maboat mi. 21[Piro ang malain ang ispiritong maning atan, indi basta-basta mapalayas mga indi amo mangadi ig magpaletem. ]" 22Asing mamagsimet tang mga sinagpan na don ong Galilea, ganing si Jesus ong nira, "Yo, ang Ana ta Taw, traidorono ig yintrigao ong gaem tang mga taw 23ang yay mamamatay ong yen. Piro ong ya-long kaldaw maboiong moman." Pagabasi tang mga sinagpan na, pinongawan tanira ta mo-ya. 24Pagakabot da Jesus ong Capernaum, pinalengetan si Pedro tang mga manigtokot ta bois ong Timplo ig sine-ma, "Onopa? Indi pagbayad tang Maistro mi ta bois ang para ong Timplo tang Dios?" 25Siminabat si Pedro ang ganing, "Pagbayad ngani tanandia!" Paga-led ni Pedro ong balay, sine-mang lagi tanandia ni Jesus ang ganing, "Simon, mga ong nio lamang, sinopa tang agpapagbayaden ta bois obin lisinsia tang mga adi tarin ong kalibotan? Ang mga ana nira obin ang mga belag?" 26Ganing ang siminabat si Pedro, "Simpri ang mga belag." Ganing si Jesus, "Mga maning ta si, maliag yaning ang mga ana nira anday kaministiran ang magbayad. 27Piro mga indi ita magbayad, itaben ang domang taw maglain tang nem nira ong yaten. Animan paninga ra lamang ong talsi ig magpatondia don. Ang primirong yan ang matondi mo bo-kaden mo tang anga na, ig don itaen mo tang tatang koartang silber. Komiten mo, ig ibayad mo ong mga manigtokot ta bois para ong yaten ang doroa."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\