Mateo 18

1Ong oras ang asi, napalenget ong ni Jesus tang mga sinagpan na ig nane-ma ang ganing, "Sinopa ong yamen tang kaimportantian ong inadian tang Dios?" 2Ginoyan ni Jesus tang tatang mola don ig pina-deng na ong ka-ngan nira. 3Oman ganing tanandia ong mga sinagpan na, "Ong matod, mga indi amo magba-lo ig magimong pario ong tatang mola, indi amo enged mabilang ong inadian tang Dios. 4Tenged ang taw ang gatakong magpababak tang sadili na pario ong molang na, tanandia yay ang agbibilang ang kaimportantian ong inadian tang Dios. 5Ig ang maski sinopa, mga natetenged ong pagto na ong yen, magrisibi ong tatang mola ang pario ta narin, sia pagrisibi ka ong yen." 6"Piro mga may taw ang magtokso agod magkatalak tang maski tata ong mga molang narin ang pamagtalig ong yen, mo-ya pa ta-ketan da lamang tang likel na ta mabael ang bato, oman bontogan ong laod. 7Kailo ka tang mga taw tarin ong kalibotan! Tenged pirming kakabot tang mga bagay ang pagtokso ong nira ang magkatalak. Ang mga bagay ang na mainabong enged. Piro mas kailo ka tang taw ang agpagalinan ta na. 8"Animan mga ang kalima mo obin ang kakay mo yay ang pagekel ong nio ang magkatalak, potolon mo ig ibanggil! Tenged mas mo-ya pang maski potol tang tambilog ang kalima mo obin kakay mo, ma-leda pa ong langit, kaysa komplito tang mga kalima ig kakay mo piro i-leka ka don ong impirno, ong apoy ang indi enged mapatay-patay. 9Ig mga ang mata mo ya kay ang gagikanan ang yawa pagkatalak, koaten mo ig ibanggil! Mo-ya pang maski tambilog lamang tang mata mo, basta ma-leda ong langit, kaysa doroa tang mata mo oman i-leka ka don ong apoy ong impirno." 10"Magandam amo ang indi enged ge-ley ge-leyen mi maski tata ong mga molang narin. Tenged ong matod, may pamagbantay ong nira, ang yay ang mga anghil ang don mismo ong prisinsia tang yen ang Tatay ong langit. 11["Yo, ang Ana ta Taw, napaningo tarin ong kalibotan para dilemen ig ilibri tang mga taw ang ganga-ngi ta dalan.] 12Pabetang ta, mga may taw ang tang gatos tang karniro na ig galipat tang tambilog. Onopa bato tang boaten na? Sigorado enged ang bo-wanan na tang siam ang polok may siam don ong kamayagan ig dilemen na tang galipat. 13Mga matoman na ra ngani, malipay ang enged tanandia ta mo-ya, sobra pa ong kalipay na ong siam ang polok may siam ang indi nalipat. 14Maning ka ta sia tang Tatay mi don ong langit. Tenged indi enged tanandia galiliag ang may malbag ong nandia ig silotan asta ong anday kataposan, maski tata ong mga molang narin." 15"Mga magkatalak ong nio tang tatang logod mo, paningan mo tanandia ig kampangen. Piro boaten mo narin ang doroa-doroa amo lamang. Mga mamasi tanandia ong nio, maginolikan si tang nem mi ig mapabalik mo tanandia ong Dios. 16Piro mga indi tanandia magigo-ya ong nio, magekela ta tata obin doroa ong mga aroman mo agod ang tanan ang pagampangan mi mapamatodan ta doroa obin tolong tistigos. 17Piro mga indi pa enged tanandia mamasi ong nindio, ibeg mo ong tanan ang karomanan mi ong tarabidan mi. Ig mga indi pa ka enged tanandia mamasi ong nira, indi ra sapeten mi kondi ibilang mi ra lamang pario ong taw ang indi gailala ong Dios, obin pario ka ong tatang dayador ang manigtokot ta bois." 18Ganing pa si Jesus, "Ang maski onopay bawalen ming boaten tarin ong ta-paw tang kalibotan, bawalen ka tang Dios ong langit. Ig ang maski onopay ipagna mi, ya kay ang ipagna tang Dios ong langit. 19"Agganingo ka ong nindio, mga may doroa ong nindio ang magoyonan tarin ong tanek natetenged ong maski onopay agpa-dolon mi ong Tatayo ong langit, asia boaten na enged para ong nindio. 20Tenged maski aripa ang may doroa obin tolo ang pamagsimet ong arano, ka-peno ka nira." 21Oman napalenget si Pedro ong ni Jesus ig nane-ma ang ganing, "Gino, mga ang tatang logod pirming pagkatalak ong yen, pirapang bisis tanandiang patawadeno? Asta ong pitong bisis bato?" 22Ganing si Jesus ong nandia, "Belag lamang ta pitong bisis, kondi ang pitong bisis ang asi oliten mo ta pitong polok ang bisis. 23Tenged ang paggaraemen tang Dios bilang adi pario ong bindoat tang tatang adi asing nanokot tang otang tang mga opisialis na ong nandia. 24Mintras panokot tanandia tang mga paotang na, may ingkelan ong nandia ang tatang opisialis na, ang may otang nang rinibo-ribong koarta. 25Ig tenged indi tanandia mabayad, nagordin tang adi ang ipabakal tang tanan ang pagkabetang na. Asta tanandia mismo, ang katawa na may ang mga ana na, ipabakal ka tanira ong domang taw para magimong kirepen, agod bayad da ong tanan ang otang na. 26Tenged tarin, liminod tang opisialis ang asi ong talongan tang adi ig nagpakiloy ang ganing, 'Maginong Adi! Mate-beka ong yen! Magelat-elata kanay mandian, tenged sia bayadano kang tanan ong nio!' 27Nate-bek ong nandia tang adi, animan pinatawad na tang opisialis ig indi ra pinabayad na tang otang na. Oman pinaolik na ra lamang. 28"Mintras golik tang taw ang asi, nabagat na tang tatang kapario nang opisialis ang may otang na ong nandia ang ginatos. Dinep na tang opisialis ang asi ang may otang na ig dayon ang singkel na ang ganing, 'Bayadan mo ra tang otang mo ong yen!' 29Liminod ong talongan na tang kapario nang opisialis ig nagpakiloy ong nandia ang ganing, 'Magelat-elata kanay mandian! Sia bayadano ka ong nio!' 30Piro indi enged tanandia napaoyon. Imbis, pinaprisoan na tang kapario nang asing opisialis asta indi mabayad. 31"Pagaita ta si tang doma pang mga opisialis, namagsinti tanira ta mo-ya. Animan pinaningan nira tang adi ig bineg nira tang natetenged ong nainabong asi. 32Oman pinagoy tang adi tang opisialis ang asi ig minaning, 'Yawa, kalain tang ogali mo! Pinatawada yen ong mga otang mo tenged nagpakiloya ong yen. 33Piro angay india nate-bek ong kapario mo, pario tang yo nate-beko ong nio?' 34Dorong pisan ang kasisilagen tang adi ong opisialis ang asi. Pinaprisoan na para papagpinitinsiaen asta indi mabayadan na tang tanan ang otang na ong adi. 35Animan, maning ka ta si tang boaten tang Tatayo ong langit ong kada tata ong nindio, mga indi amo magpatawad ong kapario mi ang de-dek ong popotokon mi."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\