Mateo 19

1Pagatapos ang nagtoldok si Jesus tang mga bagay ang asi, nagalin tanandia ong Galilea ig napaning ong mga logar ang sakep tang Judea, don ong dobali tang soba tang Jordan. 2Dorong mga taw tang namansidaton ong nandia, ig pinao-ya na tanira ong mga masit nira. 3Mandian, may mga Pariseo kang namansipaning don ong ni Jesus para depdepen nira tanandia ong mga pamitala na. Animan sine-ma nira ang ganing, "Mga ong nio, sigon ong Katobolan, agpagnan bato ang belagan tang tatang lali tang katawa na, maski onopa lamang ay dailan?" 4Ganing si Jesus ang siminabat, "Indi gabasa mi ong Kasolatan ang asing pagboat tang Dios tang taw, bindoat na tanirang lali may babay? 5Pagatapos ganing tang Dios, 'Tenged tarin, pabelag da tang lali ong mga ginikanan na, oman maga-penan da tanira tang katawa na, ig magimong tata ra lamang tanira.' 6Ang maliag yaning, belag da tanira ta doroa kondi tata. Animan ang pinapaga-pen tang Dios indi dapat ang papagbelagen ta taw." 7Nane-ma sing oman tang mga Pariseo, "Mga maning atan, angay nagordin si Moises ang ganing ba-lo ono belagan tang lali tang katawa na, kaministiran oldan na tang babay ta kasolatan bilang ka-telan ang tanandia belagan na ra?" 8Ganing ang siminabat si Jesus, "Tenged lamang matetegat tang mga kolo mi, animan napaoyon da lamang si Moises ang belagan mi tang mga katawa mi. Piro belag ta sia tang plano tang Dios mimpisa pa asing primiro. 9Animan mandian, agganingo ong nindio, mga belagan tang lali tang katawa na tenged ong maski onopay dailan, poira lamang mga nangonlali tanandia, oman mangatawa si tanandia ta doma, loloang pangombabay tanandia. [Ig ang mangatawa ong babay ang binelagan, pangombabay ka. ]" 10Ganing tang mga sinagpan ni Jesus, "Mga maning don tang may katawa, mo-ya pa maski indi ra lamang mangatawa!" 11Ganing ang siminabat si Jesus, "Belag ta tanan marisibi tang binitala ming asia. Piro may atan kaman ang sindolan tang Dios tang poirsa ta nem ang indi mangatawa. 12Sari-saring rason ang angay may mga laling indi mapangatawa. Ang doma nataw ang may dipirinsia ong pagkalali na. Ang doma, inenged ang kinapon. Ig ang doma, disidido ang indi mangatawa para bogos ang mapagsirbi ong Dios ong inadian na. Ang marisibi na ong sadili na ang indi mangatawa, maski indi ra mangatawa." 13Tatang kaldaw may mga taw ang pamagekel ta mamola ong ni Jesus para ibondo na tang kalima na ong kolo nira ig iampo. Asing itaen narin tang mga sinagpan na, sinambleng nira tang mga taw. 14Piro ganing si Jesus ong mga sinagpan na, "Pabayan mi lamang ang palenget ong yen tang mga mola. Indi bawalen mi. Tenged ang mga taw ang pario ong mamolang narin, yay ang mabilang ong inadian tang Dios." 15Oman dayon ang binondo ni Jesus tang kalima na ong kolo tang mga mola ig binindisionan na tanira. Ig pagatapos ta si, dayon da tanandiang napanaw. 16May tatang taw ang napalenget ong ni Jesus ig nane-ma ang ganing, "Maistro, onopay mo-yang boateno para marisibio tang kaboing anday kataposan?" 17Ganing si Jesus ang siminabat, "Angay agte-maeno nio mga onopa tang mo-ya? Anday domang mo-ya kondi ang Dios lamang. Mga galiliagang marisibi ta kaboing anday kataposan, tomanen mo tang mga tobol na." 18Nane-ma si tang laling asi ang ganing, "Onopang mga tobolay?" Ganing si Jesus, "India mamatay ta taw, india mangombabay, india manakaw, india magtistigo ta bo-li, 19galangen mo tang tatay may ang nanay mo, ig gegman mo tang masig ka taw mo pario tang paggegma mo ong sadili mo." 20Ganing tang lali, "Ang tanan ang asia agtomaneno ra ka. Onopa pa tang dapat boateno?" 21Ganing si Jesus ang siminabat, "Mga galiliagang anda ra enged ay korang ong pagtoman mo ong Dios, molika ig ipabakal mo tang tanan ang pagkabetang mo, oman ang bayad na i-dol mo ong mga malilised. Mga boaten mo sia, magkatinira ta manggad ang tinagana tang Dios don ong langit. Pagatapos, magbalika ig tomabida ong yen." 22Piro pagabasi ta si tang lali, pinongawan tanandia ig nagalin don tenged dorong manggad na. 23Animan ganing si Jesus ong mga sinagpan na, "Ong kamatodan, maliwag ang ma-led ong inadian tang Dios tang taw ang manggaden! 24Mas madali pa nganing tenled tang tatang kamilio ong boloat tang singgoay, kaysa tatang taw ang manggaden ang tenled ong inadian tang Dios." 25Pagabasi ta na tang mga sinagpan na, nangabereng tanira ta mo-ya ig nane-ma ang ganing, "Mga maning don, sinopa enged tang malibri?" 26Pina-dekan tanira ni Jesus ig minaning, "Na indi maboat ta taw, piro belag ta maliwag ong Dios. Tenged anday imposibli ong Dios." 27Minitala si Pedro, "Yami, bino-wanan amen tang tanan para tomabid ong nio. Onopa tang marisibi amen ang balet?" 28Ganing si Jesus ong nira, "Ong matod, komabot tang kaldaw ang ba-lon tang Dios tang kalibotan ang na, ig yo, ang Ana ta Taw, komarongo ra ong yen ang trono para maggaem ong tanan. Ong kaldaw ang asi yamong mga sinagpano komarong amo ka ong tampolok may doroang trono para magekel ig magosgar ong tampolok may doroang tribo ang nagalin ong dogo ni Israel. 29Ig ang maski sinopay nagbo-wan tang balay na, ang mga logod na, mga ginikanan na, mga ana na obin ang tanek na tenged ong pagto na ong yen, ang taw ang asi sigoradong mas doro pa enged tang risibien nang balet, sobra pa ong bino-wanan na. Ig oldan pa ta kaboing anday kataposan. 30Yading mga taw ang ganga-kaw mandian ang mangaori ong oring kaldaw. Ig ang mga gangaori mandian yay ang manga-kaw."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\