Mateo 20

1Ganing si Jesus, "Ang paggaraemen tang Dios bilang adi pario ong bindoat tang tatang taw ang may mala-bang ang tanek na. K?ga-agan pang pisan tanandiang napanaw para magdilem ta mga taw ang magobra ong tanek nang lindoakan ta obas. 2May inita na ig namaginigoan tanirang laging ang kinaldaw nira tanga koartan ang dinario, ba-lo pinapaning na tanira ong kaobasan na. 3Asing alas noibi ra tang kaldaw, nagpanaw si tang may nandia tang tanek ong lansangan ig don may inita na kang mga taw pamagkereng-kereng lamang tenged anday obra nira. 4Ganing tanandia ong nira, 'Mga galiag among magobra don ong kaobasano, sia solan amo ka yen ta osto.' 5Animan napaning tanira don ig nagobra. Pagako-to, nagbalik si tang may nandia tang tanek ong lansangan. May inita na si kang mga taw ig pinapagobra na ka. Ig pagkabot tang alas tris, maning si ka don tang bindoat na. 6Oman asing alas singko ra nagbalik si ong lansangan ig may inita na pa ka enged ang mga taw ang pamagkereng-kereng. Ganing tanandia ong nira, 'Angay namagapon amo lamang tang kereng-kereng atan?' 7Ganing tanirang siminabat, 'Mando ami pa? Anda kay pagpaobra ong yamen.' Animan ganing tanandia, 'Ala, paning amo don ong kaobasano para magobra.' 8"Asing alikarem da, ganing tang may nandia tang tanek ong gataligan na, 'Goyan mo ra tang mga pamagobra ig solan mo. Tokawen mong bayadan tang nangaoring dimino-tol, oman ang yadoang nangaori, asta ra ong nanga-kaw.' 9Mandian, ang mga dimino-tol ang alas singko tang apon sinolan tanira ta talele-ta nirang dinario. 10Animan asing solan da tang mga dimino-tol ang m?ga pang pisan, pamanalig tanira ang mas mabael tang risibien nira ong nangaoring namagobra. Piro ang kada tata ong nira sinolan ka lamang ta tagle-ta nirang dinario. 11Pagarisibi nira tang sol nira, namagriklamo ong may nandia tang tanek. 12Ganing tanira, 'Ang mga nangaori, tang oras lamang tang obra nira. Piro yami, nagapon ami enged tang painang amen ig agoanta tang kinit, oman pario lamang tang sol mo ong yamen?' 13Ganing tang may nandia ong tata ong nira, 'Tangay, indi amo agdayaen ta. Napaoyon amo kang ang kinaldaw mi tang dinario. 14Risibien mi lamang tang sol mi ig molik amo ra. Onopay nindio mga solano tang nangaoring namagobra pario ka tang agto-dolo ong nindio? 15Yoy gatako mga onopay boateno ong koartao tenged yen. Obin sigoro gaibeg amo lamang tenged masine-bekaneno?' " 16Ig ganing pa si Jesus, "Maning ka ta sia ong inadian tang Dios. Ang ganga-kaw mandian yay ang mangaori, ig ang gangaori mandian yay ang manga-kaw." 17Mintras papanaw da Jesus ang tatakat ong siodad tang Jerusalem, pinabelag na ta ge-ley tang tampolok may doroang sinagpan na ong mga taw tenged may ibeg na si ong nira. 18Ganing si Jesus, "Tandan mi. Mandian agpaning ita ra ong Jerusalem. Pag kabot ta don, yo, ang Ana ta Taw, traidorono ig yintrigao ong gaem tang mga pangolokolong padi ig ong mga manigtoldok tang Katobolan. Sintinsiano nira ta kamatayen, 19oman ekelano ong mga belag ta Judio agod insoltono nira, patakan tang palo, ba-l? ilansang nira ong kros. Piro ong ya-long kaldaw maboiong moman." 20Napalenget ong ni Jesus tang katawa ni Zebedeo, aroman na tang doroang ana nang lali. Liminod tanandia ong talongan ni Jesus ang ganing, "Maistro, may pa-dolono rin ong nio." 21Ganing si Jesus, "Onopa si?" Siminabat tang babay, "Mga maimo, mga maggaema ra ngani ong niong inadian, pakarongon mo kay ong tepad mo tang doroang anao ang na, ang tata ong to, ig ang tata ong wala." 22Piro ganing si Jesus ong doroang sinagpan nang asi, "Indi gata-wanan mi mga onopa tang agpa-dolon mi. Onopa, m?goanta mi tang kaliwagan ang mapasarano?" "Ee, m?goanta amen," tang sabat nira. 23Ig ganing si Jesus, "Ang kaliwagan ang agoantaeno, agoantaen mi ka kaman. Piro mga natetenged ong sinopay komarong ong yen ang to ig ong walao, belag ta yo tang maning mga sinopa. Tenged ang mga logar ang agpa-dolon mi, natagana rang lagi ong mga taw ang pinilik da tang Tatayo." 24Asing mata-wanan tang tampolok ang aroman nira mga onopa tang agpa-dolon tang doroang maglogod, namaglain tang nem nira. 25Animan ginoyan tanirang tanan ni Jesus ang palenget ig minaning, "Gata-wanan mi ra ka, ang mga pangolokolo tarin ong kalibotan pamagadi-adi ong mga sinakepan nira. Ig ang mga alalawig ta katengdanan, agdegdegen nira tang mga tawan nira. 26Piro indi amo magogali ta maning ta sia. Ang sinopa ong nindio tang galiliag ang mangolokolo, dapat magimong torobolon ong tanan. 27Ig ang galiliag ang magimong alawig, kaministiran magpababak ig magsirbi ong mga aroman na. 28Tenged maski yo, ang Ana ta Taw, indio napaning tarin para magpasirbio kondi para magsirbio ig i-dolo tang yen ang kaboi agod yading taw tang magawad ong mga kasalanan nira." 29Asing loloa ra da Jesus ong lansangan tang Jerico, dorong mga taw tang namansidaton ong nira. 30Mandian, may doroang taw ang boray ang pamansilopa-pak don ong binit tang dalan. Asing pagabasi nirang asia ra ono si Jesus ang tata-lib, dayon tanirang namansiteg ang ganing, "Jesus, Inampo ni David! Mate-beka ong yamen!" 31Sinambleng tanira tang mga taw ang mamagipes. Piro mas sinodoan pa enged nira tang iteg ang ganing, "Inampo ni David! Mate-beka ong yamen!" 32Siminareng si Jesus, ginoyan na tanira ang palenget ig minaning, "Onopa tang galiliagan ming boateno ong nindio?" 33"Gino, galiliag ami rin ang maita!" tang sabat nira. 34Nate-bek si Jesus ong nira, animan inapap na tang mga mata nira, ig nangaitang lagi tanira. Oman dayon tanirang siminabid ong ni Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\