Mateo 21

1Asing alenget da tanira ong Jerusalem, ig gingabot pa lamang ong bario tang Betfage, ong Bokid tang Kaoliboan, pina-kaw ni Jesus tang doroang mga sinagpan na. 2Ganing tanandia ong nira, "Paning amo don ong dadaton ang bario. Ong pagteled mi, asia itaen ming lagi don tang tatang asnong agkeke-ked aroman tang ana na. Obaden mi ig e-lan mi tarin ong yen. 3Mga may mane-ma ong nindio natetenged tarin, aningen ming kaministiran tang Magino mi, ig sia ipekel ang lagi nira ong nindio." 4Nainabo tang mga bagay ang narin agod magmatod tang inaning dang lagi tang propita asing tokaw pa ang ganing: 5"Aningen mi tang mga taga Sion: 'Telekan mi! Narin da tang adi ming kakabot! Dibabak ta nem ig pagtay ta tatang asnong mola pa!' " 6Animan namampanaw da tang doroang sinagpan ni Jesus ig bindoat nira tang tobol na. 7Ingkelan nira ong ni Jesus tang asnong belkan asta ang ana na, ig ang boko-boko nira dinamdaman tang mga sinagpan tang mga ge-leb nirang lambong, ba-lo siminay si Jesus. 8Yadi kang mga taw ang namaglatag tang mga lambong nira ong dalan para panawan na. Ang doma, namamotol tang mga kapotan ta ayong marabong tang daon na oman linatag ka ong dalan bilang padengeg ong ni Jesus pario ta tatang adi. 9Ang mga taw ong tokawan ni Jesus asta ang mga taw ang pamansidaton ong nandia, sigi tang initeg nira ang ganing, "Dayawen tang Inampo ni David! Aloyan ang enged tang Dios tang sinobol na ang kiminabot mandian! Dayawen tang Dios ong kalawig-lawigan ang langit!" 10Pagakabot da Jesus don ong Jerusalem, namagkagolo tang tanan ang mga taw ang pamansistar don. Ganing tanira, "Sinopa enged tang taw ang na?" 11Ganing tang dorong mga taw ang pamansitabid ong ni Jesus, "Tanandia si Jesus, ang propitang taga Nazaret, sakep tang Galilea." 12Oman, siminled si Jesus ong Timplo ig pinalayas na tang tanan ang pamagpabakal ta mga ayep ang igsaragda don ig ang mga pamamakal. Pinampakalintoad na tang mga lamisan tang mamanigbailo ta koarta asta ang mga kalarongan tang mga pamagpabakal ta mga marapating igborolontad. 13Ganing si Jesus ong nira, "Ga-tang ong Sagradong Kasolatan, ang balay tang Dios logar ang parangadian. Piro yamo, bindoat mi rang paragsirimetan ta mga takawan!" 14Ong oras kang asi, may mga boray ig mga pilay ang namansipalenget ong ni Jesus don ong Timplo ig pinao-ya na tanirang tanan. 15Nangasilag tang mga pangolokolong padi ig ang mga manigtoldok tang Katobolan asing pagaita nira tang mga makabebereng ang bagay ang bindoat ni Jesus, ig pagabasi nira tang aggiteg tang mga mola ong teled tang Timplo ang ganing, "Dayawen tang Inampo ni David!" 16Animan ganing ong ni Jesus tang mga pangolokolong asi, "Indi gaba-yan mo tang agganing nira?" "Gaba-yano," ganing ang siminabat si Jesus. "Angay? Indi gabasa mi ong Kasolatan ang ganing, maski ang mga molang gege-ley agtoldokan tang Dios ang magdayaw ong nandia?" 17Oman dayon tanirang binayan ni Jesus. Limindoa tanandia ong Jerusalem ig napaning ong bario tang Betania, ig don tanandia napoyat. 18Pagaramal, asing papanaw si Jesus pabalik si ong Jerusalem, linetem da tanandia. 19May inita nang tang papang ayong igos ong binit tang dalan. Animan pinalengetan na si, piro andang pisan ay inita nang borak na, kondi poros lamang mga daon. Animan minaning si Jesus ong ayong asi, "Mimpisa mandian, india ra enged mamorak!" Ig dayon ang laging nalanet tang igos. 20Asing pagaita tang mga sinagpan na, nangabereng tanira ta mo-ya ig minaning, "Aroy! Angay golpi lamang nalanet tang igos?" 21Ganing si Jesus ong nira, "Ong kamatodan, mga magparet amo ong Dios ig indi amo magdoadoa, maboat mi ka tang bindoato ong papa tang igos ang na. Ig belag lamang ta sia, kondi maski maning amo ong bokid ang asi, 'Magalina atan ig loma-teda don ong talsi,' sia mainabo ka enged. 22Ang maski onopay pa-dolon mi ong pagpangadi mi, marisibi mi basta magparet amo lamang." 23Siminled ang oman si Jesus ong Timplo. Mintras pagtoldok tanandia ong mga taw don, pinalengetan tanandia tang mga pangolokolong padi, aroman ka nira tang mga mepet tang banoa. Ganing tanira ong ni Jesus, "Aningen mo ong yamen onopay podir mong magboat tang mga bagay ang na tarin ong Timplo. Sinopa tang nagtorol ong nio tang podir ang asia?" 24Ganing si Jesus ang siminabat, "Te-maen amo ka yen. Sabateno kang lagi nindio, ba-lo amo begen ta mga ong aripa nagalin tang podiro para magboat tang mga bagay ang na. 25Nani tang te-mao: Ong aypa nagalin tang podir ni Juan para magboniag? Ong Dios obin ong taw?" Ig namagampang-ampang tanira mga onopay isabat nira. Ganing tanira, "Mga aningen ta 'nagalin ong Dios,' maning ka tanandia ong yaten 'Oman, angay indi amo namagparet ong ni Juan?' 26Piro mga maning ita 'nagalin ong taw,' itaben onoray boaten tang mga taw ong yaten, tenged si Juan aggilalaen nirang propita tang Dios." 27Animan siminabat lamang tanira ang ganing, "Indi ami gatako." Ig ganing si Jesus ong nira, "Mga maning don, indio ka magbeg ong nindio mga ong aripa pagalin tang yen ang podir ang magboat tang mga bagay ang na." 28Ganing pa si Jesus ong mga pangolokolong Judio, "Mga ong nindio, onopa bato na? May tatang taw ang doroa tang ana nang lali. Pinaningan na tang aka ig ganing, 'A-oy, panawa mandian ong bokid ig magobr? ong kaobasan ta.' 29Ganing tang ana na, 'Indio!' Piro asing ori ra nagoman tang isip na, napaning tanandia ong kaobasan ig nagobra. 30Napaning ka tang tatay ong karian ig sinobol na ka tang pario tang inaning na ong aka. Ganing tang ari ang siminabat, 'Ee, Tatay. Paningo.' Piro ong matod, indi tanandia nagparet. 31Mandian, sinopa ong doroa tang nagtoman tang tobol tang tatay nira?" Ganing tanirang siminabat, "Ang aka." Ig ganing si Jesus ong nira, "Tama kaman. Ig ong matod, ganga-kaw da ong nindio ang pagpasakep ong gaem tang Dios tang mga taw ang mapinagtalaken, pario tang mga manigtokot ta bois ang pamagdaya ong mga taw, ig ang mga babay ang bisiosa ang pamagpabakal tang dengeg nira. 32Tenged napaning tarin si Juan ang Manigboniag ig nagtoldok ong nindio tang tamang boaten mi para magimong mato-lid amo ong pama-dek tang Dios. Piro yamo, indi amo namagparet ong nandia. Ang mga manigtokot ta bois ig ang mga babay ang bisiosa yay ang namagparet ong ni Juan. Ig maski inita mi mismo ang pamagtoman da tanira ong toldok na, indi amo pa enged mamagtogat ong mga talak mi ig mamagparet." 33Ganing si Jesus ong nira, "Magistoriao ta tata pang palimbawa, mamasi amo. May tatang taw ang nagloak ta mga obas ong tanek na, oman pinakodal na. Nagpaboat ta mabael ang boloat ong mabael ang bato ang boaten ang palagremekan tang mga obas. Nagpa-deng ka ta alawig ang balay-balay ang paragbantayan. Pagatapos, inintriga na tang kaobasan na ong mga agsador na, ba-lo tanandia nagbiahi ong alawid ang logar. 34Asing timpo rang igparangalap, nanobol tanandia tang mga torobolon na para mangomit tang parti na. 35Piro pagkabot don, binagat ang lagi tanira tang mga agsador. Linaban nira tang tambilog, pinatay tang yadoa ig ang ya-lo binanggil nira ta bato. 36Oman nanobol si tang may nandia ta doma pang mga torobolon na ang mas doro pa enged ong nanga-kaw. Piro maning ka don tang bindoat tang mga agsador ang asi ong nira. 37Asing ori ra, ang ana na ra mismo tang sinobol na, tenged ganing tanandia ong sadili na, 'Indi maimong indi galangen nira tang anao.' 38Piro asing itaen tang mga agsador tang ana nang gingabot da, ganing tanirang namagampang-ampang, 'Asia ra tang manonobli! Patayen ta tanandia agod magimong yaten da tang kaobasan ang na.' 39Animan dinep ang lagi nira, ginoyodan ong loa tang kaobasan ig don pinatay. 40"Mandian," ganing si Jesus ang nane-ma ong mga pangolokolo, "monopa bato mga ong pagbalik tang may nandia tang kaobasan? Onopay boaten na ong mga agsador ang asi?" 41Ganing tanirang siminabat, "Pamatayen na ka ang anday kate-bek tang mga taw ang asing dorog kalalain! Oman yintriga na si tang kaobasan na ong domang mga taw ang mataligan ang magtorol ong nandia tang parti na kada timpong igparangalap." 42Ganing si Jesus ong nira, "Tama kaman. Piro angay midio indi gabasa mi tang ga-tang ong Sagradong Kasolatan ang ganing, 'Ang batong pinlek tang mga manigpa-deng tang balay, Yay ang ginamit tang Dios ig nagimong kaimportantian ong tanan ang batong pagpabaked tang balay. Ang Dios tang nagboat ta na, Ig makabebereng ang enged ong pama-dek ta!' 43Animan agganingo ong nindio, ang inadian tang Dios komiten ong nindio ig i-dol ong mga taw ang pamagtoman ong kaliliagan na. 44[Ang mabegtak ong batong narin, malapik-lapik. Ig ang mabegtakan ta sia, maremek-remek ang enged!]" 45Pagabasi tang mga Pariseo ig ang mga pangolokolong padi tang mga palimbawang na ni Jesus, naintindian nirang tanira tang agpataman na. 46Animan gangaliliag da rin ang depen nira, piro gengeldan ong mga taw tenged aggilalaen nirang propita si Jesus.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\