Mateo 22

1Nagtoldok sing oman si Jesus ang paggamit ta mga palimbawa. 2Ganing tanandia, "Ang paggaraemen tang Dios bilang adi pario ong bindoat ta tatang adi asing nagsimpan tanandia ta mabael ang kombida para ong kasal tang ana nang lali. 3Asing kakaldawan da tang kasal ig simpan da tang tanan, nanobol tang adi ong mga torobolon na ang goyan da tang mga taw ang pinangimbitar na. Piro indi maliliag ang paning tang mga taw. 4Animan sinobol na pa enged tang doma pang mga torobolon na. Ganing tang adi, 'Aningen mi tang mga pinangimbitaro ang napagpatay da tang mga bakang sodo may ang doma pang mga ayep ang pinatambek, ig mandian simpan da tang tanan. Animan paning da tanira tarin para mamangombida.' 5Piro ang mga taw ang pinangimbitar indi enged mamagintindi. Namagpadayon lamang ong mga boroaten nira. Ang doma napaning ong koma, ang doma nagintindi tang nigosio nira. 6Ig ang doma, dinep nira tang mga torobolon tang adi, pinanlaban ig pinamatay nira. 7Dorong kasisilagen tang adi! Ang bindoat na, sinobol na tang mga sondalo na ang pamatayen tang mga namamatay ong mga torobolon na ig sirokon tang bilog ang banoa nira. 8Pagatapos, ginoyan na tang doma sing mga torobolon na ig ganing, 'Ang kombida ong kasal tang anao listo ra, piro ang mga pinangimbitar belag ta bagay ang magpasakep. 9Animan paning amo ong mga karsada ang doro tang mga pamansita-lib, oman imbitaren mi tanirang tanan tarin.' 10Ig napanaw tang mga torobolon. Napaning tanira ong mga karsada, ig ang tanan ang nabagat nira, mo-ya man obin malain, inimbitar nira. Ig ang kombidan na-mok ta taw. 11"Indi naboay, siminled tang adi tenged galiliag ang itaen na tang mga bisita. Mandian, may tatang taw ang inita na don ang indi nanimara tang lambong na ang para ong kombida. 12Ganing tang adi ong nandia, 'Tangay, angay siminleda tarin ang india nanimara?' Piro ang taw ang asi indi enged minibek-ibek, tenged anday masabat na. 13Animan ganing tang adi ong mga torobolon na, 'Lapoton mi tang mga kalima na asta kakay na ig ibanggil mi don ong loa ong maki-lep! Magini-yak tanandia don ig komayeget tang mga isi na.' " 14Oman dayon ang minaning si Jesus, "Doro tang aggoyan tang Dios ang magpasakep ong inadian na, piro ge-ley lamang tang agpiliken ang manga-led." 15Namagalin tang mga Pariseo don ig namagampang-ampang tanira mga monopa depdepen nira si Jesus ong mga pamitala na. 16Animan pinapaning nira ong ni Jesus tang mga sinagpan nira aroman ka tang mga tawan ni Herodes. Pagakabot tang mga sinobol ang asi ong ni Jesus, ganing tanira, "Maistro, gata-wanan amen yawa india pagbo-li, ig pario tang pagpama-dek mo ong tanan. India pagpaekel-ekel ong kaliagan ta taw maski sinopa tanira, kondi agtotoldok mo lamang tang kamatodan natetenged ong kaliliagan tang Dios ang boaten ta mga taw. 17Animan, mga ong nio, sigon ong Katobolan ta, tama ka bato ang itang mga Judio magbayad ta bois ong Adi tang Roma obin indi?" 18Piro gata-wanan ni Jesus tang aggisipen nirang malain. Animan ganing ong nira, "Mga traidor amo! Angay agsobokano nindiong depdepen ong te-ma ming asia? 19Abir, ipaita mi ong yen tang koartang aggamiten ong pagbayad ta bois." Ig dinawatan ka nira. 20"Ninopang itsora na ig ninopang aran tang nasolat tarin?" tang te-ma ni Jesus. 21"Ang Adi tang Roma," tang sabat nira. Ig ganing si Jesus, "Mga maning don, i-dol mi ong adi tang para ong adi, ig i-dol mi ong Dios tang para ong Dios." 22Pagabasi nira ta si, pisan tanirang nangabereng. Animan namagalin da lamang tanira. 23Ong kaldaw kang asi, may atan kang mga Saduseo ang namampaning ong ni Jesus para mane-ma. Tanira tatang sikta tang mga Judio ang indi pamagparet ang maboing moman tang mga patay. 24Ganing tanira ong ni Jesus, "Maistro, ganing tang tobol ni Moises, mga mapatay tang lali ang anday ana nira tang katawa na, ang logod tang lali dapat katawaen na tang babay ang asing nabalo, agod magkatinir tanira ta ana para ong laling napatay. 25Mandian, asing tokaw may pitong mamaglogod ang poros lali. Napangatawa tang kakan ig napatay ang anday ana nira. Oman ang yadoang logod nangatawa ong babay ang nabalo, 26piro napatay si kang anday ana nira. Maning ka ta si tang nainabo ong ya-lo, sa-sad ong yapito. 27Ang pitong mamaglogod, napangatawa ong babay ig poros nangapatay ang anday ana nira. Asing ori ra, ang babay napatay ka. 28Mandian, ong oring kaldaw, mga boien ang moman tang mga patay, sinopa ong nirang pito tang magimo sing katawa tang babay? Tenged tanirang tanan nagimong katawa na." 29Ganing si Jesus ang siminabat, "Doro amo ka kamali, tenged indi amo gangaintindi tang ga-tang ong Sagradong Kasolatan. Ig indi amo ka gangaintindi mga monopa kamakagagaem tang Dios. 30Tenged ong kaldaw ang boien ang moman tang mga patay, indi ra tanira mamagkaratawan tenged pario ra tanira ong mga anghil ong langit. 31Ig mga natetenged ka ong pagboing oman ong mga patay, midio indi enged gabasa mi ong Kasolatan tang inaning tang Dios ong nindio 32ang ganing, 'Yo tang Dios ni Abraham, ni Isaac, ig ni Jacob.' Piro ang Dios, belag ta Dios tang mga patay. Tanandia Dios tang mga boi." 33Pagabasi ta si tang mga taw, pisan tanirang nangabereng ong mga agtotoldok ni Jesus. 34Asing pagatako tang mga Pariseo ang pirdi tang mga Saduseo ong mga bitala ni Jesus, namagsimet sing oman tanira ba-lo si namampaning ong ni Jesus. 35Tatang manigtoldok ang dorong gata-wanan na ong Katobolan ni Moises, ya ray ang nane-ma ong ni Jesus para sobokan na. 36Ganing tang manigtoldok ang na ong ni Jesus, "Maistro, ong tanan ang Katobolan, aypa tang kaimportantian?" 37Ganing si Jesus ang siminabat, " 'Gegman mo tang Ampoan mong Dios ang de-dek ong popotokon mo, bogos ong nem mo, ig bogos ong kinaisipan mo.' 38Sia tang kaimportantian ang tobol ong tanan. 39Maning ka ta si tang yadoa, 'Gegman mo tang masig ka taw mo pario tang paggegma mo ong sadili mo.' 40Ang doroang tobol ang narin, yay ang agpagalinan tang tanan-tanan ang Katobolan ni Moises asta ang mga sinoldok tang mga propita asing tokaw." 41Asing pamagsirimet-simet pa tang mga Pariseo don ong ni Jesus, sine-ma na tanira ang ganing, 42"Sigon ong gata-wanan mi natetenged ong Cristo, sinopa tang kamepet-mepetan ang pinagalinan na? Ninopa tanandiang inampo?" "Inampo tanandia ni Ading David," tang sabat nira. 43Oman ganing si Jesus, "Mga maning don, angay 'Gino' tang ginoy ni David ong nandia? Tenged asing ginaeman si David tang Ispirito Santo, maning ta na tang binitala na: 44'Ganing tang Ginong Dios ong yen ang Gino: Komaronga ong yen ang to, asta ra lamang pasokono ong nio tang tanan ang kasoay mo.' 45Mandian, mga 'Gino' tang ginoy ni David ong Cristo, monopa maning ta ang tanandia inampo ni David?" 46Anday nasabat maski tata ong nira tang te-mang asi ni Jesus. Ig mimpisa don anda ray mangas ang mane-ma pa ong nandia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\