Mateo 23

1Pagatapos ta si, minitala si Jesus ong mga taw ig ong mga sinagpan na. 2Ganing tanandia, "Ang mga manigtoldok tang Katobolan ig ang mga Pariseo yay ang sinaligan ang magpaintindi tang Katobolan ni Moises. 3Animan tomanen mi tang agtotoldok nira ong nindio. Piro indi patoladan mi tang agboaten nira, tenged indi agtomanen nira tang agbibitala nira. 4Agpabelatan nira tang mga taw ong dorong mga toromanen nira, piro indi enged agboinan nira tang tarakanen ang asi agod makayan nira tang kabelatan. 5Ang tanan ang agboaten nira ong pagtoman ong Katobolan, paita-ita lamang ong mga taw agod dayawen tanira. Agpabaelen nira tang mga pilaktiria nira ang agbebe-ket ong toto ig ong kabala nira, ig agp?boaten nira tang mga rambay-rambay ong sidsidan tang mga lambong nira agod aningen ka madinioson tanira. 6Mga ong simban ig ong mga kombida, ang kaliliagan ang enged nira, komarong ong masisinlong kalarongan ang para ong mga importanting taw. 7Ig mga don ong plasa, ang kaliliagan nira, salodoan tang mga taw ig goyan ta 'Maistro.' 8Piro yamo, indi amo magpagoy ta maistro ong aroman mi, tenged mamaglogod amo ig tambilog lamang tang Maistro mi--yo. 9Indi amo maggoy maski ong ninopa ta 'Tatay' tarin ong tanek, tenged tambilog lamang tang Tatay mi--ang Tatay ang asi ong langit. 10Ig indi amo magpagoy ta 'Magino,' tenged tambilog lamang tang Magino mi--yo, ang Cristo. 11Ang ga-tang ang alawig ong nindio, dapat tanandia tang magsirbi ong mga aroman na. 12Ang pagpalawig tang sadili na, ipababak. Ig ang pagpababak, tanandia tang ipalawig." 13"Kailo amo kang manigtoldok tang Katobolan ig yamong mga Pariseo! Makaeled tang kaboton mi, tenged ang pagto mi ong Dios paita-ita lamang! Agsagangen mi tang mga taw agod indi tanira ma-pen ong inadian tang Dios. Indi amo maliag ang pasakep ong nandia, ig aggawidan mi pa tang mga taw ang gangaliliag ang magpasakep. 14["Kailo amo kang mga manigtoldok tang Katobolan ig yamong mga Pariseo! Ang pagto mi ong Dios paita-ita lamang! Agkalawen mi tang mga pagkabetang tang mga babay ang balo, asta ang balay nira. Oman pamagpaita-ita amo ang moro-ya amo ong pagpangadi mi ta dorog kaboat ong talongan tang mga taw. Animan magimong mas mabelat pa tang silot ong nindio!] 15"Kailo amo kang manigtoldok tang Katobolan ig mga Pariseo! Tenged ang pagto mi ong Dios paita-ita kaman! Pagalig-alig amo ong bilog ang kalibotan para makombinsir amo maski tanga tawan lamang agod magparet ong mga toldok mi. Piro mga makombinsir mi ra ngani, agboaten mi tanandiang sobra pa ong nindio agkalain ig ang tegkan na i-lek lamang ong impirno. 16"Kailo amo ka kaman, yamong mga boray ang pamagantabay ong mga taw! Tenged pamagtoldok amo ang ganing, mga ang taw mangako ig manompa pa ang ganing, 'Pa-dek tang Timplo!' maski indi ra tomanen na tang pangako na. Piro mga manompa tanandia ig ang bolawan ang don ong Timplo yay ang boaten nang tistigos, ganing amo ka, kaministiran ang tomanen na enged tang sinompan nang asi. 17Mga beyeg amo ig mga boray! Ong aypa tang mas importanti--ang bolawan obin ang Timplong pagpasagrado ong bolawan ang asi? 18Ig pamagtoldok amo ka, mga ang taw manompa ig boaten nang tistigos tang altar, maski indi ra tomanen na tang sinompan na. Piro mga manompa tanandia ong bolontad ang agbe-tang ong altar, ganing amo ka, kaministiran ang tomanen na enged tang sinompan na. 19Mga boray amo! Aypa tang mas importanti--ang agbobolontad obin ang altar ang pagpasagrado ong bolontad? Ang altar! 20Animan mga ang taw manompa ong altar, panompa tanandia ong altar asta ra ong tanan ang agbobolontad don. 21Ig mga ang taw manompa ang ganing 'Pa-dek tang Timplo!' maliag yaning agboaten na kang tistigos tang Dios, tenged don gistar tang Dios. 22Ya ka, mga ang taw manompa ang ganing 'Pa-dek tang langit!' maliag yaning panompa tanandia asta ra ong trono tang Dios, ig ong Dios ang mismong kakarong don. 23"Kailo amo kang manigtoldok tang Katobolan ig yamong mga Pariseo! Ang pagto mi ong Dios paita-ita lamang! Maderep amo ong pagtorol ong Dios ta tampolok ang porsinto tang pa-bat mi asta ang mga daon ang pagpasabor ong pamangan. Piro ong dobali ta sia, indi amo enged pamagintinding magboat tang mas importanting mga tobol tang Dios ang ganing dapat ita magboat ta mato-lid ong masig kataw ta, magimong masine-bekanen ig mataligan ong tanan ang bagay. Dapat magtorol amo ka kaman tang tampolok ang porsinto, piro indi lipatan mi tang mas importanting mga tobol. 24Boray amo ka kaman, yamong mga pamagantabay ong mga taw! Ang agboaten ming asia midio agsaraen mi tang mga ayep-ayep ang gege-ley ong irinemen mi, piro aggagapil mi kang agginemen tang mababael ang ayep. 25"Kailo amo kang mga manigtoldok tang Katobolan ig mga Pariseo! Ang pagto mi paita-ita lamang! Aglimpion mi ta mo-ya tang loa tang mga baso ig mga platon mi, piro ang teled tang popotokon mi maboling tenged ponok ta kadegdegan ig katakab. 26Boray amo, yamong mga Pariseo! Limpion mi kang lagi tang teled tang baso mi, ig ong maning don magimong limpio ra ka tang loa na. 27"Kailo amo ka kaman ang manigtoldok tang Katobolan ig yamong mga Pariseo! Ang pagto mi ong Dios paita-ita lamang! Ang kalimbawan mi pario amo ong mga pantion ang pinintoran ta kolit ig masinlong pa-dekan ong loa, piro ong teled doro kakalpot ig poros doli ta patay. 28Maning atan amo enged tenged mga pa-dekan amo tang mga taw, mato-lid tang agboaten mi, piro ong matod poros lamang paita-ita, tenged ong teled tang mga popotokon mi doro amo kalain ang mga taw." 29"Kailo amo kang mga manigtoldok tang Katobolan ig yamong mga Pariseo! Makaeled tang kaboton mi, tenged ang pagto mi ong Dios paita-ita lamang! Agpaobra mi tang mga pantion tang mga propita ang nangapatay asing tokaw, ig agpasinlon mi tang lebengan tang mga taw ang nangaboi ang mato-lid. 30Ig agganing amo, 'Mga taw ami ra rin asing timpo tang mga kamepet-mepetan amen, indi ka enged patayen amen tang mga propita tang Dios, pario tang bindoat nira.' 31Piro ong inaning ming asia, agrisibien mi ang mga inampo amo ka kaman tang mga taw ang namamatay ong mga propita! 32Ala, taposon mi tang kalainan ang inimpisan tang mga kamepet-mepetan mi! 33Mga traidor amo, mga irinsia amo ta mga ma-kal ang dalitan! Indi amo enged mapalibri ong silot ong impirno! 34Tenged manobolo pa ong nindio ta mga propita, mga taw ang dorong inadalan nira, ig mga maosay ang mga manigtoldok tang bitala tang Dios. Ang mainabo, patayen mi tang doma, ig ang doma ilansang mi ong kros. Ang doma pamalon mi ong mga simban mi ig maski ong aypa tanira mamanikad, rotoson mi ig paliwagan. 35Yay sia ang yamo tang manabat ong kamatayen tang tanan ang mga taw ang mato-lid ang pinamatay tarin ong kalibotan, mimpisa pa ong pagpatay ong ni Abel ang anday talak na, sa-sad ong pagpatay ka ong ni Zacarias, ang ana ni Baraquias. Pinatay mismo tanandia tang mga kamepet-mepetan mi ong Timplo, don ong pagtetengan tang altar ig ang logar ang agganingen sagrado. 36Ong matod, yamong mga taw ong timpong na, yamo tang silotan tenged ong tanan ang bindoat nirang asi." 37Dayon ang minaning si Jesus, "Ay yamong mga taga Jerusalem! Angay agpatayen mi tang mga propita ig agbanggilen mi tang mga agtobolon tang Dios ong nindio? Kaboay da tang andemong imesen amo ig sagodon, pario ong manong lo-lokan ang pagimes tang mga boto na ong adalem tang kalipapa na, piro indi amo maliag. 38Mandian bala amo ra lamang ong mga sadili mi. Pabayan da lamang tang logar ming mapegnak. 39Tandan mi narin: Indio ra enged itaen mi asta indi komabot tang kaldaw ig mamaganing amo, 'Dayawen tang kakabot ang sinobol tang Dios!' "


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\