Mateo 24

1Oman dayon ang limindoa si Jesus ong Timplo ig asing papanaw da, napalenget ong nandia tang mga sinagpan na. Sinoldok nira ong nandia tang Timplo asta ang domang mga pina-deng don. 2Oman ganing si Jesus ong nira, "Gitaen ta ka kaman tang tanan ang asia. Piro tandan mi na: Komabot tang kaldaw ang anda enged ay mabo-wan ong mga batong pamagtara-paw ta-pawan ang asia. Mangapegnak ang tanan!" 3Siminakat si Jesus ong Bokid tang Kaoliboan ig don kiminarong. Napalenget ong nandia tang mga sinagpan na ang tanira-tanira lamang ig ganing, "Begay ami ka nio mga tanopa mainabo tang inaning mong mapegnak tang Timplo, ig onopay mga pasinial mga alenget da tang pagbalik mo ig mga kataposan da tang kalibotan." 4Siminabat si Jesus ang ganing, "Magandam amo agod indi amo maloko ta maski sinopa. 5Tenged yading mamansikabot ang magekel tang arano, ig kada tata magpailala ang tanira ono tang Cristo. Ig dorong maloko nira. 6Animan indi amo mangelba mga mabasi amo ta pamaggiran ong alenget, ig mga mabalita amo kang may gira ono ong domang banoa. Ang mga bagay ang na kaministiran ang mainabo, piro belag pa ta sia tang kataposan tang kalibotan. 7Mamaggiran tang mga nasion ig mamagkorontran tang mga inadian. Manlinog ong sari-saring mga logar ig magkatinir ta grabing letem. 8Piro ang tanan ang narin, impisa pa lamang tang mga kaliwagan ang komabot, pario ong tatang babay ang palanganaen ang ba-lo pa lamang pagpasit. 9"Ong mga kaldaw ang asi, asilagan amo tang tanan ang taw tenged ong pagto mi ong yen. Depen amo nira ig yintriga amo ong mga taw ang mamagsilot ong nindio, ig ang doma ong nindio pamatayen ang enged. 10Ong timpo kang asi, doro rang mga taw ang taliodan da nira tang pagto nira ong yen tenged ong dorong mga kaliwagan ang gapasaran nira. Oman asilagan ig traidoron nira tang mga kapario nirang pamagto. 11Yading lomboang bo-lien ang mga propita ig dorong maloko nira. 12Maski ong aypang logaray, dorong magboat ta kalainan, animan ang paggegma tang kayadian ong masig ka taw nira manlasay da. 13Piro ang magagoanta ig magpadayon ang magtoman ong yen asta matapos tang tanan ang kaliwagan, tanandia yay ang malibri. 14Ig mapatako da ong bilog ang kalibotan tang Mo-yang Balita natetenged ong paggaraemen tang Dios bilang adi, agod sia maba-yan tang tanan ang nasion, ba-lo komabot tang kataposan." 15Ganing pa si Jesus, "Asing tokaw ang propitang si Daniel nagpatako ang ganing, ong parakaboton may tenled ong Sagradong Logar ang dorog kalain, ang aggoyan ta Maniglangga ang Sobrang Manginsolto ong Dios. (Yamong mga pamagbasa, intindien mi ta mo-ya tang maliag yaning ta na.) 16Animan mga itaen mi ra narin ang don da ong Timplo, ang mga taw ang pamansistar tarin ong Judea, kaministiran ang mamanikad dang lagi ong kabobokidan. 17Ang taw ang don ong loa tang balay na, dapat indi ra magpawat ang tenled ong balay na para mangomit ta maski onopa. 18Ya ka mga may taw don ong bokid, dapat indi ra molik para mangomit tang takol na. 19Ong mga kaldaw ang asi, kailo ka tang mga pamagabdet asta ang mga pamagpatiti, tenged liwagan tanira 20ong pagpantalok nira. Magampo amo ong Dios ang balampa indi m?ton ong timpong malamig obin ong Kaldaw ang Igperenay. 21Tenged ong mga kaldaw ang asi, ang mga taw mapasar ta sobrang kaliwagan. Anda pang pisan ay nainabo ong kalibotan tang pario ong kaliwagan ang na. Ig anda ra kay mainabo pang pario ta sia asta tanopa. 22Ong matod, mga indi rin padipoton tang Dios tang timpong asi ta kaliwagan, anda enged ay mabo-wan maski tanga tawan. Piro tenged ong mabael ang kate-bek na ong mga taw ang pinilik na, padipoton tang Dios tang timpong asi. 23"Ong mga kaldaw ang asi, mga may maganing ong nindio ang, 'Asia ra tang Cristo!' obin may maning, 'Way, asia ka!' indi amo magparet. 24Tenged may mamansiloa atan ang mga taw ang maganing tanira ono tang Cristo, ig may atan kang maganing tanira ono propita ang sinobol tang Dios. Magpaita tanira ta mga milagro ig makabebereng ang mga bagay ong kaliliagan nirang maloko tang mga taw, mga poidi lamang asta ang mga pinilik tang Dios. 25Animan tandan mi na! Agbebego rang lagi tang mga bagay ang na mintras indi pa gainabo. 26"Animan mga may maganing ong nindio nga ang Cristo asi ono ong bokid, indi amo enged paning don. Ig mga may maning, asia tanandia ong teled tang balay, indi amo enged magparet. 27Tenged mga yo, ang Ana ta Taw, magbalik da, ang itaen mi don midio koldap ang golpi ra lamang mangayag magalin ong tere-lan tegka ong gako-pan. 28Pario tang sarabien ang ganing, 'Mga aripa tang mga ogak pamagolag, don toga tang ayep ang patay.' " 29Ganing pa si Jesus, "Matapos lamang tang sobrang kaliwagan ong timpong asi, mangi-lep tang kaldaw ig ang bolan indi ra mangayag. Mangabo-log tang mga bitokon ig pakedegen tang tanan ang aggitaen ong langit. 30Ig itaen ong langit tang pasinial ang yo, ang Ana ta Taw, alenget dang magbalik, ig ang tanan ang mga taw ong kalibotan mamagini-yak ong sobrang eled nira. Tenged itaeno nira ang tatabid ong mga onom, ang pagekelo tang makabebereng ang gaem ig kadengegan. 31Ong mapoirsang tonog ta torotot, tobolono ra tang yen ang mga anghil ang magsimet da tang tanan ang taw ang piniliko, magalin ong tanan ang parti tang kalibotan." 32"Intindien mi tang adal ang nagalin ong papa tang igos: Mga itaen mi narin ang pangolbot da, gata-wanan ming alenget da tang koarisma. 33Pario ka ta si, mga itaen mi ra nganing gainabo ra tang mga bagay ang inaningo ong nindio, mata-wanan ming indi ra maboay, komabot da tang timpong asi ig madalio rang magbalik. 34Tandan mi: May doma ong mga taw ang gangaboi mandian ang kabotan pa nira tang mga bagay ang nang mainabo. 35Malipat tang langit may ang tanek, piro ang yen ang mga bitala magpadayon ang anday kataposan." 36"Piro anday taw ang gatako mga tanopa komabot tang kaldaw ang asi obin oras. Maski ang mga anghil ong langit, maski yo, ang Ana mismo tang Dios, indio ka gatako. Ang Dios ang Tatay lamang tang gatako ta sia. 37Ang agboaten tang mga taw ong timpong magbaliko, magkapario tang asing timpo pa ni Noe. 38Ong timpong asi, ba-lo kiminabot tang bonaw, anday domang aggintindien tang mga taw kondi pamamangan ig pamanginem, pamangatawa ig agpakatawa, asta ra lamang ong kaldaw ang siminay da Noe ong mabael ang barko ang aggoyan ta arka. 39Oman kiminabot tang ba ang anday kalaom nira ig nangapatay tang tanan ang nangabo-wan. Maning ka ta si ong timpong magbaliko. Ang mga taw, anda kay kalaom nira ang komaboto ra. 40Ong oras ang asi, mga may doroang laling pamagobra ong bokid, ang tambilog komiten ig ang tambilog bo-wanan. 41Obin mga may doroa nga babayan ang pagkatodan ang panlebek, komiten tang tambilog ig ang tambilog bo-wanan ka. 42Animan magimong listo amo ig pirming simpan, tenged indi amo gatako mga tanopa komabot tang Gino mi. 43Isipen mi narin: Mga gata-wanan lamang tang may nandia tang balay mga onopang orasay komabot tang takawan, bantayan na enged agod indi ma-led tang balay na. 44Animan yamo, kaministiran ang magbantay amo ig pirming listo. Tenged yo, ang Ana ta Taw, komaboto ong oras ang indi gelaten mi." 45Nagistoria pa si Jesus ong nira ong palimbawang na. Ganing tanandia, "Ang mataligan ig matakong torobolon, yay ang boaten tang may nandia tang balay ang ingkargado ong domang mga torobolon na, ig ya kay ang magtorol ong nira ta pamangan ong tamang oras. 46Masoirti tang torobolon ang asi mga kabotan tanandiang pagboat tang katengdanan na ong pagbalik tang agalen na. 47Sigoradong boaten da enged tanandiang ingkargado ong tanan ang pagkabetang tang agalen na. 48Piro mga malain tang torobolon ang asi, maning ong sadili na, 'Maboay-boay pa ba-lo magbalik tang agaleno.' 49Ig impisan na rang bogbogon tang aroman nang mga torobolon, asta magiga-pen da ang mamangan ig manginem ong mga manigpabaleng. 50Oman komabot tang agalen na ong kaldaw ang indi enged gelaten na, ig ong oras ang indi gata-wanan na. 51Dayon da tanandiang kastigon tang agalen na ta doro kaliwag, ba-lo ibanggil ong logar ang para ong mga taw ang paita-ita lamang tang pagto nira. Don tanandia magini-yak ang aroman nira ig komayeget tang mga isi na."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\