Mateo 25

1"Pag kabot tang kaldaw ang asi, ang mainabo ong inadian tang Dios mapapario ong istoriang natetenged ong tampolok ang soltiras asing may kasalan. Sigon ong kaogalian nira, ang mga soltiras ang asi namagekel ta mga tolok nira ig namansipanaw da para mamansibagat ong laling karasalen. 2Ang lima ong nira anday isip nira, piro ang lima maorosay ta kinaisipan. 3Ang limang asing anday isip nira, namagekel ta mga tolok nira, piro indi tanira namagekel ta langis ang pangrisirba. 4Piro ang mga soltiras ang morosay, namagekel ang lagi ta bastanting langis nira. 5Mandian ang nainabo, n?trasong kiminabot tang laling karasalen, animan pinoyat da tanira ig nangapoyat ang tanan. 6"Asing tenganan da, may miniteg ang ganing, 'Asia ra tang laling karasalen! Dalien mi, bagaten mi ra!' 7Nangapoaw tang tampolok ang asing soltiras ig linisto nira tang mga tolok nira. 8Ganing tang mga soltiras ang anday isip nira ong mga soltiras ang morosay, 'Olday ami ka nindio ta langis, maski ge-ley lamang. Way, ang mga tolok amen madali rang mapatay!' 9"Piro ganing tang mga soltiras ang may isip nira, 'Indi poidi, tenged mga oldan amo pa yamen, parario itang mangalo-tan. Paning amo ra lamang ong mga manigpabakal ig mamakal amo ta para ong nindio.' 10Animan namansipanaw da tang limang soltiras ang asi para mamakal ta langis. Pagapagalin lamang nira, ya kay ang pagkabot tang laling karasalen. Ig ang limang simpan ang lagi, nangatabid ong nandia ang napaning ong kombida. Paga-led nira ong kombidan, dayon dang siniradoan tang portan. 11"Maboay-boay ta ge-ley, kiminabot da tang aroman nirang mga soltiras ang namamakal ta langis, ig namansigoy tanira ong loa ang ganing, 'Magino, pa-leday ami ka!' 12"Piro ganing tang lali, 'Indio gailala ong nindio.' " 13Oman dayon ang minaning si Jesus, "Yay sia ang kaministiran ang magimong listo amo ig pirming simpan, tenged indi amo matako mga tanopa obin onopang kaldaway obin oras tang pagkaboto." 14Nagistoria pa si Jesus ong nira ong tata pang palimbawa ang ganing, "Ang paggaraemen tang Dios bilang adi pario ong bindoat tang tatang taw ba-lo tanandia nagbiahi ong alawid ang logar. Ginoyan na tang mga torobolon na ig inintrigan na tanira tang mga manggad na para ipapanaw nira ong nigosio. 15Ang kada tata ong nira, sindolan na sigon ong abilidad na ong pagnigosio. Ang tata sindolan na ta 5,000 ang pidasong koartang bolawan; ang tata 2,000 ang pidaso, ig ang tata pa sindolan na ka ta 1,000. Oman dayon da tanandiang nagalin. 16Ang torobolon ang sindolan ta 5,000 ay nagnigosiong lagi ig naganansia tanandia ta 5,000 ka. 17Ya kay ang bindoat tang sindolan ta 2,000, ig naganansia ka tanandia ta 2,000. 18Piro ang inintrigan ta 1,000, napanaw ig nagali ong tanek, oman limbeng na tang koartang sindol ong nandia tang agalen na ang dapat inigosio na rin. 19"Pagata-lib tang naboay ang timpo, nagbalik tang agalen nira. Pinampagoy na tang mga torobolon na para mata-wanan na mga pirapa tang naganansia nira ong koartang inintriga na. 20Ang torobolon ang sindolan ta 5,000 yay na-kaw ang napalenget ong agalen na ig ganing, 'Magino, inintrigano nio ta 5,000. Nani tang 5,000 ang sindol mo ong yen ig ang 5,000 kang ganansiao.' 21" 'Mo-ya!' ganing tang agalen na, 'Mo-y?ng torobolon! Yawa, nataligana ong ge-ley ang kantidad. Animan mandian intrigana ra yen ta mas mabael ang kantidad. Mangalipaya ka ang aromano!' 22"Oman ang torobolon ang sindolan ta 2,000 napalenget ka. Ganing tanandia ong agalen na, 'Magino, inintrigano nio ta 2,000. Nani tang sindol mo ong yen ang 2,000 asta ang 2,000 kang ganansiao.' 23" 'Mo-ya!' ganing tang agalen na ong nandia, 'Mo-y?ng torobolon! Yawa, nataligana ong ge-ley ang kantidad. Animan mandian intrigana ra yen ta mas mabael ang kantidad. Mangalipaya ka ang aromano!' 24"Ig napalenget ka tang ya-lo ang inintrigan na ta 1,000. Ganing tang torobolon ang na, 'Gata-wanano ang yawa mabelatang taw. Agkomiten mo tang ganansia tang binedlayan ta doma, ig maski belag ta yawa tang nagloak, aggayegen mo. 25Geldano ong nio, animan limbengo lamang tang koarta mo ong tanek agod indi malipat. Ya, nani tang 1,000 mo.' 26"Ganing tang agalen na, 'Anday kointa mong torobolon! Tamadana! Gata-wanan mo palang agkomiteno tang ganansia ig ang pa-bat maski belag ta yo tang nagbedlay? 27Angay indi bino-log mo ong bangko tang koartao, agod mga mabaliko, makomito asta ang tobo na?' 28Oman ganing tang agalen ong domang mga torobolon, 'Komiten mi ong nandia tang koartang 1,000 ig i-dol mi ong torobolon ang may 10,000 na. 29Tenged ang kada tatang mataligan, oldan pa asta mandoro tang nandia. Piro ang indi mataligan, maski ang ge-ley lamang ang inintriga ong nandia, sia komiten pa ka enged ong nandia. 30Ala, ang torobolon ang asiang anday kointa na, i-lek mi don ong loa ong maki-lep. Don tanandia magini-yak ig komayeget tang isi na.' " 31Nagpadayon si Jesus ong pagbitala na ang ganing, "Mga yo, ang Ana ta Taw, komabot ong mabael ang kayagano ig aromano tang tanan ang mga anghil, ya ray ang oras ang komarongo bilang adi ong yen ang trono, para maggaem ong tanan. 32Ong kaldaw ang asi simeten tang tanan ang mga taw ong talongano. Oman belageno tanira ong doroang gropo pario tang pagpalbag tang manigbadbad tang mga karniro ong mga kambing. 33Ang mato-lid ang mga taw, ang kaparioan nira mga karniro ig ibetango ong yen ang to. Ig ang mga taw nga ang kaparioan nira mga kambing ibetango ka ong yen ang wala. 34Oman, bilang Adi, maningo ong mga taw ang gampir ong yen ang to, 'Pinalabi amo tang Dios ang Tatayo! Tenled amo ig mistar ong inadian ang tinagana na ong nindio mimpisa pa asing boaten tang kalibotan. 35Aggaloyan amo enged tang Dios, tenged asing agle-meno, pinapano nindio. Ig asing agkoaweno, pinainemo nindio. Asing dono ong logar mi bilang dayoan, pinadayono nindio ong balay mi. 36Ig asing anday lambongo, pinalambongano nindio. Asing pagmasito, sinagodo nindio. Ig ang pagapris?, binisitao nindio ig linipay.' 37"Somabat tang mga taw ang mato-lid, 'Gino, tanoapa inita amen ang naletem ig pinapana yamen, obin kinoawa ang pinainema yamen? 38Tanoapa inita amen ang anday madayonan mo ig pinadayona yamen ong balay amen, obin anday lambong mo ang pinalambongana yamen? 39Ya ka tanoapa inita amen ang nagmasit obin napriso ig binisit? yamen?' 40"Oman yo, ang Adi, somabato ong nira ang maning, 'Ong matod, asing bindoat mi tang maning atan ong mga logodo, maski ang kadibabakan ong pama-dek tang mga taw, pario ra ka ang sia bindoat mi ong yen.' 41"Oman yaningo ka ong mga taw ang gampir ong walao, 'Palawid amo tarin, yamong mga sinompa tang Dios! Don amo ra lamang ong apoy ang indi enged mapatay-patay, ang yay ang logar ang natagana ong ni Satanas asta ong mga sinagpan na. 42Tenged asing agle-meno, indio enged pinapan mi. Asing agkoaweno, indio pinainem mi. 43Asing dono ong logar mi ang anday madayonano, indio enged pinadayon mi ong balay mi. Ya ka asing anday lambongo, indio ka sindolan mi. Ig asing pagmasito ig pagapriso indio ka binisita mi.' 44"Ig somabat ka tanira ang maning, 'Gino, tanoapa inita amen ang naletem ig kinoaw, obin anday madayonan mo, obin anday lambong mo, obin nagmasit, obin napriso ang indi ami nagtabang ong nio?' 45"Yo, ang Adi, somabato ka ong nira, 'Ong matod, asing indi sinabangan mi tang mga logodo, maski ang kadibabakan ong pama-dek ta taw, midio yo ra ka tang indi sinabangan mi.' 46"Animan sia tanira p?linen ig silotan asta ong tanopa. Piro ang mga mato-lid yay ang oldan ta kaboing anday kataposan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\