Mateo 26

1Pagatapos ang nagtoldok si Jesus tang tanan ang na, ganing tanandia ong mga sinagpan na, 2"Gata-wanan ming doroa ra lamang kaldaw, Pista ra tang Pagta-lib tang Anghil, ig yo, ang Ana ta Taw, traidorono ig yintrigao ra ong mga taw para ilansang ong kros." 3Mandian, asing oras kang asi, ang mga mepet tang banoa may ang mga pangolokolo ong mga padi pamagsimet da don ong palasio ni Caifas, ang yay ang kalawigan ang padi nira. 4Namagampang-ampang tanira mga monopa madep nira si Jesus ong talok, oman ipapatay. 5Ganing tanira, "Indi it?n ta ong kasagsagan tang pista, itaben magkagolo tang mga taw." 6Mandian, asing don si Jesus ong bario tang Betania, napaning tanandia ong balay ni Simon ang dating liproso. 7Mintras pamangan tanira, pinalengetan si Jesus tang tatang babay. May aggekelan nang tereldan ang boat ong batong midio marmol. Ang teled na tatang klasi ta pabanglo ang dorog kamal, ig sia bino-bok tang babay ong kolo ni Jesus. 8Asing itaen tang mga sinagpan na, pinangerepan tanira ig namagmoro-moro ang ganing, "Aroy! Arangan da tang pabanglong asia! 9Mga pinabakal pa sia, ang bayad na mabael ang kantidad, ig malimos pa rin ong mga malilised." 10Piro gata-wanan ni Jesus tang agpagampangan nira, animan ganing tanandia ong nira, "Angay pagpalabet amo ong babay ang na? Pabayan mi lamang. Ang bindoat nang na ong yen doro kasinlo. 11Ang mga malilised pirming ka-pen mi ig poidi pang matabangan mi. Piro yo, indio ra maka-pen mi ong maboay ang timpo. 12Anda pa ngani, bino-bokano ra nandia ta pabanglo agod magimong simpan da tang sinangonio mga ilbengo ra. 13Agganingo ong nindio, maski ong aripa ipatako tang Mo-yang Balita tarin ong bilog ang kalibotan, ang bindoat tang babay ang na ong yen magapil ka enged bilang pagdemdem ong nandia." 14Pagatapos ta si, si Judas Iscariote, ang tata ong tampolok may doroang apostolis ni Jesus, napaning ong mga pangolokolo ong mga padi. 15Nagigampang si Judas ong nira ang ganing, "Pirapa tang isol mi ong yen mga tabangan amo yen ang depen si Jesus?" Binilangan ang lagi nira si Judas ta tolompolok ang pidasong koartang silber. 16Animan nagimpisa ra tanandiang nagelat ta tamang oras para maintriga na si Jesus ong nira. 17Asing kiminabot tang primirong kaldaw tang Pista tang Tinapay ang Anday Pampalsa na, napalenget ong ni Jesus tang mga sinagpan na ig nane-ma ang ganing, "Ong ari ami pa magsimpan ta yapon ta para ong Pista tang Pagta-lib tang Anghil?" 18Siminabat si Jesus, "Paning amo don ong lansangan, ong balay tang taw ang inaningo ra ong nindio. Aningen mi tanandia ang, 'Nagtoyon tang Maistro ang ganing, kiminabot da tang oras na. Tarin ono tanandia magsilibra tang Pista tang Pagta-lib tang Anghil ong balay mo, aroman na tang mga sinagpan na.' " 19Animan napanaw da tang mga sinagpan ni Jesus ig nagsimpan tanira tang panapon nira para ong pista, sigon ong tobol na ong nira. 20Asing alikarem da, kiminarong da si Jesus para manapon, aroman na tang tampolok may doroang mga sinagpan na. 21Mintras pamamangan tanira, ganing si Jesus ong nira, "Begen amo yen tang kamatodan, yo, traidorono tang tata ong nindio tarin." 22Pagabasi ta si tang mga sinagpan na, namagsinti tanira ig nane-ma tang kada tata ong ni Jesus ang ganing, "Gino, yo ra bato?" 23Ganing si Jesus ong nira, "Agganingo, tata ong nindio ang yen ang mga kasaro, ang nagte-me ta tinapay ong mangkok ang na, yay ang magtraidor ong yen. 24Yo, ang Ana ta Taw, mapatay sigon ong na-tang dang lagi ong Sagradong Kasolatan. Piro kailo ka tang taw ang magtraidor ong yen! Mas mo-ya pa ong nandia, indi ra lamang nataw." 25Dayon ang minaning tang traidor ang si Judas, "Maistro, yo ra bato?" Ganing si Jesus ong nandia, "Yawa ra ka tang naganing ta sia." 26Mintras pamamangan pa tanira, namisik si Jesus ta tinapay ig nagpasalamat ong Dios. Oman pinisi-pisi na ig sindol na ong mga sinagpan na ang ganing, "Risibien mi narin ig panganen. Na tang yen ang sinangoni." 27Pagatapos, bindiotan na tang tatang kopang bino ig nagpasalamat si, oman sindol na ong nira ig ganing, "Manginem among tanan ta narin. 28Na tang dogo tang ba-long inigoan ang agboaten tang Dios para ong nindio. Ang yen ang dogong na mailat agod yading mapatawad ong mga kasalanan nira. 29Agganingo ong nindio, indio ra moman ang manginem ta binong maning ta na ang pagalin ong obas, asta indi komabot tang kaldaw ang mamaga-pen ita sing manginem tang ba-long bino ong inadian tang yen ang Tatay." 30Pagabitala ni Jesus ta si, namagkanta tanira ta tatang kantang pagdayaw ong Dios, ba-lo tanira namansipaning ong Bokid tang Kaoliboan. 31Ganing si Jesus ong mga sinagpan na, "Ong matod, mandian ang labi, bo-wanano nindiong tanan, tenged na-tang dang lagi ong Kasolatan, 'Ipagna tang Dios ang patayen tang manigbadbad, ig ang mga karniro mamagwasag.' 32Piro matapos ang boieno rang moman tang Dios, tongkawo ong nindio don ong Galilea." 33Ganing si Pedro ong ni Jesus, "Bo-wanana pa nirang tanan, piro india ka enged bo-wanan ta!" 34Siminabat si Jesus, "Tandan mo na, Pedro: Ba-lo manol?k tang mano mandian ang garamal, ma-long bisisang magbo-li ang maning india gailala ong yen." 35Piro ganing si Pedro ang nagpareges, "Maski patayeno pang aroman mo, indio ka enged maning ang india gailala ta!" Ig ya kay ang inaning tang tanan ang mga sinagpan ni Jesus. 36Oman ingkelan tanira ni Jesus ong logar ang aggoyan ta Getsemani. Pagakabot don, ganing si Jesus ong mga sinagpan na, "Atan amo lamang mintras pangadio don ong tokawan." 37Piro pinatabid na si Pedro may ang doroang ana ni Zebedeo. Naborido ra tang isip na ig dorog kabelat tang panemdeman na tenged ong agtalongaen na. 38Ganing si Jesus ong tolo, "Midio mapatayo ra ong sobrang sintio! Atan amo lamang ig magpolaw amo ang aromano." 39Pagatokaw-tokawan na ta ge-ley, diminagpa tanandia ig nagampo ong Dios ang ganing, "Tatay, mga maimo lamang, indio ra papasaren mo ong kaliwagan ang na. Piro belag tang yen ang kaliagan tang dapat ang matoman, kondi ang kaliagan mo." 40Pagabalik na don ong tolong mga sinagpan na, kinabotan na tanirang gangapoyat. Ganing tanandia ong ni Pedro, "Onora ka? Indi amo ka enged mapagpapoyat ang aromano, maski tang oras lamang? 41Indi amo mapoyat. Mangadi amo agod indi amo madeg ta tokso. Galiliag amo ka rin ang magboat ta mo-ya, piro agdegen amo tang sinangoni ming malolobay." 42Napalawid sing oman si Jesus ig nagampo si ang ganing, "Tatay, mga kaministiran ang enged ang takaneno tang kaliwagan ang narin, risibieno, agod matoman tang kaliliagan mo." 43Pagabalik na don ong tolo, kinabotan na sing gangapoyat tenged pisan dang agkapoyon ta poyat. 44Animan bino-wanan na si tanira ig napalawid sing oman. Nangadi tanandia ong ya-long bisis ig ang pinangadi na pario si ka tang primiro. 45Pagatapos, nagbalik sing oman ong mga sinagpan na ig ganing, "Gangapoyat amo pa ka enged? Telekan mi! Kiminabot da tang oras ang yo, ang Ana ta Taw, yintriga ra ong kalima tang mga taw ang mapinagtalaken. 46Maytara! Asia ra tang taw ang magtraidor ong yen!" 47Asing bibitala pa si Jesus, kiminabot da kaman si Judas, ang tata ong tampolok may doroang apostolis na. Tang paneng tang aroman nang mga taw ang pamagekel ta mga ispada may pamalo. Ang mga taw ang na sinobol tang mga pangolokolong padi ig mga mepet tang banoa. 48Minaning dang lagi ong nira tang traidor ang si Judas tang onopay sinial na. Ang inaning na, "Ang taw ang itongano yay ang depen mi." 49Animan mandian, napalenget ang lagi si Judas ong ni Jesus ig minaning, "Mo-yang labi, Maistro." Oman dayon ang initongan na. 50Ganing si Jesus ong ni Judas, "Tangay, boaten mo ra tang onopay boaten mo." Ig dayon ang laging pinalengetan si Jesus tang mga taw ig dinep nira. 51Piro tata ong mga aroman ni Jesus nagbonlok tang ispada na ig dayon ang tinagpas na tang torobolon tang kalawigan ang padi. Nalampong tang talinga na. 52Ganing si Jesus ong nanibat, "Ibalik mo ong tageban na tang ispada mo! Ang paggamit ta ispada, ong ispada ka mapatay. 53India gatako? Poidiong magpatabang ong Tatayo ig paekelanong lagi nandia ta rinibo-ribong mga anghil. 54Piro mga maning ta sia tang boateno, monopa matoman tang inaning dang lagi ong Sagradong Kasolatan ang kaministiran maning ta na tang mainabo?" 55Oman ganing si Jesus ong dorong taw don, "Angay? Yo, kriminalo ang pamagekel amo ta mga ispada may pamalo para depeno? Kaldaw-kaldaw pagtoldoko ong Timplo, angay indiong lagi dinep mi don? 56Piro ang tanan ang narin gainabo agod magmatod tang sinolat tang mga propita ong Kasolatan natetenged ong yen." Pagabitala na lamang ta si, bino-wanan si Jesus tang mga sinagpan na ig namansilayas tanirang tanan. 57Ingkelan si Jesus tang namagdep ong nandia ong balay ni Caifas, ang yay ang kalawigan ang padi tang mga Judio. Don ka pamagsimet tang mga manigtoldok tang Katobolan ig ang mga mepet tang banoa. 58Si Pedro pala dadaton ong nira, piro don lamang ong alawid-lawid. Pagakabot nira ong balay tang kalawigan ang padi, siminled ka si Pedro ong kodal ig kiminarong tanandia ong loa, aroman tang mga goardia, agod itaen na mga onopa tang mainabo ong ni Jesus. 59Mandian, ang mga pangolokolo ong mga padi ig ang tanan ang mga opisialis tang banoa, pamagdilem ta ibidinsia kontra ong ni Jesus, maski belag ta matod, agod masintinsian nira ta kamatayen. 60Piro maski dorong namansitalonga para magtistigo ta kabo-lian kontra ong ni Jesus, anda enged ay inita nirang ibidinsia para masintinsian nira. Asing ori ra, may doroang taw ang nagprisintar ang ganing, 61"Ganing tang taw ang na, kaya na onong gebaen tang Timplo tang Dios, ig ong teled ono ta tolong kaldaw, ipa-deng na sing oman." 62Animan kimindeng tang kalawigan ang padi ig nane-ma ong ni Jesus, "Angay india sasabat? Onopay maning mo ong mga riklamo nirang na kontra ong nio?" 63Piro inding pisan minibek-ibek si Jesus. Animan ganing si ong nandia tang kalawigan ang padi, "Magbega ra ong yamen ong talongan tang Dios ang boi! Yawa ra tang Cristo, ang Ana tang Dios?" 64Ganing si Jesus, "Yawa ra ka tang naganing. Ig agganingo ong nindio, indi ra lamang maboay, itaeno nindio, yo, ang Ana ta Taw, ang kakarong gampir ong to tang Makagagem. Ig itaeno ka nindio ang tatabid ong mga onom ang pagbalik tarin ong kalibotan." 65Pagabasi ta si tang kalawigan ang padi, linasik na tang lambong na ong sobrang kasisilagen na ig minaning, "Pangambong tanandia tang Dios! Anda ray kaministiran ta mga tistigos! Naba-yan mi ra mismo tang inaning na! Dorog kabelat tang kasalanan ang na! 66Mandian, onopay lalang mi?" Ganing tanirang siminabat, "Dapat ong nandia patayen!" 67Oman inolakan nira si Jesus ong emet na ig sinalalabangan pa nira tang sontok. Ig ang doma nanampaling ong nandia ang ganing, 68"Mga yawa kaman tang Cristo, abir! Pinton mo mga sinopay panampaling ong nio!" 69Mandian, asing oras kang asi, si Pedro don pang kakarong ong loa ong ge-ley ang plasa. Pinalengetan tanandia ta tatang babay ang torobolon tang kalawigan ang padi. Ganing tang babay ong ni Pedro, "Midio yawa aromana ka tang Jesus ang asing taga Galilea." 70Piro nagbo-li si Pedro ong talongan tang tanan ang mga taw don. Ganing tanandia, "Way inayo--indio gatako mga onopay agbibitala mo!" 71Oman napalawid-lawid tanandia don ong may portan tang kodal. Don inita si tanandia tang tata sing torobolon ang babay, ig ganing ong mga taw ang pamansi-deng don, "Ang taw ang na aroman ni Jesus ang taga Nazaret." 72Nagbo-li si si Pedro ang ganing, "Sompano pa! Indio enged gailala ong taw ang asing agganingen mo!" 73Maboay-boay ta ge-ley, namansipalenget ong nandia tang mga taw ang asing ke-deng don ig ganing ka, "Yawa, tata kaman ong mga aroman ni Jesus! Gata-wanan sia tenged pario tang ponto tang pamitala mi." 74Piro nanompa pa enged si Pedro ang ganing, "Mapatayo pa! Indio baya gailala ong taw ang asi!" Ig ya ray ang pagpanol?k tang mano. 75Oman nademdeman da ni Pedro tang inaning ni Jesus ong nandia ang ganing, "Ba-lo manol?k tang mano, ma-long bisisang maning ang india gailala ong yen." Ig nagalin si Pedro ang dorong i-yak na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\