Mateo 27

1Pagaramal, m?ga pang pisan namagbaragat-bagat tang mga pangolokolong padi may ang mga mepet tang banoa ig namagpaigo mga onopay boaten nira agod mapapatay nira si Jesus. 2Oman dayon dang linapot nira ig ingkelan ong ni Pilato, ang gobirnador, ig inintriga nira don ong nandia. 3Asing pagatako tang traidor ang si Judas ang nasintinsian da si Jesus ang patayen, nagtogat tanandia ong bindoat na. Animan napaning tanandia ong mga pangolokolong padi may ong mga mepet tang banoa, para ibalik na tang sinol ong nandia ang tolompolok ang pidasong koartang silber. 4Ganing si Judas ong nira, "Nagkatalakong enged ang tinraidoro tang tatang taw ang andang pisan ay talak na." Piro ganing tang mga pangolokolo ang namansisabat, "Bal?! Yawa tang manabat!" 5Oman ang bindoat ni Judas, sina-bol na tang koarta don ong teled tang Timplo, ig pagatapos dayon tanandiang limindoa ig binitay na tang sadili na. 6Ang koartang sina-bol ni Judas, pinisik tang mga pangolokolong padi. Ganing tanira, "Ang koartang narin indi ra poiding igapil ong koarta tang Timplo. Sia kontra ong Katobolan ta tenged ang koartang na binayad agod ipapatay tang tatang taw." 7Asing ori ra, namagoyonan tanira nga ang koartang asi ibakal tang tanek tang manigboat ta oron agod boaten ang lebengan para ong mga dayoan. 8Animan asta mandian ang tanek ang asi aggoyan ta "Tanek ang binayadan ta dogo." 9Ong nainabong asi, nagmatod tang inaning tang propitang si Jeremias ang ganing, "Ang tolompolok ang pidasong koartang silber ang yay ang kantidad ang pinaginigoan tang mga pangolokolong Israelita ang bayad para ong kaboi na, kinomit nira ong ori ig 10binayad ong tanek tang manigboat ta oron, sigon ong tobol tang Dios ong yen." 11Mandian, asing si Jesus don da ong talongan ni Pilato, sine-ma tanandia ni Pilato ang ganing, "Onopa? Matod ang yawa tang adi tang mga Judio?" Siminabat si Jesus, "Yawa ra ka tang naganing." 12Piro asing agbandanan tanandia tang mga pangolokolong mga padi ig ang mga mepet tang banoa, inding pisan tanandia minibek-ibek. 13Animan minaning ong nandia si Pilato, "Indi gaba-yan mo tang yading agbabandan nira kontra ong nio? Angay india sasabat?" 14Piro inding pisan siminabat si Jesus, maski ong tata ong mga riklamo nira. Animan nabereng ta mo-ya tang gobirnador. 15Kada Pista tang Pagta-lib tang Anghil, nakaogalian da tang gobirnador ang pagpalpat ta tatang priso, mga sinopay pa-dolon ong nandia tang mga taw. 16Mandian, n?ton ong takon ang asi may tatang bantog ang priso, ang aran na si Barabbas. 17Animan asing pamagsimet da tang mga taw, nane-ma si Pilato ong nira ang ganing, "Sinopa tang galiagan ming palpatano, si Barabbas obin si Jesus ang aggoyan ta Cristo?" 18Maning don tang te-ma ni Pilato tenged gata-wanan nang gangaibeg lamang ong ni Jesus tang mga pangolokolong padi, ig yay sia animan ingkelan nira si Jesus ong nandia. 19Ig belag lamang ta sia, mintras kakarong si Pilato don ong palagosgaran, nagpatobol tang katawa na ong nandia ang ganing, "Indi enged palabetan mo tang taw ang asia ang anday kasalanan na. Tenged talabi pinaliwagano ta mo-ya tang talakinepo natetenged ong nandia." 20Piro ang bindoat tang mga pangolokolong padi ig ang mga mepet tang banoa, sinolsolan nira tang mga taw ang si Barabbas tang pa-dolon nirang palpatan ig si Jesus ipapatay. 21Animan nane-ma sing oman tang gobirnador ong mga taw, "Sinopa ong doroang narin tang galiliagan ming palpatano?" "Si Barabbas," tang sabat nira. 22Ganing sing oman si Pilato, "Mga maning don, onopay boateno ong ni Jesus ang aggoyan ta Cristo?" Namansisabat tanirang tanan, "Ilansang ong kros!" 23Ganing si Pilato, "Angay? Onopay bindoat nang malain?" Mas sinodoan pa tang mga taw tang iteg nira, "Basta ilansang ong kros!" 24Asing itaen ni Pilato ang anda ra enged ay maimo na tenged ang mga taw mamagkagolo ra, nagpakomit tanandia ta wi ig namanaw ong talongan mismo tang mga taw. Ganing si Pilato, "Anda ray sarabateno ong kamatayen tang taw ang na. Bala amo!" 25Namansisabat tang mga taw, "Sigi, yami asta ang mga ana amen yay balang manabat ong kamatayen na!" 26Animan ong ori, pinalpatan ni Pilato si Barabbas. Piro si Jesus pinalatigo na, ig pagatapos inintriga na ong mga sondalo na para ilansang ong kros. 27Ingkelan si Jesus tang mga sondalo ong palasio tang gobirnador, ig namagsimet don ong palibot na tang tang batalion ang mga sondalo. 28Lindoatan nira si Jesus tang lambong na, oman pinatokan nira ta kapang granati bilang intirimis. 29Namagboat tanira ta korona-koronang poros tenek oman bintang nira ong kolo na. Pinabiotan ka nira ta bi-lak ong kalima nang to, bilang baston ta adi. Oman aglod-lodan nira ang ganing, "Biba ong adi tang mga Judio!" 30Inolakan pa nira tanandia, oman kinomit nira tang agbiotan nang baston ang bi-lak ig pinatakan nira tang po-pok tang kolo na. 31Pagatapos nirang insolton, lindoatan nira tang kapang granati ig pinatokan si nira tang sadiling lambong na, ba-lo ingkelan da nira ong loa para ilansang ong kros. 32Asing loloa ra tanira ong lansangan, may nabagat nirang tatang taw ang taga Cirene, ang aran na si Simon. Rineges tanandia tang mga sondalo ang magtakan tang kros ni Jesus. 33Oman namagdayon tanirang paning ong logar ang aggoyan ta Golgota, ang maliag yaning, logar ang pa-dekan ang midio doli ta kolo ta taw. 34Pagakabot nira don, agpainemen din nira si Jesus ta bino ang may sampora nang mapakit. Piro pagadimdim na ta si, indi tanandia manginem. 35Ig dayon dang linansang nira ong kros. Asing pagalansang da nira, namagparabonlokan tanira para parti-partien nira tang mga lambong na. 36Pagatapos ta si, namansikarong tanira para magbantay. 37Ong may kokoloan na, nagbetang tanira ta karatola ong kros. Sinolatan narin tang riklamo kontra ong nandia ang ganing, "Na si Jesus, ang Adi tang mga Judio." 38May doroang kriminal kang pinadengan nira ong ni Jesus ang linansang. Ang kros tang tambilog gampir ong to ni Jesus, ig ang tata gampir ong wala. 39Agtonga-tongan tanandia tang mga taw ang pamansita-lib ig agginsolton nira ang ganing, 40"Hoy, ganinga laglagen mo tang Timplo ig ong teled ta tolong kaldaw ipa-deng mo sing moman! Mga yawa tang Ana tang Dios, abir! Tomaboana atan ong kros ig ilibri mo tang sadili mo!" 41Maning ka don tang bindoat tang mga pangolokolong padi ig ang mga manigtoldok tang Katobolan asta ang mga mepet tang banoa. Linibak nira si Jesus ang ganing, 42"Linibri na tang doma, piro indi malibri na tang sadili na! Ta, tanandia ono tang adi tang Israel. Itaen ta lamang bomabak ong kros na, magparet ita ong nandia! 43Ganing tanandia pagtalig ono ong Dios, ig Ana ono mismo tang Dios! Telekan ta--mga matod ang agmalen tanandia tang Dios, ilibri na enged tanandia!" 44Asta ang mga kriminal ang linansang ang aroman na, maning ka don tang panginsolto nira ong ni Jesus. 45Asing ko-to ra ang magalas dosi ra, nangi-lep tang kalibotan tegka alas tris tang apon. 46Ig asing alas tris da, miniteg si Jesus ta mapoirsa ang ganing, "Eli, Eli, lama sabachthani?" ang maliag yaning, "Ampoanong Dios, Ampoanong Dios, angay pinabayano nio?" 47Naba-yan narin tang domang mga taw ang pamansi-deng don ig ganing tanira, "Aggoyan na si Elias!" 48May tata ong nira ang nanikad ang nangomit ta ispongha oman sine-me na ong binong maka-lem. Pagatapos, bintang na ong kapotan tang bi-lak oman dinoydoy na para ipasepsep ong ni Jesus. 49Piro ganing tang doma, "Pabayan mo! Telekan ta mga komabot kaman si Elias para ilibri tanandia." 50Miniteg si si Jesus, oman nabontok da tang linawa na. 51Ong oras kang asi, ya kay ang golping pagaba-bak tang ka-ngan tang kortinang dorog kabael ang don ong Timplo, magalin ong dibabaw sa-sad ong babakan. Nanlinog ta mapoirsa ig nangabelak tang mababael ang mga bato. 52Golping nagabri tang mga lebengan ig binoing oman tang dorong mga sinakepan tang Dios ang nangapatay da asing tokaw. 53Limindoa tanira ong mga lebengan nira, ig asing naboi rang oman si Jesus, ba-lo namansipaning ong sagradong siodad tang Jerusalem, ig dorong mga taw tang nangaita ong nira. 54Pagaita tang kapitan ig ang mga goardiang pamagbantay ong ni Jesus asing pagpanlinog ig inita nira mismo tang tanan ang nainabo, pinangelban tanira ta mo-ya. Ganing tanira, "Matod ka kaman ang Ana tang Dios tang taw ang na!" 55Don ong alawid-lawid yadi kang mga babay ang pamanorong. Tanira tang namansitabid ong ni Jesus nagalin ong Galilea ang pamagasikaso ong nandia. 56Katabid da don si Maria Magdalena, si Mariang nanay ni Santiago may ni Jose, ig ang katawa ni Zebedeo. 57Asing apon da, may kiminabot ang tatang manggaden ang taga Arimatea, ang aran na si Jose. Tanandia tata ka ong mga sinagpan ni Jesus. 58Mandian, napaning si Jose ong ni Pilato para maglisinsia mga poiding komiten na tang sinangoni ni Jesus ong kros. Ig nanobol si Pilato ang i-dol ong nandia. 59Pagakomit ni Jose tang sinangoni ni Jesus, binongot na ta ba-long abel ang kolit. 60Oman bintang na ong sadiling lebengan ang para rin ong nandia. Ang lebengan ang asi midio koiba, ang ba-lo lamang pinaboat na ong pagsinsil ta bato. Pagabetang na tang sinangoni ni Jesus ong koiba, nagpaligid-ligid tanandia ta mabael ang bato ang dinapa na don ong anga tang koiba, oman minolik da. 61Si Maria Magdalena ig ang tata pa enged ang Maria don kang pamansikarong ong toga tang lebengan. 62Ang kaldaw ang asi ay Biyernes ig ya kay ang Kaldaw ang Palagsimpan tang mga Judio. Animan pagaramal, ang ya ray ang Kaldaw ang Igperenay nira, m?ga pang namansipaning ong ni Pilato tang mga pangolokolong padi, aroman nira tang mga Pariseo. 63Ganing tanira, "Garalangen ang gobirnador, gademdeman amen, asing boi pa tang taw ang asing manloloko, minaning ang maboi ono tanandiang moman, pagata-lib tang tolong kaldaw. 64Animan mo-ya pa sigoro, pabantayan mo tang limbengan ong nandia ong teled ta tolong kaldaw. Itaben komiten tang sinangoni na tang mga sinagpan na, oman mamamalita tanira ong mga taw ang maning naboi ra ono tanandiang oman. Mga maning don tang boaten nira, lomboang mas sobra pa tang panloko nira ong dati." 65Ganing si Pilato ong nira, "Sigi, magekel amo ta mga goardia. Pabantayan mi ta mo-ya tang lebengan." 66Animan dayon dang namampaning tanira ong koiba. Minarkan nira tang mabael ang batong agdadapa agod mata-wanan mga may magabri, oman pinabantayan da nira tang lebengan ong mga goardia.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\