Mateo 28

1Pagata-lib tang Kaldaw ang Igperenay, asing garamal pa lamang kaldaw ang Dominggo, namansipaning si Maria Magdalena ig ang tata pang Maria ong lebengan ni Jesus. 2Golping nanlinog ta mapoirsa ig napababak tang anghil tang Gino ang nagalin ong langit. Pinaigod na tang batong agdadapa ong anga tang koiba, ig don tanandia kiminarong. 3Ang emet na pisan ang sisinggat ang midio koldap, ig ang lambong na pisan ang kakolit-kolitan. 4Ang mga goardia ang pamagbantay don, namangelel pa ong sobrang karaelden nira ig nangatomba ang midio ra patay asing pagaita nira tang anghil. 5Piro ganing tang anghil ong mga babay, "Indi amo meled! Gata-wanano ang agdilemen mi si Jesus ang linansang ong kros. 6Anda ra tarin. Naboi rang oman tanandia, pario tang inaning na rang lagi ong nindio tanopa sia pa. Tani amo, telekan mi tang logar ang bintangan ong nandia." 7Pagatapos, ganing tang anghil ong nira, "Magbalik amo ra lamang ig aningen mi tang mga sinagpan na ang naboi rang oman tanandia, ig tongkaw da ong nindio don ong Galilea. Itaen mi tanandia don. Indi lipatan mi tang inaningong na ong nindio." 8Animan dali-daling nagalin don ong lebengan tang mga babay. Pinangeldan tanira piro gangalipay mintras pamagsinikad para mamalita ong mga sinagpan ni Jesus tang nainabo. 9Asing pamagsinikad pa tanira, golpi tanirang binagat ni Jesus ong dalan ig pinakomostan na tanira. Dayon ang laging namansilod tanira ong talongan na, kineget nira tang mga kakay na ig tinowan. 10Ganing si Jesus ong mga babay, "Indi amo meled. Paningan mi tang mga logodo ig aningen ming kaministiran paning ang lagi tanira don ong Galilea. Dono itaen nira." 11Pagapagalin tang mga babay ong lebengan, ang doma ong mga goardia namansipaning da ka ong lansangan, ig binalita nira ong mga pangolokolo ong mga padi tang tanan ang nainabo don ong lebengan. 12Animan namagbaragat-bagat ang lagi tang mga pangolokolo ong mga padi may ang mga mepet tang banoa. Namagpaigo tanira ang oldan nira ta mabael ang koarta tang mga goardia agod indi tanira mamamalita tang onopay matod ang nainabo. 13Sinoldokan nira tang mga goardia tang onopay ibalita nira ong mga taw. Ganing tanira, "Maning amo ong mga taw ang mintras gangapoyat amo talabi, kiminabot tang mga sinagpan ni Jesus ig tinakaw nira tang sinangoni na. 14Ig mga komabot ong gobirnador tang balitang na, yami tang balang manabat ong nandia." 15Rinisibi tang mga goardia tang koarta ig namagtoman tang sinoyon ong nira. Animan asta mandian ya pa ka enged tang istoriang agpabantog tang mga Judio. 16Mandian, ang tampolok may tatang sinagpan ni Jesus namansipaning don ong Galilea ong tatang bokid, pario tang sinoyon na rang lagi ong nira. 17Pagaita nira ong ni Jesus, dayon tanirang namansilod ong talongan na ig namagto ong nandia. Piro may doma ang namagdoadoa. 18Oman napalenget si Jesus ong nira ig minaning, "Sindol da ong yen tang tanan ang gaem ong langit asta ong tanek. 19Panaw amo ig paningan mi tang tanan ang taw ong tanan ang mga nasion ig boaten mi tanirang mga sinagpano. Boniagan mi tanira ong aran tang Tatay, ang Ana, may ang Ispirito Santo. 20Toldokan mi tanira ang tomanen nira tang tanan ang sinoldoko ong nindio. Ig demdemen mi ang yo pirmiong aroman mi asta ong kataposan tang kalibotan."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\