Mateo 3

1Mandian, pagata-lib tang mga takon, kiminabot tang timpong si Juan ang Manigboniag napaning don ong kabobokidan tang Judea ig nagimpisang nagtoldok ong mga taw ang agpaning ong nandia ang ganing, 2"Magtogat amo ig bo-wanan mi ra tang mga kasalanan mi, tenged alenget dang maggaem tang Dios tarin ong kalibotan!" 3Si Juan ya ray ang agganingen tang propitang si Isaias asing minaning tanandia, "May paginiteg don ong logar ang anday gistar ang taw ang ganing, 'Simpanen mi tang paranawan tang Gino! To-liden mi tang mga dalan ang panawan na!' " 4Si Juan, ang lambong na bindoat ong bolbol tang kamilio ig ang a-ket na olit ka ta ayep. Ang pamangan na poros siba-la may lanaw. 5Kadoro-doroan tang mga taw ang namansipaning don ong nandia. Namagalin tanira ong Jerusalem, ong tanan ang mga banoa tang probinsia tang Judea, ig ong mga kababarioan ang alenget ong soba ang aggoyan ta Jordan. 6Aggaminen nira tang mga talak nira oman agboniagan tanira ni Juan ong soba. 7Piro asing itaen ni Juan tang yading mga Pariseo ig mga Saduseo ang pamansilenget ong nandia para magpaboniag, ganing tanandia ong nira, "Mga ma-kal amo! Sinopay nagp?man ong nindio ang palibri amo ong silot ang ipakabot tang Dios? 8Mga matod ang pamagtogat amo ra ong mga talak mi, ipaita mi ong mga boat mi. 9Indi amo manalig ang indi amo silotan tenged lamang mga inampo amo ni Abraham. Agganingo ong nindio, maski ngani ang mga batong na, poiding boaten tang Dios ang magimong mga ana ni Abraham, mga galiliag lamang tanandia. 10Alenget dang silotan tang mga taw! Ang kaparioan nira mga papa ta ayong alenget dang pe-peten. Tenged ang kada papa ta ayo, mga indi pamorak ta masinlo, pe-peten lamang ig sirokon. 11"Agboniagan amo yen ong wi bilang tanda ang namagtogat amo ra. Piro may komabot ang domaton ong yen ang magboniag ong nindio ong Ispirito Santo ig ong apoy. Mas alawig tang dengeg na ong yen, ig belago ta bagay ang magsirbi ong nandia maski ngani magekel tang rapak na. 12Listo ra tanandiang ipabelag tang moro-ya ong malalain, pario tang pagpakolay ta paray. Simeten tang simlat ig i-tang ong dispinsa. Piro sirokon tang kepa ong apoy ang indi mapatay-patay asta ong tanopa." 13Asing timpong asi, kiminabot da kaman si Jesus don ong soba tang Jordan, nagalin ong probinsia tang Galilea. Napalenget tanandia ong ni Juan para magpaboniag, 14piro indi rin maliag si Juan tenged ganing tanandia, "Angay yaway magpaboniag ong yen? Dapat yo tang magpaboniag ong nio!" 15Piro ganing si Jesus, "Paoyona ra lamang, tenged maning ta na tang dapat boaten ta agod matoman tang tanan ang kaliliagan tang Dios." Animan napaoyon da si Juan ig binoniagan na si Jesus. 16Pagatapos ang maboniagan si Jesus, siminakat ang lagi tanandia magalin ong soba. Dayon ang laging nagabri tang langit, ig inita ni Jesus tang Ispirito tang Dios ang agpababak ang maga lare, ig siminogpo ong nandia. 17Ig may tatang bosis ang nagalin ong langit ang ganing, "Na tang agmalenong Anao. Galipayo ta mo-ya ong nandia."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\