Mateo 4

1Pagatapos ta si, ingkelan si Jesus tang Ispirito Santo don ong tokawan, don ong logar ang anday tataw na, para tokson tanandia ni Satanas. 2Ong teled tang epat ang polok ang kaldaw ig epat ang polok ang labi, inding pisan pamangan si Jesus, animan linetem tanandia. 3Oman kiminabot tang Manigtokso ig ganing, "Mga yawa ka kaman tang Ana tang Dios, boaten mong tinapay tang mga batong na." 4Piro siminabat si Jesus, "Na-tang ong Sagradong Kasolatan, 'Belag lamang ta ong pamangan gaboi tang taw. Kaministiran na ka tang tanan ang mga bitala tang Dios.' " 5Pagatapos ingkelan ni Satanas si Jesus don ong Sagradong Siodad tang Jerusalem, ong talibobongan tang Timplo. 6Ganing si Satanas ong nandia, "Mga yawa ka kaman tang Ana tang Dios, abir, pabo-loga atan! Tenged na-tang ong Kasolatan, 'Tobolon tang Dios tang mga anghil na para bantayana nira. Biotana nira agod maski ang kakay mo inding pisan masigbak ong bato.' " 7Piro siminabat sing oman si Jesus, "Na-tang ka ong Kasolatan ang ganing, 'Indi sobokan mi tang Ampoan ming Dios.' " 8Oman dayon sing ingkelan ni Satanas si Jesus ong tatang bokid ang doro kalawig. Pinaita na ong ni Jesus tang tanan ang mga nasion ig mga inadian ong kalibotan, asta ang mga manggad nira. 9Oman ganing si si Satanas ong ni Jesus, "Ang tanan ang narin i-dolo ong nio, mga lomoda ong talongano ig ilalaeno nio bilang Dios mo." 10Siminabat si Jesus, "Lomayasa tarin, Satanas! Tenged na-tang ong Kasolatan, 'Ang Ampoan mong Dios lamang tang ilalaen mong Dios. Tanandia lamang tang sirbian mo.' " 11Ig dayon ang nagalin si Satanas, ig ang mga anghil tang Dios namansikabot ig namagasikaso ong ni Jesus. 12Pagatako ni Jesus ang agprison da si Juan ang Manigboniag, minolik tanandia ong probinsia tang Galilea. 13Piro indi ra tanandia ministar ong Nazaret, kondi don da nagtinir ong Capernaum. Ang banoang na ong binit tang baybay tang Talsi tang Galilea, alenget ong mga tiritorio tang Zabulon ig Neftali. 14Don si Jesus nagtinir agod mainabo tang inaning tang propitang si Isaias asing tokaw ang ganing, 15"Ang mga tiritorio tang Zabulon may ang Neftali ang alenget ong Talsi, don ong dobali tang soba tang Jordan, ig yay ang mga logar tang Galilea ang gistaran tang yading mga belag ta Judio-- 16Ang mga taw ang pamansistar ong mga logar ang na, gangabo-wan ong maki-lep ig ong gaem tang kamatayen. Piro mangaita tanira ta sinag ang dorog kayag, ang yay ang magtorol ta kayagan ong mga kinaisipan nira." 17Animan asing oras ang asi, don nagimpisa rang nagtoldok si Jesus. Ganing tanandia, "Magtogat amo ig bo-wanan mi ra tang mga kasalanan mi, tenged alenget dang maggaem tang Dios tarin ong kalibotan." 18Tatang kaldaw, mintras papanaw si Jesus ong binit tang baybay tang Galilea, may inita nang doroang manigyan ang pamana-tak ta lambat. Tanira ay si Simon, ang aggoyan ka ta Pedro, ig ang logod nang si Andres. 19Ganing si Jesus ong nira, "Tomabid amo ong yen, agod imbis ang magyan amo, toldokan amo yen para maekelan mi tang mga taw agod mamagparet tanira ong Dios." 20Ig lagi-lagi bino-wanan nira tang lambat nira ig siminabid da ong ni Jesus. 21Pagatokaw-tokawan nira ta ge-ley, inita ka ni Jesus tang doroa sing maglogod ang da Santiago ni Juan, ang mga ana ni Zebedeo. Don tanira ong bilog nira, aroman tang tatay nira, ang pamagsinsay tang lambat nira. Ginoyan ni Jesus tang doroang maglogod 22ig dayon ang laging bino-wanan nira tang bilog asta ang tatay nira, ig siminabid ong ni Jesus. 23Linibot-libot ni Jesus tang bilog ang probinsia tang Galilea ang pagtoldok ong mga simban tang mga Judio. Pinatako na tang Mo-yang Balita natetenged ong paggaraemen tang Dios bilang adi, ig pinao-ya na tang mga taw ong tanan ang mga masit nira ig maski onopay agba-yagen nira. 24Nabantog tanandia asta don ong bilog ang logar tang Siria, animan pinangekelan tang mga taw ong nandia tang tanan ang pamagmasit ig ang mga agpanliwagan da ong mga masit nira. May atan kang mga aggaeman ta anday sasayod ang mga ispirito, may mga paralisado, asta ang may masit nirang kere. Tanirang tanan pinao-ya ni Jesus. 25Tenged tarin kadoro-doroan tang mga taw ang namansitabid ong nandia. Namagalin tanira ong Galilea ig don ong Decapolis, ong siodad tang Jerusalem, ig ong domang mga banoang sakep tang Judea. May atan kang namagalin ong dobali tang soba tang Jordan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\