Mateo 6

1Ganing pa si Jesus, "Bantayan mi tang sadili mi, itaben lamang ang pagboat mi ta mo-ya tata lamang paita-ita ong mga taw. Tenged mga maning atan tang agboaten mi, anda enged ay marisibi ming balet ang magalin ong Tatay mi ong langit. 2"Animan mga pagtabang amo ong mga malilised, indi ra ibalita mi narin, pario tang agboaten tang doma ang pamagpabonayag lamang ong mga simban asta ong mga dalan. Maning atan tang agboaten nira para lamang dayawen tanira tang mga taw. Ong matod, narisibi ra nira tang balet nira. 3Piro yamo, mga tomabang amo ong mga malilised, indi ra ipatako mi maski ong tangay mo pang pisan, 4agod indi enged mata-wanan ta doma tang pagtabang mi. Oman ang Tatay mi don ong langit, ang gaita ong bindoat mi, ya ray ang magbalet ong nindio." 5"Mga mangadi amo, indi amo magpatolad ong mga taw ang pamagpaita tang agboaten nira para lamang dayawen tanira tang mga taw. Dorong kaliliag nirang mangadi ang ke-deng ong teled tang mga simban asta ong mga kanto tang mga karsada, agod itaen tanira tang tanan. Ong matod, narisibi ra nira tang balet nira. 6Piro yamo, mga mangadi amo, tenleda ong koarto mo ang tambiloga lamang ig manirado. Don amo magampo ong Tatay mi ong langit, ang indi gitaen. Tenged ang Tatay mi gaita ong agboaten mi, ig tanandia magbalet ong masinlong boat mi. 7"Mga magampo amo, indi amo maggamit ta dorong bitalang anda ka lamang ay data na, pario tang agboaten tang mga taw ang indi gailala ong Dios. Ang kalaom nira pama-yan tanira tang Dios tenged lamang m?boat tang mga pangadi nira. 8Indi enged patoladan mi tang agboaten nira. Tenged gatako rang lagi tang Tatay mi mga onopa tang kaministiran mi, maski indi pa agpa-dolon mi. 9Animan maning ta na tang pangadien mi: 'Tatay amen ong langit, dayawen ig galangen tang aran mo. 10Balampa yawa ra tang maggaem ong tanan-tanan, agod tomanen tang kaliagan mo ong tanek, pario kang agtomanen atan ong langit. 11Olday ami ka nio ta pamangan ang kaministiran amen ong kaldaw ang na. 12Ig patawaden ami nio ong mga talak amen, pario ka ang agpatawaden amen tang mga pamagkatalak ong yamen. 13Tabangan ami kay nio agod indi ami degen tang tokso, ig ipalawid ami nio ong Malain. [Tenged ong nio tang inadian, ig ang tanan ang kagaeman ig ang kadengegan, asta ong tanopa! Amen.] ' " 14Ig ganing pa si Jesus, "Mga agpatawaden mi kaman tang mga taw ang pamagkatalak ong nindio, patawaden amo ka tang Tatay mi ong langit. 15Piro mga indi patawaden mi tang namagkatalak ong nindio, indi amo ka patawaden tang Tatay mi." 16"Mga pamagpaletem amo para mangadi, indi amo magpatolad ong mga taw ang pagpaita ang tanira pagpaletem para lamang dayawen tang mga taw. Pamagalig tanirang indi pamandamot ig indi pamanganloy agod ong mga emet nirang mapongaw mata-wanan tang mga taw ang tanira pamagpaletem. Ong matod, narisibi ra nira tang pagdayaw tang mga taw, animan anda ray balet pa nirang magalin ong Dios. 17Animan mga magpaletem amo, mandamot amo ig manganloy amo tang boa mi, 18agod anday matako ang yamo pamagpaletem, poira lamang ang Tatay ming indi gitaen. Ig tanandiang gaita ig gatako ong nindio ong agboaten mi, yay ang magbalet ong nindio." 19"Indi amo magsimet ta manggad tarin ong kalibotan ang na, tenged ang manggad tarin ong kalibotan madaling anayen obin kalaten. Obin, itaben telden ta takawan tang balay mi ig takawen. 20Ang boaten mi, magsimet amo ta manggad ong langit, tenged ang manggad ang asi indi anayen, indi kalaten, ig indi poiding takawen. 21Tenged mga ong aypa tang manggad mi, don ka tang nem mi." 22"Ang kalimbawan tang mata ta, midio pa-kal tang sinangoni ta. Animan mga mayag tang pama-dek ta, gayagan ka tang bilog ang kaboi ta. 23Piro mga maki-lep tang pama-dek ta, gaki-lepan ka tang bilog ang kaboi ta. Animan mga maki-lep tang popotokon mi ang anda enged ay mayag don, dorong pisan agkaki-lep tang pagkabetang mi!" 24Ganing pa si Jesus, "Ang torobolon, indi poiding doroa tang agalen na. Tenged asilagan na tang tambilog ig gegman na tang yadoa. Obin, bogos ang sirbian na tang tata, ig ang tambilog baliwalaen na. Pario ka ta si, indi amo mapagsirbi ta dengan ong manggad ig ong Dios. 25"Animan agganingo ong nindio: Indi amo magpaborido tang kolo mi natetenged ong pamangan ig inemen ang kaministiran mi para maboi, asta ong mga pangabel tang sinangoni mi. Tenged ang kaboi ta mas importanti pa enged ong pamangan ta, ig ang sinangoni ta mas importanti pa ong lambong ta! 26Telekan mi ra lamang tang mga lamlam. Indi tanira pagloak, indi pangayeg, ig indi ka pamagsimet ong mga bodiga ta anen nira. Piro agtoldan tanira tang Tatay mi ong langit ta pamangan nira. Yamo pa bato? Mas importanti amo pa ong mga lamlam! 27Sinopa ong nindio tang poiding p?boaten na tang kaboi na, maski tang oras lamang, tenged ong pagpaborido na? Anda! 28"Ig angay pamagpaborido amo ka natetenged ong mga panlambong mi? Isipen mi ra lamang tang mga rosas ong kabokidan. Pamansibabael tanirang indi pagobra ig indi pagboat ta lambong. 29Piro ong matod, ang adi mismong si Solomon, maski monopa kamanggad, indi ngani napaglambong ta pario kasinlo tang maski tata ong mga rosas ang asi. 30Ang mga ibabawen ong kabokidan, mandian asia pa ig ong damal sirokon da. Piro maski maning ta si, agpalambongan tanira tang Dios ta dorog kasinlo. Yamo pa bato? Indi amo ka palambongan na? Korang pa tang pagtalig mi! 31"Animan indi amo magpaborido mga ong ari amo pa mangomit ta panganen mi ig inemen, asta lambongon mi. 32Tenged ang mga bagay lamang ang narin tang pirming agdemdemen tang mga taw ang anday talig nira ong Dios. Gata-wanan tang Tatay mi ong langit ang kaministiran mi kaman tang tanan ang asia. 33Ang boaten mi, tokawen mi kang lagi ong tanan ang maggaem tang Dios ong kaboi mi, ig mangaboi amo sigon ong kaliagan na. Sia, i-dol na tang tanan ang kaministiran mi. 34"Animan indi amo magpaborido tang natetenged tang ong damal. Poiding talongaen si mga nakabot da. Bastanti ra tang mga problima ta kada kaldaw."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\