Mateo 7

1Ganing pa si Jesus, "Indi amo magosgar ong aroman ming taw, agod indi amo ka osgaran tang Dios. 2Tenged mga maning among nagkatalak tang aroman mo, maning ka don tang yaning tang Dios natetenged ong nindio. Mga monopag kabelat tang pagorosgaren mi ong doma, maning ka don tang pagorosgaren tang Dios ong nindio. 3Angay aggitaen mo tang poling tang logod mo, piro indi gitaen mo tang sadiling poling mo ang midio ra troso ong mata mo? 4Monopa maning mo ong logod mo, 'Abir, komiten ta tang poling mo,' mga atan ngani mismo ong mata mo may troso? 5Sinoa ra ka enged? Komiten mo kang lagi tang troso ong mata mo, agod mait? ta mo-ya ig matabangan mo tang logod mong komiten tang poling na." 6Ig ganing pa si Jesus ong tatang sarabien, "Indi i-dol mi ong mga kiro tang mga bagay ang sagrado. Itaben pagatapos, balieden amo pa nira ig alaten. Indi ka i-lek mi tang mga pirlas mi ong mga baboy, tenged liked-likedan lamang nira." 7"Pirmi among mama-dol ong Dios ig oldan amo. Magprosigir among magdilem tang agdilemen mi, sia itaen mi ka. Sigi lamang tang panagbalay mi ig padayonon amo. 8Tenged garisibi tang kada pama-dol. Gaita tang pagdilem. Ig agpadayonon tang panagbalay. 9Yamong mga tatay, mga pama-dol tang mga ana mi ta tinapay, oldan mi bato ta bato? 10Obin, mga pama-dol tanira ta yan oldan mi bato ta ma-kal? 11Mga yamong mapinagtalaken gatakong magtorol ta mga mo-yang bagay ong mga ana mi, ang Tatay mi pa bato ong langit? Indi bato magtorol tanandia ta mga mo-yang bagay ong mga taw ang pama-dol ong nandia? 12"Animan boaten mi ong masig ka taw mi tang onopay galiliagan ming boaten ka nira ong nindio. Tenged tarin ong tanga tobolan ang na, katabid tang tanan ang Katobolan ni Moises asta ang mga sinoldok tang mga propita." 13"Tenled amo ong mapiet ang portan, tenged mawayang tang portan ig madali tang dalan ang paning ong impirno, ig yay ang agpanawan tang kayadian. 14Piro mapiet tang portan ig maliwag tang dalan ang paning ong kaboing anday kataposan, animan malaka lamang tang gatoman tang dalan ang asi." 15"Magandam amo ong mga taw ang pamagtoldok ta mali. Magigtangay tanira ong nindio ang magpaita-ita ang tanira moro-ya ang pario ong mga karniro. Piro ong matod, ang ogali nira malalain ig manloloko, pario ong mga ayep ang pamangkeb. 16Mailala mi tanira ong mga boat nira. Tenged ang papa ta bantol-bantol indi mamorak ta obas, ig ang mga katenekan indi ka mamorak ta igos. 17Pamorak ta mo-yang borak tang tanan ang masisinlong papa ta ayo, piro pamorak ta anday kointa na tang mga anday sasayod. 18Anday masinlong papa ta ayong pamorak ta anday sayod, ig anda kay malain ang pamorak ta mo-ya. 19Ang kada papa ta ayong indi pamorak ta masinlong borak, agpe-peten ig agdadapog ong apoy. 20Animan, pario ka ta si, mailala mi tang mga bo-lien ang mga manigtoldok tenged ong mga boat nira." 21Ganing pa si Jesus, "Dorong mga taw ang gogoy ong yen ang ganing 'Gino! Gino!' Piro belag ta maliag yaning ang tanan ma-led ong inadian tang Dios. Ang ma-led lamang ay ang mga taw ang pamagtoman tang kaliagan tang yen ang Tatay ong langit. 22Ong oring kaldaw, mga osgaran da tang mga taw, doro tang maning ong yen, 'Gino, aran mo tang ginamit amen ong pagpakabot tang bitala mo ig ong pagboat ta mga makabebereng ang mga bagay, asta ong pagpalayas ta mga malalain ang ispirito!' 23Piro aningeno tanira, 'Indiong pisan gailala ong nindio! Palawid amo tarin, yamong tanan ang pamagboat ta malain!' " 24Ig ganing si Jesus, "Animan mandian, ang maski sinopay pamasi ig pagtoman ong mga agtotoldokong narin, ang kaparioan na tatang taw ang maosay ta kinaisipan ang nagpa-deng ta balay na ong pondasion ang bato. 25Ig maski kiminoran ta ma-leg, nam? ig pinanawan ta mapoirsang mageyep, indi enged natomba tang balay ang asi tenged ang pondasion na bato. 26Piro ang pamasi ong yen ang mga bitala ig pagatapos indi agboaten na, tanandia pario ta tatang taw ang anday ostong isip na ang nagpa-deng tang balay na ong kenay. 27Kiminoran ta ma-leg, nam? ig pinanawan ta doro kapoirsang mageyep. Dayon ang siminomba tang balay ang asi, ig lobot ang nangabola-tak." 28Pagatapos ang nagtoldok si Jesus tang tanan ang mga bagay ang asia, nangabereng ta mo-ya tang mga taw. 29Tenged gitaen ong pagtoroldokon na may sadiling aotoridad na, belag ta pario tang nirang mga manigtoldok tang Katobolan ni Moises.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\