Mateo 8

1Asing pagatoldak ni Jesus nagalin ong bokid, dorong mga taw ang namansidaton ong nandia. 2Mandian, napalenget ong ni Jesus tang tatang taw ang may masit nang liproso. Liminod ong talongan na ig minaning, "Magino, gata-wananong mapao-yao nio mga galiliaga lamang." 3Bindiotan ni Jesus tang liprosong asi ig minaning, "Galiliago! Mago-y? ra." Ig lagi-lagi nago-ya tang masit na ig nanlimpio ra tang olit na. 4Piro sinoyonan tanandia ta maelet ni Jesus ang ganing, "India enged mamalita maski ong ninopa. Paninga lamang ong padi ong Timplo ig ipaita mo ang yawa mo-y? ra. Oman magtorola tang bolontad ang sigon ong Katobolan ni Moises bilang pamatod ong mga taw ang nago-ya ra tang masit mo ig limpioa ra." 5Mandian, asing te-led da si Jesus ong lansangan tang Capernaum, binagat tanandia tang tatang kapitan tang mga sondalo ang taga Roma. Nagpakiloy ong ni Jesus tang kapitan ang ganing, 6"Magino, ang torobolono don ong balay pagmasit! Indi ra makaliek ig agliwagan da ong masit na!" 7Animan ganing si Jesus, "Paningano ra ig pao-yaeno tanandia." 8Piro siminabat tang kapitan, "Magino, belago ta bagay ang magrisibi ong nio ong balay amen. Piro maski mital? ra lamang, mago-ya ra tang torobolono. 9Gata-wanano, tenged maski yo, pagpasakepo ong mga alalawig ang pangolokolo. Ig may gasakepano kang mga sondalo. Mga aningeno tang tata, 'Panawa!' panaw ka tanandia. Ig ong tata, 'Tania!' lelenget ka tanandia. Ig mga ong torobolono, 'Boaten mo na!' maning ka don tang agboaten na." 10Nabereng si Jesus asing pagabasi na tang bitala tang kapitan, ig minaning ong mga taw ang pamansitabid ong nandia, "Ong matod, maski ngani ong yaten ang mga Israelita, indio pa gabagat ta taw ang maning ta na kabael tang pagtalig na. 11Tandan mi na: Yading mga taw tang mamansikabot ang mamagalin ong tere-lan ig gako-pan, ig mamangombida don ong inadian tang Dios, aroman tang mga kamepet-mepetan tang da Abraham, Isaac, ig Jacob. 12Piro yading mga Israelita, ang ya rin tang dapat ma-led don, tang i-lek tang Dios ong maki-lep don ong loa. Ig don tanira mamagini-yak ig mamansikayeget tang mga isi nira." 13Oman minaning si Jesus ong kapitan, "Molika ra. Mainabo tang agpa-dolon mo sigon ong pagtalig mo." Ig ong oras kang laging asi, nago-ya tang torobolon na. 14Napaning si Jesus ong balay ni Pedro. Pagakabot na don, inita na tang panogangan ang babay ni Pedro ang lolbog lamang tenged agkinten tanandia. 15Bindiotan ni Jesus tang kalima tang mepet ig nagpoas ang lagi tang kinit na. Oman dayon dang nambangon ig nagasikaso ong ni Jesus. 16Asing pagakorop tang kaldaw, ingkelan ong ni Jesus tang dorong taw ang sinled ta mga malalain ang ispirito para pao-yaen na. Ong tanga bitalan lamang ni Jesus, namansilayas tang mga malalain ang ispirito, ig pinao-ya na ka tang tanan ang may mga masit nira. 17Bindoat na narin agod magmatod tang inaning tang propitang si Isaias asing tokaw ang ganing, "Tanandia tang nagpao-ya tang mga masit ta, ig nagkomit tang mga kalobayan ta." 18May tatang kaldaw, pagaita ni Jesus tang dorong taw ong palibot na, nagordin tanandia ong mga sinagpan na ang magsimpan tanirang loma-ted ong dobaling baybay. 19Asing magalin da tanira, may tatang manigtoldok tang Katobolan ni Moises ang napalenget ong ni Jesus ig minaning, "Maistro, tomabido ong nio, maski ong ariapa paning." 20Piro ganing si Jesus ong nandia, "Ang mga kirong l?g, may galoang ang agbalayan nira. Ig ang mga lamlam, may poyad ka nira. Piro yo, ang Ana ta Taw, andang pisan ay mapenayano." 21Tata ka ong mga pamansitabid tang minaning, "Gino, pagnano kang lagi niong molik, para ipalbengo tang tatayo." 22Piro siminabat si Jesus, "Pabayan mo lamang ang mga patay tang maglebeng ong mga patay nira. Yawa, tomabida ong yen." 23Oman, dayon dang siminay si Jesus ong tatang bilog ang mabael, aroman tang mga sinagpan na. 24Asing don da tanira ong laod, golpi tanirang kinabotan ta tampo ig ge-ley da lamang ma-mokan tang bilog ang agtayan nira. Piro si Jesus gapoyat asing oras ang asi. 25Animan pinalengetan tanandia tang mga sinagpan na ig pinoaw. Ganing tanira, "Gino, tabang! Mapatay ita ra!" 26Ganing si Jesus ong nira, "Angay pamansieled amo? Korang pa enged tang pagtalig mi!" Nambangon tanandia, sinambleng na tang mageyep asta ang langeb ig golpi rang naglinaw. 27Pisan ang nangabereng tang mga sinagpan na ig ganing tanira, "Onopang klasiay na ta taw? Maski ang mageyep may ang langeb pagtoman ong nandia!" 28Pagakabot da Jesus ong dobaling baybay ang sakep tang mga Gadareno, binagat tanandia ta doroang taw ang aggaeman ta mga malalain ang ispirito. Ang mga taw ang na, don ong simintirio namagalin ig doro karaiteg, animan gengeldan tang mga taw ang toma-lib don. 29Pagaita ong ni Jesus tang doroang asi, namansiteg ang lagi tanira ang ganing, "Aroy! Ana tang Dios, onopay boaten mo ong yamen ang mga malain ang ispirito? Napaninga tarin para papagpinitinsiaen ami nio, maski belag pa ta oras?" 30Mandian, don ong alawid-lawid dorong mga baboy ang pamanoliad. 31Namagpakiloy tang mga malalain ang ispirito ong ni Jesus ang ganing, "Mga palayasen ami nio ong taw ang na, pagnan ami ra lamang nio ang tenled ong mga baboy ang asi." 32Ganing si Jesus ong nira, "Ala sigi, don amo!" Limindoa ong doroang taw tang mga dimonio ig namansi-led da ong mga baboy. Oman ang mga baboy diritsong namagsinikad ong pangpang ig nangabo-log ong talsi asta nangalmet ang tanan. 33Ang mga mamanigsagod tang mga baboy namagsinikad ong lansangan, ig don binalita nira tang nainabo ong mga baboy ig ong doroang taw ang dating aggaeman tang mga dimonio. 34Animan ang tanan ang mga taw ong banoang asi namampaning don ong ni Jesus, ig namagpakiloy ong nandia ang magalin da tanandia don ong logar nira.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\