Mateo 9

1Pagatapos ta si, siminay da Jesus ong bilog nirang mabael para magbalik ong dobaling baybay. Pagakabot nira, dayon ang minolik si Jesus ong banoang gistaran na. 2Asing don da tanandia, may mga taw ang kiminabot ang pamagtoang ta tatang taw ang paralisado ang lolbog lamang ong bayan-bayan. Asing itaen ni Jesus ang mapoirsa tang pagtalig nira ong nandia, ganing tanandia ong paralisado, "Tangay, india ra magsinti, pinatawad da tang mga kasalanan mo." 3Mandian, may don kang mga manigtoldok tang Katobolan tang Dios, ig pagabasi nira tang inaning ni Jesus, namagena-ena ong sadili nira ang ganing, "Aroy! Gakon na tang gaem ang para lamang ong Dios! Dorog kabelat tang kasalanan ang na!" 4Piro gata-wanan ni Jesus tang aggisipen nira. Animan ganing tanandia, "Angay pamagisip amo ta malain? 5Ong aypa tang mas madaling yaning tarin ong taw ang nang paralisado? 'Pinatawad da tang mga kasalanan mo'? Obin ang maning ong nandia, 'Kendenga ig panaw.' 6Animan mandian, pao-yaeno rang lagi tanandia para mapamatodano ong nindio ang yo, ang Ana ta Taw, may gaemo kaman tarin ong kalibotan para magpatawad tang mga kasalanan." Oman ganing si Jesus ong paralisado, "Kendenga! Takanen mo tang aglolbogan mo ig molika ra." 7Ig dayon dang kimindeng tang taw ang asi ig napanaw dang minolik. 8Pagaita tang mga taw, pinangeldan tanira ta mo-ya ig namagdayaw ong Dios tenged nagtorol tanandia ong taw ta gaem ang maning ta si. 9Nagalin si Jesus don, ig mintras papanaw inita na tang tatang manigtokot ta bois, ang aran na si Mateo. Don tanandia kakarong ong paragtokotan ta bois. Ganing ong nandia si Jesus, "Impisa mandian, tomabida ra ong yen." Ig dayon ang kimindeng si Mateo ig siminabid ong ni Jesus. 10Mandian, asing pamamangan da Jesus may ang mga sinagpan na ong balay ni Mateo, yading kiminabot ang mga manigtokot ta bois ig mga mapinagtalaken ig na-pen ka tanira don ang namamangan. 11Pagaita tang mga Pariseo, sine-ma nira tang mga sinagpan ni Jesus ang ganing, "Angay ga-pen tang maistro mi ang pamangan ong mga manigtokot ta bois ig ong domang mga mapinagtalaken?" 12Naba-yan tanira ni Jesus animan tanandia tang siminabat. Ganing tanandia, "Ang mga taw ang anday masit nira, anday kaministiran ta manigbolong. Ang may mga masit lamang tang kaministiran ang bolongon. 13Pario ka ta si, yo, indio napaning tarin para goyano tang mga taw ang ganing anday talak nira. Napaningo ta para goyano tang mga taw ang aggakon nirang tanira mapinagtalaken. Magalin amo ra ig intindien mi ta mo-ya tang maliag yaning tang nasolat ong Kasolatan ang ganing, 'Belag tang mga bolontad mi tang pagtorol ta kalipayan ong yen, kondi ang kate-bek mi ong tata may tata.' " 14Oman, kiminabot da tang mga sinagpan ni Juan ang Manigboniag ig nane-ma ong ni Jesus, "Yami ig ang mga Pariseo madagmit aming pamagpaletem. Piro angay ang mga sinagpan mo anda enged?" 15Ganing ang siminabat si Jesus, "Pabetang ta may kasalan. Onopa? Mamagsebe ig mamagpaletem bato tang mga tangay tang laling ba-long kinasal mintras aroman pa nira? Indi ka enged! Piro komabot tang kaldaw ang komiten ong nira tang laling kinasal, ig ya ray ang oras ang tanira mamagpaletem." 16Ganing pa si Jesus, "Indi poiding itambel tang ba-long abel ong loma rang lambong. Tenged mga matalpoan da tang lambong ang sinambelan, kemere tang ba-long abel ang sinambel, asta mabegtat ig mas mambael pa tang lasik na. 17Ya ka ong ba-long bino. Indi poiding ibetang ong lomang tereldan ang olit ta ayep ang indi ra maonat. Tenged lompok tang tereldan tenged ong ba-long bino. Oman, mailat tang bino ig indi ra mapakinabangan tang tereldan ang asi. Animan kaministiran ang enged, ang ba-long bino ibetang ong ba-lo kang tereldan agod pario tanirang magtinir ta maboay." 18Mintras pagbitala pa si Jesus ong mga taw, kiminabot tang tatang pangolokolong Judio. Liminod ong talongan ni Jesus ig nagpakiloy ang ganing, "Ang anao ang sosoltiras ba-lo lamang napatay! Piro tomabida kay ong yen! Maski ibondo mo lamang tang kalima mo ong nandia, maboi tanandiang moman." 19Animan kimindeng si Jesus ig siminabid ong nandia. Asta ang mga sinagpan na namansitabid ka. 20Mintras papanaw tanira, may dadaton ka ang tatang babay ang pagdogo-dogo ong teled da ta tampolok may doroang takon. Napalenget tang babay ong boko-boko ni Jesus ig sine-lek na tang kapotan tang lambong na, 21tenged ganing ong sadili na, "Maski mate-leko lamang tang lambong na, mago-yao ra." 22Minalied ang lagi si Jesus ig pagaita na ong babay ganing tanandia, "Babay, india ra magsinti. Ang pagtalig mo tang nagpao-ya ong nio." Ig lagi-lagi nago-ya kaman tang babay. 23Oman nagdayon da da Jesus ong balay tang pangolokolong Judio, ig pagakabot nira, inita nirang don da tang mga mamanigtogtog para ong patay ig ang mga taw ang pamagkagolo. 24Ganing si Jesus ong mga taw, "Magalin amo ra lamang. Belag ta patay tang mola. Gapoyat lamang." Piro inimodan lamang nira si Jesus. 25Animan pinaloa na tanirang tanan. Dayon tanandiang siminled ong koarto tang mola, bindiotan na tang kalima na ig nambangon ang lagi. 26Ig indi naboay, ang nainabong na nabantog da ong bilog ang logar ang asi. 27Pagalin ni Jesus don, agdatonon tanandia ta doroang taw ang boray. Pamansiteg tanira ang ganing, "Inampo ni David! Mate-beka ong yamen!" 28Paga-led ni Jesus ong balay ang agdayonan na, namansi-led ka tang mga boray. Sine-ma tanira ni Jesus ang ganing, "Pamagparet amo enged ang mapao-ya amo yen?" "Ee, pagparet ami, Gino," ganing tanirang siminabat. 29Inapap ni Jesus tang mga mata nira ig minaning, "Mainabo tang agpa-dolon mi, sigon ong pagtalig mi." 30Ig lagi-lagi nangaita ra tanira. Oman sinoyonan tanira ta maelet ni Jesus ang indi enged ibeg nira maski ong ninopa. 31Piro pagapagalin nira, namagpanaw ig binalita nira ong bilog ang logar ang asi tang bindoat ni Jesus ong nira. 32Pagapagalin tang doroang taw ang asi, may ingkelan si ong ni Jesus ang tatang boyon ang aggaeman ta malain ang ispirito. 33Pinalayas ni Jesus tang malain ang ispirito ig dayon ang laging nabitala tang boyon. Nangabereng ta mo-ya tang mga taw ig ganing tanira, "Ya ra lamang ay kaboay indi itang pisan gaita ta maning ta na ong bilog ang Israel!" 34Piro ganing tang mga Pariseo, "Si Satanas, ang pangolokolo ong mga dimonio, yay ang pagtorol ong nandia ta gaem ang magpalayas ta mga malalain ang ispirito." 35Pagatapos ta si, naglibot si Jesus ong mga lansangan asta ong mga kababarioan ang pagtoldok ong mga simban tang mga Judio. Pinatako na tang Mo-yang Balita natetenged ong paggaraemen tang Dios bilang adi, ig pinao-ya na tang mga taw ong tanan ang mga masit nira ig maski onopay agba-yagen nira. 36Pagaita na tang dorong mga taw, dorong katete-beken na ong nira tenged agliwagan tanira, ig pario ong mga karniro ang pinabayan da lamang tang manigbadbad, ig anday pagsagod ong nira. 37Animan ganing si Jesus ong mga sinagpan na, "Dorong arayegen, piro korang tang mga manigayeg. 38Animan mama-dol amo ong may nandia tang arayegen ang magpekel pa enged tanandia ta mga manigayeg."


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\