Filipos 3

1Ong ori, mga logod, mangalipay amo ong pagiga-pen mi ong Gino. Indio agtakan ang olit-oliteno ang isolat ong nindio tang mga bagay ang na. Na tabang ka ong nindio agod ang pagto mi indi malangga tang maski sinopa. 2Magandam amo ong mga taw ang ogali nira midio ayep, ang pamagboat ta anday sayod, ig pamagtoldok ang ganing kaministiran ono magpaigad ita tang sinangoni ta. 3Demdemen mi ang belag ta tanira, kondi ita tang matod ang natorian. Maliag yaning, pamagto ita ong Dios ong tabang tang Ispirito, ig bogos tang kalipay ta ong pagiga-pen ta ong ni Cristo Jesus. Animan indi ita ra pagtalig ong mga sadiling boat ta agod risibien ita tang Dios. 4Maski yo doro kaman ang dailano ang magtaligo pa rin ta maning atan. Mga aggisipen tang maski sinopa ang may dailan na ang magtalig ong agboaten ta taw, mas pa yo. 5Tinoriano ang yawalong kaldaw impisang pinanganao. Yo porong Judio, matod ang Israelita, nagalin ong tribo ni Benjamin. Mga ang Katobolan tang pagampangan, agtomanenong enged bilang tatang Pariseo. 6Pinaitao tang kaderepo ong pagtoman tang Katobolan asing pagpaliwago ong mga pamagto ong ni Cristo. Ig mga ong kato-lidano sigon ong Katobolan, anday maning nira ong yen. 7Piro tenged ong ni Cristo, ang mga bagay ang dating binilango ang may pakinabang na agod risibieno tang Dios, mandian agbibilango ang anda ray data na. 8Ee kaman, ong yen ang pama-dek, anday data na tang tanan ang bagay basta mailalao si Cristo Jesus ang yen ang Gino. Asia tang kaimportantian. Ang tanan ang bagay pinabetango ra ang anday kointa na, marisibio lamang si Cristo 9ig bogos ang ma-peno ong nandia. Indio ra pagtalig ang yo magimong mato-lid tenged ong pagtomano tang Katobolan, kondi tenged ong pagtaligo ong ni Cristo. Ang kato-lidan ang maning ta na yay ang i-dol tang Dios ong mga pamagtalig ong ni Cristo. 10Ang galiliagano mandian ang bogos ang mailala ong ni Cristo. Galiliagong mapasarano tang gaem tang pagkaboi nang moman, ig ma-peno rin ong mga kaliwagan na, asta magimong kapario na ong kamatayen na. 11Balampa maning ta na tang mainabo, agod boieno ka nandiang moman mga napatayo ra. 12Belag tang maning ang nakaboto ra tang mga bagay ang asia. Ig belag ka tang maning ang anda ray kakorangano. Piro pagprosigiro pang kabotono tang kaliliagan ni Cristo Jesus ang naggoy ong yen. 13Mga logod, indi ka agpabetango ang nakaboto ra sia. Ang agboateno mandian, aglipatano tang mga nata-lib da ig pagprosigiro enged ang maboyotan tang agpakabotono. 14Pario ong tatang taw ang panikad ong karira, magpadayono pa asta ong tarampetan agod marisibio tang yen ang primio ong tabang ni Cristo Jesus mga goyano tang Dios ang paning ong langit. 15Dapat maning atan tang pagirisipen tang mga taw ang nagimong mabaked da tang pagto nira. Ig mga belag ta maning ta sia tang pagparet mi, asia ipaintindi ka tang Dios ong nindio. 16Ang kaministiran, magpadayon itang mangaboi sigon ong kamatodan ang nata-wanan ta ra. 17Mga logod, patoladano nindiong tanan, pario tang domang pamagosoy ong yamen. Yami tang boaten ming modilo. 18Tenged pario tang pirming agganingo ong nindio tanopa sia, ig mandian aggoliteno si ang totorok tang lok ong mga matao--dorong mga taw ang pamangaboi bilang mga kasoay ni Cristo ig ang bindoat na ong kros. 19Impirno tang kaboton nira tenged agdioson nira tang mga kaliliagan tang mga sinangoni nira. Agpabetang nira ang may dengeg tang mga bagay ang dapat da rin ang ikaeyak nira. Aggintindien lamang nira tang mga bagay tarin ong tanek. 20Piro ita, ong kamatodan, taga langit ita ra. Ig komabot ang magalin don tang agpakaboton ta ang Maniglibri, si Ginong Jesu-Cristo. 21Ong kaldaw ang asi, gamiten na tang gaem na ang sarang ang magpasoko ong tanan ang mga bagay agod ba-lon ita. Oman naning mga malolobay ang sinangoni ta ang mangapatay magimong pario ong dalayawen ang sinangoni na ang anday kamatayen na.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\