Filipos 4

1Animan, mga agmalenong mga logod, magprosigir amo ang magto ig magsirbi ong Gino, pario tang agganingo. Yamo mga palanggao ig gapongawo rang pisan ong nindio, tenged yamo tang pagtorol ong yen ta kadengegan ig kalipayan. 2Euodia, Sintique, agpagigampango ong nindiong doroa ang indi amo ra magsoay, tenged maglogod amo ong Gino. 3Ig pagigampango ka ong nio, aromanong mataligan, ang tabangan mo ka tang mga babay ang asia. Tenged aromano tanira tanopa sia ang nangabedlay ong pagpatako tang Mo-yang Balita, aroman ka da Clemente ig ang doma pang kamanigobrao. Ang mga aran nirang tanan gasolat ong librong listan tang mga taw ang may kaboing anday kataposan. 4Mangalipay amo ang pirmi ong pagiga-pen mi ong Gino. Aggoliteno, mangalipay amo. 5Ipaita mi ong tanan ang taw tang masinlong nem mi. Alenget dang komabot tang Gino. 6Indi ra pagolon mi tang isip mi natetenged ong maski onopang bagay, kondi magampo amo ong Dios ang may pasalamat, ig mama-dol amo ong nandia tang tanan ang mga kaministiran mi. 7Oman, tenged ong pagiga-pen mi ong ni Cristo Jesus, oldan amo tang Dios ta kao-yan ang inding pisan kabot-kaboton tang pagirisipen ta, ig ya ray ang maggaem ong isip asta ong popotokon mi. 8Ong ori, mga logod, isipen ming pirmi tang mga bagay ang mo-ya ig dalayawen, ang yay ang mga bagay ang matod, garalangen, mato-lid, limpio, masinlo ig may dengeg. 9Ipangaboi mi tang tanan ang nata-wanan mi ong yen ong pagtoroldokono ig bindoatan. Ong maning ta sia, magimong ka-pen ming pirmi tang Dios ang yay ang pagtorol ta kao-yan ong yaten ang kaboi. 10Mabael ang enged tang kalipayano bilang tatang na-pen da ong Gino, tenged pagata-lib tang maboay ang timpo, nademdemano si nindio ang oman. Gata-wanano ang indio galipatan mi, piro naboay amo lamang ang naita ta dalan ang matabangano nindio. 11Inaningo narin belag ta maning ang pagpabasi-basio tenged may kaministirano. Nata-wanano rang magimong kontinto maski monopay pagkabetango. 12Napasarano ang mangalised, ig napasarano ka tang bastanti. Gatak? rang tomalonga ong maski onopang klasi ta kaboi, maelen man obin letem, abonda obin malised. 13Ang tanan ang bagay makayano tenged si Cristo tang pagtorol ta poirsa ong yen. 14Piro maski maning don, salamat ong mo-yang tabang mi ong yen ong mga kalisedano. 15Gata-wanan mi ka, ong tanan ang pamagto ong ni Cristo, yamong mga taga Filipos lamang tang pamagtorol ig pamagtabang ong yen, impisa asing nagalino ong Macedonia ig pagimpisao pa lamang ong pagpatako tang Mo-yang Balita. 16Maski asing dono ra ong Tesalonica, mga pirapang bisis kang pinekelano nindio tang mga tabang mi. 17Narin agsambiteno belag ta maning ang galiliagong pirming tabangan mi, kondi galiliagong madolangan tang balet ming magalin ong Dios. 18Mandian bastantio ra ig sobra ra ngani. Anda ray kaministirano tenged ong tanan ang tabang ang pinekel mi ong ni Epafrodito. Ang tabang mi ang na, tatang doro kabanlong bolontad ang agto-dol ong Dios ang indi enged maimong pangindian na, tenged galiliagan na ta mo-ya. 19Ig ang Ampoanong Dios, kompormi ong manggad nang inding pisan malobot-lobot, ipakabot na enged tang tanan ang kaministiran mi ong tabang ni Cristo Jesus. 20Dayawen tang yaten ang Dios ig Tatay ang anday kataposan. Amen. 21Komosta ra lamang ong nindiong tanan ang sinakepan tang Dios ang pamagto ong ni Cristo Jesus. Ang mga logod ta tani ang aromano pamagpakomosta ka ong nindio. 22Agpakomostan amo ka tang tanan ang mga sinakepan tang Dios tani, labi pa ang mga pamagobra ong palasio tang Adi tang Roma. 23Balampa aloyan amo enged tang yaten ang Ginong Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\