Filemon 1

1Yo si Pablo, ang nagsolat ta na mintras nanio ong prisoan tenged ong pagsirbio ong ni Cristo Jesus, ig aromano ang pagsolat si Timoteo ang logod ta ong ni Cristo. Pagsolat ami ong nio, Filemon, aggegman amen ang tangay ig aroman ang pagsirbi ong ni Cristo. 2Pagsolat ami ka ong logod ta ang si Apia, asta ong ni Arquipo ang aroman amen ang pagigbatok para ong Gino, ig para ka ong tanan ang pamagto ong ni Cristo ang pamagsirimet-simet atan ong balay mo. 3Balampa pirmi ong nindio tang kaloy ig kao-yan ang pagalin ong Dios ang yaten ang Tatay ig ong ni Ginong Jesu-Cristo. 4Pirmiong pagpasalamat ong Dios kada magamp? para ong nio, 5tenged nabalitano tang natetenged ong pagto mo ong ni Ginong Jesus ig ang paggegma mo ong tanan ang mga sinakepan tang Dios. 6Agpangadio ang masinlo tang pagbere-ket be-ket ta ong pagto ta agod mandolang ang enged tang pangintindi ta natetenged ong tanan ang mga kao-yan ang mapasaran ta bilang mga na-pen da ong ni Cristo. 7Logodo, tenged ong paggegma mo ong mga sinakepan tang Dios namoirsa tang nem nira. Animan nalipayo ta mo-ya ig asta yo, namoirsao ka. 8Mandian, tenged ong gaem ang sindol ni Cristo ong yen poiding itobolo lamang ong nio tang dapat ang boaten mo. 9Piro tenged aggegmana yen, magigampango ra lamang bilang tatang sinobol ni Cristo Jesus ang agprison pa para ong nandia. 10Pagigampango mandian ong nio para ong ni Onesimo, ang agkabigeno ang anao ong Gino, tenged tani ong prisoan naekelano ang magto ong ni Cristo. 11Tanopa sia, indi mo tanandia mapakinabangan. Piro mandian doro rang pakinabang na para ong yaten ang doroa. 12Agpabalikeno atan ong nio mandian tang pisan ang agmaleno ang si Onesimo. 13Galiliago rin ang tani kang lagi tanandia ong yen agod tabangano nandia bilang katelet mo, mintras tanio pa agprison tenged ong pagtoldoko tang Mo-yang Balita. 14Piro indio maliag ang boateno sia mga india magpagna, agod belag ta regesan tang tabang mo ong yen, kondi bogos ong nem mo. 15Itaben yay na ang dailan ang nakomit si Onesimo ong nio ong teled ta ge-ley ang timpo, agod mga mabalik, magimong aroman mo tanandia asta ong tanopa. 16Piro tanandia belag lamang ta torobolon mandian, kondi mal mo pang logod. Palanggao tanandia, piro mas palangga mo pa enged tanandia tenged mandian belag lamang ta torobolon mo, kondi logod mo pa ong Gino. 17Animan, mga aggilalaeno nio ang matod ang aroman mo ong ni Cristo, risibien mo tanandiang midio yo tang agrisibien mo. 18Mga nagkatalak tanandia ong nio obin naotang ong nio, yo ra lamang tang tokoton mo. 19Yo, si Pablo, tang pagsolat ta na. Yo tang magbayad mga may otang na ong nio. Maski indi sambiteno ang otang mo ong yen tang pagailala mo ong ni Cristo. 20Animan, Filemon, boaten mo patigayon tang agpagigampango ang na para ong Gino. Lipayeno kay nio bilang logod mo ong ni Cristo. 21Pagsolato ong nio ang mabael tang pagtaligo ang boaten mo tang agpagigampango, ig sobra pa. 22May tata pang ipagigampango rin. Mga maimo, simpanay ka ta dayonano. Balampa ong kaloy tang Dios, mabaliko atan ong nindio tenged ong mga pangadi mi. 23Pagpakomosta ong nio si Epafras ang aromano kang priso tenged ong pagto na ong ni Cristo Jesus. 24Pagpakomosta ka da Marcos, Aristarcos, Demas ig Lucas, ang mga aromanong pamagsirbi ong Gino. 25Aloyan among tanan tang yaten ang Ginong Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\