Apokalipsis 1:1

1Ang solat ang na ay natetenged ong mga bagay ang pinaita tang Dios ong ni Jesu-Cristo agod tanandia tang magpatako ong mga taw ang pamagsirbi ong nandia mga onopa tang alenget dang mainabo. Animan narin pinatako ong yen ni Cristo asing sinobol na ong yen tang tatang anghil na. Yo si Juan, ang tatang torobolon tang Dios, ig

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More