Apokalipsis 1:20

20Narin tang maliag yaning tang pitong bitokon ang aggitaen mo ong kalimao ang to ig ang pitong bolawan ang borondoan. Ang pitong bitokon yay ang pitong anghil ang pamagbantay ong mga pamagto ong yen don ong pitong siodad, ig ang pito nga borondoan ang bolawan yay ang mismong pamagto ong yen."

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More