Apokalipsis 1:4

4Yo si Juan pagpakomosta ong nindiong mga tarabidan, yamong pamagto ong ni Cristo ong pitong siodad atan ong probinsia tang Asia. Balampa pirmi ong nindio tang kaloy ig kao-yan ang pagalin ong Dios, asta ong pitong ispiritong pamagsirbi ong talongan tang trono na, ig asta ra ka ong ni Jesu-Cristo. Ang Dios yay ang atan dang lagi asing tokaw pa, asta mandian, ig asta ra ka ong parakaboton.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More